Styremøte 3 april

Protokoll

Tid: 03. april 2017.

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.Tilstede: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Else, Harald

Sak 1. Protokoll fra styremøte 6. februar, referat fra medlemsmøte 22. februar.

Protokoll fra styremøte 7. mars 2017: 

Ingen merknader.

Referat fra medlemsmøte 22. mars 2017:

Fine tilbakemeldinger på en morsom underholdning.

Ellers ingen merknader.

Sak.2. Innkommet post.

Marie orienterte om:

Takkekort fra 2 jubilanter.

Tatt til etterretning.

Sak 3. Økonomi.

Jan orienterte.

Først Status regnskap og videre om regnskap i forhold til budsjett. Vi er i rute med regnskap i forhold til budsjett, styret er fornøyd med økonomien.

Det er mange som ikke har betalt kontingenten for 2017 innen fristens utløp som var 20. mars. Kari sender purring, på mail og i posten til de som ikke har betalt.

Sak 4. Reiseliv.

Brit orienterte.

Kristiansundturen ble avlyst p.g.a. for lite påmelding.

Krakowturen er i rute og går som planlagt – 31 påmeldte.

Lady Arbuthnott – det er 19 påmeldte. Kari sender ut påminning om påmelding, frist ut denne uken.

Sak 5. Hornemansgården er ledig.

Festsalen i Hornemansgården er ledig hver 4.onsdag i måneden fram til kl 1400.Vi har tilbud om å leie salen til våre medlemsmøter.

Styret diskuterte fordeler og ulemper ved å bytte møteplass samt økonomiske og praktiske konsekvenser.

Marie utarbeider et notat som omhandler konsekvensene ved et eventuelt bytte av møteplass og legger dette fram for medlemmene på neste medlemsmøte.

Styret tar deretter en avgjørelse i saken.

Sak 6. Planer for høsten 2017.

Følgende må være klart til neste styremøte 24. april:

 Høsten 2017’s møteprogram. Ansvarlig Leif Roger.

Høstturen 2017 til Namdalskysten, program og invitasjon. Ansvarlig Brit.

Sak 7. Nytt fra landsstyret/landsmøtesaker.

Nytt fra landsstyre.

Marie viste til siste protokoll fra landsstyremøtet og orienterte fra møtet.

Tatt til etterretning.

 Landsmøtesaker

Jan har undersøkt følgende flytider:

 

  Td – Oslo Oslo – Td

 

 
Selskap Dato      Tid Dato     Tid Pris
Norwegian 09.05      0730 10.05     1620 1562,-

 

SAS 09.05      0750 10.05     1620 1710,-

 

Hver enkelt bestiller sin egen billett og det er enighet om å benytte  Norwegian.

Landsmøte og landsmøtesaker i sin helhet blir tatt opp på styremøte 24.04. 2017.

Sak 8. Vår historie, hva gjør vi videre?

Styret ble enige om å legge Telepensjonistene i Trondheim sin oppdaterte historie ut på  Hjemmesiden.

Medlemmene blir informert på medlemsmøte og ved E-post til alle med mailadresse.

Hvis noen ønsker historien i papirformat, vil styret sørge for kopiering.

Jan sørger for honorar til kreftforeningen med nødvending påskrift om giver m.m.

Sak. 9. PFO

Marie informerte fra PFO’s årsmøte som ble avholdt 30. mars 2017.

Tatt til etterretning.

.Sak 10. Seniorrådet i Trondheim.

Marie informerte fra Fagseminar 15. mars, arrangert av Trondheim Seniorråd.

Tatt til etterretning.

 Sak 11. Verving

Utsatt til neste styremøte.

 Sak 12. Eventuelt.

Ingen saker under eventuelt.

Møtet hevet kl 1315..

Trondheim, 04.04.2017.  Kari Bugten