Styremøte 3 februar

Protokoll

Tid: 03. februar 2020 kl. 1000.

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt. 32

Tilstede: Marie, Jan, Tone, Kari, Brit, Fridtjof,

Forfall: Leif Roger, Kjell Erik

Marie ønsket velkommen til styremøtet.

Sak 1. Protokoll fra styremøtet 6. og 22. januar 2020.

Protokoll fra styremøtet 06. januar:

Merknad:

Turen til Montenegro går 9. – 16. juni 2020

Protokoll fra styremøtet 22. januar:

Merknad:

Brit deltok også på Smartreisers møtetreff.

Sak 2. Etter årsmøtet.

Etter årsmøtet er følgende klart og overlevert kasserer Jan, som sørger for oversending til Landsstyret:

  • Underskrevet protokoll
  • Underskrevet Årsberetning
  • Revidert Regnskapet med erklæring fra revisorene
  • Foreningens vedtekter ajourført i henhold til vedtak på årsmøtet

Årsmøtet vedtok en kontingentforhøyelse til kr 300,- pr medlem pr år.

Budsjettet for 2020 justeres i henhold til dette samt at ny kontingent legges inn i Styreweb.

Sak 3. Økonomi.

Jan gjennomgikk regnskapet og kommenterte tallene. Etter 1 måneds drift var det ingen merknader til framlegget.

Jan la fram budsjett 2020, justert i henhold til vedtak om heving av kontingenten til kr 300,- pr år pr medlem.

Honorarer forblir uendret i årets budsjett.

Utgifter til styret er redusert med 18 %.

Innkreving av årets kontingent sendes ut etter 12. februar, med 1 måneds frist for innbetaling.

 Sak 4. Reiseliv.

arie og Brit har deltatt på Reisemekka på Royal Garden, arrangert av Escape.

På Smartreisers reisetreff i Hornemansgården deltok Marie, Jan og Brit.

Vegareiser arrangerer Reisetreff 4. februar og Marie og Brit deltar.

Vårtur

Styret har mottatt tilbud fra Orklareiser om tur til Flatanger og Namsos med bl.a. «Ørnesafari», 28. – 29. april 2020.

Landsstyret har gitt tilsagn om støtte til medlemmer fra Namsosforeningen som ønsker å delta på middagen i Namsos om kvelden den 28. april.

Styret går inn for turen og Marie gir beskjed til Orklareiser.

Kulturtur.

Det blir tur til Røros for å se Elden 29. juli 2020. Marie kontakter Orklareiser og ber om at suppe om kvelden etter forestillingen inngår i bestillingen.

Sommertur.

Turen til Montenegro er annonsert med påmeldingsfrist 17. februar. Det er foreløpig 12 påmeldte, men styret kjenner til at flere har tenkt å melde seg på, så vi antar at vi får med minst 20 deltakere. (dette antallet må til for at det blir tur.)

 Sak 5. Aktivitetsdagen 11. mai.

Styret jobber med en plan for aktivitet med oppmøte på Hauken ved Haukvannet. Her er det muligheter til å gå tur rundt Haukvannet, hvor det er anlagt en asfaltert sti. De som ikke kjører bil, kan ta buss 11 til Stavset, og gå av ved Dalgård. Da er det ca. 1 km gåtur til Hauken.

Arrangementkomiteen er kontaktet og de vil være med å steke vafler å servere.

Hildur Nataas, leder for Handicaplaget i Trondheim, er styrets kontaktperson for leie av Hauken.

Medlemmene vil bli invitert når alt er klart. Det blir påmelding til dette arrangementet..

Marie utarbeider et forslag som sendes styret for eventuelle merknader og godkjenning.

 Sak 6. Innkommet post.

Marie orienterte.

Takkekort fra jubilanter og takkekort i forbindelse med bortgang.

Brev fra landsstyret angående foreningens adresse og veiledning for regnskapet for 2020 m.m. er mottatt. Trondheim har alt i orden.

Sak 7. Kassererkurs.

Styret har fått forespørsel fra landsstyret om vi har behov for kassererkurs.

 Trondheim har ikke behov for kassererkurs i 2020.

 Sak 8. Nytt fra landsstyret.

Marie refererte fra protokoll nr. 1. Tatt til etterretning.

Sak 9. Nytt fra PFO.

Protokoll nr. 10 er sent ut til styret.

Innkalling til Årsmøtet 21. februar kl. 1200 i Festsalen Hornemansgården, er mottatt. Foreningen kan delta med 3 representanter,

Marie, Jan og Tone, deltar. Marie sender beskjed til PFO.

 Sak 10. Nytt eldrerådene.

Marie orienterte. Tatt til etterretning.

 Sak 9. Eventuelt.

Styret vurderer å sende søknaden til Trondheim Kommune om tilskudd til en av våre turer. Tas opp på neste styremøte.

 Møtet hevet kl. 1325.

Trondheim 03.02.2020
Kari Bugten