Styremøte 3 november

Tid: 03. november kl 1000

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.

Tilstede: Marie, Gisela, Jan, Kari, Gerd, Fridtjof, Ingrid

 Sak 1. Protokoller styremøte 6. oktober 2014 og medlemsmøtet 22.oktober 2014 og evaluering av Allsang på Rockheim 29. oktober 2014.

Marie ønsket velkommen og refererte saklista.

Til protokollen:

Styret får leie lokale til styremøtene hos Kreftforeningen også for vårsemesteret 2015.

Kari sender linken til vår hjemmeside til Marie.

Til medlemsmøtet:

Det har kommet mange positive tilbakemeldinger på Quzen. Stor ros til Fridtjof og Jan. Det tas sikte på samme type underholdning på ett av medlemsmøtene til høsten.

Medlemsmøtene avholdes i Sommerveita også i vårsemesteret.

Til Allsang på Rockheim.

Masse skryt av arrangementet. Styret vil prøve et slikt arrangement senere også..

Dårlig erfaring med maten og servicen på kafeen.

 Sak 2. Innkommet post.

Marie orienterte om følgende saker:

• Takkekort fra jubilanter og pårørende.

• Landsmøtet 2015 – Brev av 20.10.2014 fra valgkomiteen som ønsker innspill på tillitsvalgte til Landsstyret innen 15. januar 2015.Styret drøftet saken og ble enige om å foreslå Marie som kandidat til styrevert i Landsstyret. Kari skriver til valgkomiteen med forslag og anbefaling.

 Sak 3. Økonomi

Jan la fram status regnskap og gikk deretter gjennom forbruk i forhold til budsjett. Vi ligger godt an i forhold til budsjett.

Jan legger fram budsjettforslag for 2015 på styremøte 1.desember.

Styret vedtok å gi kr 1000,- til dementforeningen i forbindelse med foredraget Huske og Glemme på medlemsmøte 25. mars 2015.

 Sak 4. Reiseliv

Gerd ga en kort orientering om turen til Stockholm/Åland 15. juni 2015. Byrået stiller ikke med reiseleder og Gerd blir foreningens reiseleder.

Gerd foreslo hurtigrutetur tur/retur Rørvik som vårtur siste uke i april. Dette blir en ny vri og styret sluttet seg til forslaget. Gerd jobber videre med denne saken

Gerd spurte om ikkemedlemmer som melder seg på våre utenlandsturer skal betale en ekstrapris? Styret ble enige om at ikkemedlemmer skal betale et tillegg på kr 500,- til foreningen pga administrative utgifter som påløper.

For andre turer bestemmer styret for hver enkelt tur hva som skal betales av ikkemedlemmer.

Sak 5. Julelunsjen 2014

Det er foreløpig 48 påmelding. Kari sender ut påminning til de med mailadresse i løpet av uke 46. Kari gir beskjed til Jan om antall påmeldte når fristen er ute11.11.2014. Kari sender ut giro til de som skal på julelunsjen når påmeldingsfristen er ute med betalingsfrist 27.11.2014.

Fridtjof har diktet en fin velkomstsang. Marie renskriver og kopierer opp sangen.

Marie og Fridtjof tar imot gjestene, Jan og Kari sjekker med påmeldingslistene, Gerd serverer gløgg.

Marie ønsker velkommen når lunsjen starter kl 1300.

Gisela avtaler med musikken.

 Sak 6. Årsmøtet 2015.

Årsmøtet 2015 er bestemt avholdt 28. januar 2015.

Styret gjennomgikk forskjellige punkter på saklista.

Marie skriver årsberetning. Kari forslo å ta med oversikter over gjennomsnittsalder på medlemmene, gjennomsnittlig oppmøte og oppmøteprosent på medlemsmøtene i årsberetningen. Kari utarbeider oversiktene.

Marie skriver til valgkomiteen.

Gisela foreslås som møteleder og Kari som møtesekretær.

Jan bestiller snitter og Marie bestiller kaker.

Styre vil komme tilbake til årsmøte på neste styremøte.

På medlemsmøtet som holdes etter årsmøte blir det kåseri v/emeritus Gunnar Stette med tittel “Fra krystallapparat til GPS og smarttelefon”

Sak 7. Teaterkveld til våren 2015.

Trøndelag teater setter opp “The sound of music” til våren 2015.

Styret ble enige om en teaterkveld 24. mars 2015.

Marie sørger for reservering av 30 billetter.

Sak 8. Eventuelt

• Trygghet i Symfoni skal sende ut innbydelse til sin konsert i januar 2015. På baksiden av innbydelsen ønsker de å sette opp 10 trygghetsråd. Forslag til kreative råd sendes Marie.

• Jan bestiller mat til medlemsmøte i november før han reiser på tur og ber om at bekreftelse på bestillingen til Marie.

• Jan bestiller kalendere for 2015 til styremedlemmene.

Møtet hevet kl. 1330.

Trondheim, 06.11.2014

Kari

Sekr.