Styremøte 24 april

Protokoll

Tid: 24. april 2017.

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.

Tilstede: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Harald

Forfall: Else

Sak 1. Protokoll fra styremøte 3. mars.

Protokoll fra styremøte 3.april 2017:

Ingen merknader.

Sak 2. Innkommet

Marie informerte om følgende:

Ett medlem har meldt seg ut pga alder.

Takke fra jubilant.

Kontakt om innmelding.

Tatt til etterretning.

Sak 3. Reiseliv.

Brit orienterte.

Program for Namdalsturen er godkjent og klart for utsending med påmeldingsfrist 1.august.

Marie kopierer opp noen eksemplar og legger ut på medlemsmøtet. Kari sender ut til medlemmene sammen med høstprogrammet, i mai.

Det er 24 påmeldte til turen til Sunndalsøra 1. juli.

Sak 4. Høstens program.

Leif Roger jobber med høstens program. Det gjenstår underholdning på ett av møtene. Kari sender ut til medlemmene når det er klart, i mai.

Sak. 5. Økonomi.

Jan orienterte.

Penger fra landsstyret er mottatt, samme beløp som budsjettert.

Momskompensasjonen vil komme i desember.

Regnskapet viser pr dato et overskudd.

Det er 13 medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2017.

Marie tar kontakt med de som ikke har betalt.

 Sak 3. Gjennomgang av saker til landsmøtet 9. – 10. mai 2017.

Landsmøtet 2017 avholdes på Gardermoen Airport hotell 9. – 10 mai 2017. Som delegater fra Trondheim deltar Leif Roger, Jan, Brit og Kari. Marie deltar som Landsstyrets representant.

Landsmøtepapirene er mottatt fra Landsstyret. Styret gjennom gikk sakene som skal behandles og ble enige om punkter som skal skal tas opp under landsmøtet.

Sak 4. Eventuelt.

Neste styremøte blir 29. mai 2017.

Trondheim, 26.04.2017.  Kari Bugten