Styremøte 3 desember

Protokoll

Tid: 03. desember 2018.

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.

Tilstede: Marie, Jan, Kari, Brit, Fridtjof

Forfall: Leif Roger, Harald

Sak 1. Protokoll fra styremøtet 1. oktober og referat fra medlemsmøte 24. oktober 2018.

Protokoll fra styremøtet 05.november 2018:

Ingen merknader.

Referat fra medlemsmøtet 21.november 2018. Ole Johnny hadde et fint og interessant innlegg. Ellers ingen merknader.

Sak 2. Innkommet post.

Marie orienterte.

StyreWeb.

Landsstyret har bestemt å ta i bruk Økonomimodulen i Styreweb. Modulen er nå lagt ut og er tilgjengelig for alle lokalforeningene. Trondheim har meldt seg på for å ta den i bruk fra januar 2019.

Styret har behov for en gjennomgang av modulene i StyreWeb, og ble derfor enige om å ta et møte om saken. Alle tar med seg PC og møtes hos Marie, torsdag 6. desember kl. 1100.

Sak 3. Økonomi.

Jan la fram økonomioversikt pr. dato, forbruk i forhold til budsjett. Landsstyret har sendt ut tilskudd, og vi ligger for tiden med overskudd i forhold til budsjett. Styret er fornøyd med økonomien.

 Sak 4. Reiseliv.

Blaafarveværket.

Styret har mottatt tilbud fra Orklareiser og Nidarostours.

Det er enda noen spørsmål vi ønsker svar på, og avventer før vi velger byrå.

Utenlandsturen i 2019.

Berlin er vedtatt som reisemål til høsten 2019, men styret vil vente til over jul med å behandle denne saken.

  Sak 5. Julelunsjen 12. desember kl 1300.

Marie har laget kjøreplan for lunsjen.

Marie og Fridtjof tar imot deltakerne, Kari og Jan registrerer,

Brit tar garderoben

Kari overtar kontakten med hotellet, for Marie ved behov.

Det er 77 påmeldte, 2 står ikke på lista (ikkemedlemmer) 3 ønsker å betale når de kommer.

Vi må huske å bestille glutenfri mat.

Sak 6. Årsmøtet 2019 – 30. januar.

Medlemsliste er sendt valgkomiteens leder.

Gisela er forespurt og har takket ja til å være møtedirigent.

Årsberetningen kan ikke være klar før på slutten av året, fordi det skjer endringer hele tiden.

Pr. dato er det 258 medlemmer – 165 kvinner og 93 menn.

11 har sluttet, 10 nye har kommet inn..

Oppmøteprosent på medlemsmøtene er 20,1 %, og det er gjennomsnittlig 53 medlemmer på møtene.

Sak 7. Planer for neste år – tema for medlemsmøtene og andre aktiviteter.

 Leif Roger har kommet med forslag til tema på medlemsmøtene første halvår 2019, og styret ble enige om følgende:

30 Januar: Årsmøte med påfølgende medlemsmøte. Marie Aashagen, sekretær i landsforeningen, orienterer fra Landsstyret.

27 Februar: Tor Aksel Hagen, bildeforedrag om Svalbard

27 Mars: Musikalsk underholdning v/Einar og Steinar

24 April: Fremtidsfullmakt v/ Ingrid Pfister og Hilde Hoff

22 Mai: Karl H. Brox, Knut Sivertsen, Hermann Hansen, viser bilder og forteller fra sin siste bok.

Styret ble enig om følgende aktiviteter i første halvår 2019:

  1. Januar: Trondheim Symfoniorkester, Henning Sommerro, Marvin Wiseth og noen av menneskene bak filmsuksessen Trondheimsreiser.

Mars: Trøndelag teater for å se stykket «Tordenskjold»

mai: Aktivitetsdag

Mai: Omvisning på Ringve

Sak 8. Nytt fra Landsstyret.

Marie orienterte fra landsstyret. Tatt til etterretning.

Sak 9. Nytt fra PFO

Ikke noe spesielt nytt.

Sak 10. Nytt fra Eldreråd/Seniorråd.

Marie er innkalt til ekstraordinert møte i Fylkets eldreråd. Hun gjennomgikk saklista for møtet, og kommenterte sakene. Tatt til etterretning.

 Kari har lest på nettet at Trondheim Seniorråd skal hete Trondheim Eldreråd fra 1. januar 2019.Vi avventer informasjon gjennom ordinære kanaler.

Sak 11 Eventuelt.

Ingen saker under eventuelt.

Møtet hevet kl. 1350.

Trondheim, 04.12.2018.
Kari Bugten