Styremøte 3 september

Protokoll

Tid: 03. september kl 1000.

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt. 32

Tilstede: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Fridtjof, Kjell Erik

Marie ønsket velkommen til styremøte.

Sak 1. Protokoll fra styremøtet 3. juni 2019.

Protokoll fra styremøtet 3. juni 2019:

Ingen merknader.

Sak 2. Økonomi.

Jan la fram regnskapsrapport, status pr d.d., inntekter og utgifter og kommenterte tallene. Vi ligger godt an i forhold til budsjett.

Det er enda 4 medlemmer som ikke har betalt inn kontingent for 2019, til tross for flere purringer. Marie sender ut ny purring med endelig frist for innbetaling.

Sak 3. Reiseliv, Berlin – vi begynner så smått å planlegge neste år.

Berlin-turen 11. – 15 september 2019. Styret diskuterte omstendigheter i forbindelse med Berlin-turen. Brit har hatt kontakt med reisebyrået og saken er avsluttet.

Savalen (høsttur) – Styret ønsker å tilby tur til Savalen, i første halvdel av oktober 2019, med 2 overnattinger, til medlemmene. Brit undersøker mulighetene for en slik tur og legger fram forslag.

Forslag til turer i 2020 ble diskutert. Det er mye å velge mellom. Styret vurderer foreløpig flere muligheter.

Sak 4. Innkomne saker.

Marie orienterte.

  • Takkekort fra 3 jubilanter.
  • «Kulturtilbud for seniorer» («Den kulturelle spaserstokken») for juli – desember 2019) foreligger. Det er nå mulig å melde seg på til Kulturenheten og få denne sendt heim til seg i posten. Styret vil orientere om dette på første medlemsmøte og sende ut informasjon pr E-post til medlemmene.
  • Brev fra Nidaros Petanque, tilbud om påmelding. Brevet vil bli sendt ut til medlemmene slik at den som ønsker det, kan melde seg på.

Sak 5. Høstens aktiviteter, planer og forslag.

Vinsmakingskveld – Marie arbeider videre med saken

Metusalemfestivalen 20. september – Da vi fikk kontakt med kulturenheten den dagen påmeldingen startet, var alle billetter bortbestilt.

Fotballbilletter – Telenor Tyholt sponser ikke lenger RBK og har dermed ingen billetter å tilby.

Teaterkveld – forestillingen «Alle tiders Julebord», 20. november – 14. desember, kunne vært noe for oss, men der var alle billetter allerede revet bort. Vi tar sikt på «Jesus Christ Superstar» neste år.

Dataopplæring – Styret skal leie inn Åse Juul Hansen fra Kristiansund for å undervise på Datakurset vi planlegger. Marie tar kontakt med Åse og diskuterer innhold, lengde og dato for kurset.

Julelunsjen 4. desember – Det blir julelunsj, men styret har ikke bestemt hvor den skal arrangeres. Marie tar kontakt med Royal Garden og hotell Augustin.

Styremøter første halvår 2020:

  1. januar
  2. februar
  3. mars
  4. mars
  5. mai
  6. juni

11.mai – aktivitetsdag

Sak 6. Nytt fra Landsstyret.

Marie orienterte. Tatt til etterretning.

Sak 7. Nytt fra PFO.

Etter å ha mottatt over 6000 underskrifter og demonstrasjoner fra pensjonistene i Trondheim, har formannskapet i Trondheim kommune vedtatt, i formannskapsmøte 6. august, å avlyse anbudsrunden vedrørende drift av Hornemansgården. Videre har formannskapet vedtatt at drift av Hornemansgården fra 1. november skal skje i kommunal regi, i tråd med intensjonen rundt gaven fra november 1994 og i samarbeid med byens eldre. Formannskapet har bedt rådmannen legge fram en sak snarest til behandling om framtidig drift av Hornemansgården og de ber Rådmannen iverksette en virksomhetsoverdragelse av Hornemansgården, i samarbeid med tillitsvalgte.

Formanskapet understreker at Hornemansgården fremdeles skal være et aktivitetshus for alle byens eldre. Innholdet i bygget skal fortsatt bestemmes av de eldre selv.

PFO har innkalt til ekstraordinært årsmøte 3. september kl 1500, hvor bl.a. følgende saker står på saklista:

Orientering om samtaler med Trondheim kommune.

Forslag fra PFO til et Hus-styre for Hornemansgården.

Nødvendige fullmakter til PFOs styre.

Vi kan delta med 3 delegater.

Marie Aashagen og Kari Bugten er påmeldt som delegater. Fra styret hadde ingen andre anledning til å delta.

Sak 8.Nytt fra eldrerådene.

Marie orienterte.

Anne Marie Evjen ønsker å gå ut av Trondheim Eldreråd fra neste periode.

Gerd Grande har takket ja til å bli foreslått som ny kandidat.

Marie Aashagen ønsker å gå ut av Trøndelag fylkes eldreråd. Styret har foreløpig ingen kandidat som ønsker å stille.

Sak 9. Eventuelt.

Ingen saker under eventuelt.

 Trondheim 3.09.2019.
Kari Bugten