Styremøte 3 september

Protokoll

Tid: 03. september 2018.

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.

Tilstede: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Harald, Fridtjof

 Sak 1. Protokoll fra styremøtet 11. juni.

Protokoll fra styremøtet 11. juni 2018:

Jan opplyste at han har laget en oversikt med bilder fra sommerens Normandietur. Fridtjof redigerer og legger til musikk og viser bildene på et av høstens medlemsmøter.

Marie opplyste at i tillegg til å sende brev, har hun, Jan og Leif Roger vært i møte med Vegareiser angående turen til Normandie.

Sak 2. Innkommet post.

Marie refererte følgende:

Takkekort fra 7 jubilanter. Tatt til etterretning.

Tilbud om julebord fra på Oppdal Skiferhotell. Styret vurderer å ta neste års høsttur til hoteller.

 Sak 3. Økonomi.

Jan la fram status regnskap og gjennomgikk resultat i forhold til budsjett.

Styret sier seg fornøyd med økonomien.

Det er 2 som ikke betalt kontingent for 2018.  Marie tar kontakt.

Foreningens skriver begynner å bli utslitt og er moden for utskifting. Kari har sett på ny skriver og styret diskuterte typer og priser. Kari legger fram konkret forslag på neste styremøte.

Sak 4. Reiseliv.

Brit orienterte.

Turen til Gålå for å se Peer Gynt–spelet, ble en vellykket tur. Det har kommet bare positive tilbakemeldinger, god mat, trivelig hotell, kjempeflink bussjåfør/reiseleder og spelet var en opplevelse for livet.

Referat fra turen er lagt ut på nettet.

Til turen til Åre 20.-21. september er det 27 påmeldte, noe styret er fornøyd med.

Styret har begynt planlegging av neste års sommertur. Det ble foreslått flere alternativer som Brit noterte og vil arbeider videre med.

En kulturell aktivitet sommeren 2019 ble også diskutert, men det vil styret komme tilbake til.

Sak 5. Nytt fra landsstyret.

Marie orienterte fra Landsstyret.

Det blir møte i Landsstyret 5. september, hvor Handlingsplan, Prosjektplan, m.m. skal opp til behandling.

SAKO har innkalt til samling 10.-11. oktober hvor bl.a. helsekonferanse og statsbudsjett står på programmet. Marie skal delta på samlingen som holdes på Gardermoen.

I forbindelse med innføring av nytt medlemsregister blir det arrangert kurs i Trondheim, 22. november kl 1200 – 1600, hvor det gis opplæring i det nye registeret. Sammen med Trondheim skal Ålesund, Molde, Kristiansund og Namsos delta – 2 deltakere fra hver forening, 2 deltakere i tillegg fra Trondheim fordi kurset holdes her.

Einar Nymoen og Ulf Rathe skal forelese.

Styret ble enige om følgende deltakere fra Trondheim: Marie, Leif Roger, Fridtjof, Kari.

Vi har fått forespørsel om å skaffe kurslokale.  Marie forespør Hornemansgården om muligheter for å leie lokale der.

Sak 6. Nytt fra PFO.

Marie orienterte.

Det er tilsatt ny daglig leder, Jens Røhlinger, i Hornemansgården. Driften av Hornemannsgården skal legges ut på anbud. Marie refererte vedtak fattet av formannskapet i anledning denne saken.

Sak 7. Nytt fra Seniorråd i kommunen og Eldreråd i fylkeskommunen.

Marie har merket seg at Seniorrådet har engasjert seg i saken om nedleggelse av bussholdeplasser i Trondheim – noe vårt styre støtter fullt opp om.

Trøndelag fylkeskommunens Eldreråd (hvor Marie er med) har innkalt de kommunale eldrerådene i fylket til samling 10. og 11. september. Marie refererte programmet som inneholder mange viktige og interessante tema.

Videre har Trøndelag fylkeskommunen i samarbeid med bl.a. NAV, innkalt til samling på Stiklestad, 25. september, hvor tema er «Bruker og etat møtes/Teknisk utvikling i offentlig sektor.» Marie deltar fra oss.

Sak 8. Verving.

Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 9. Høsten – hvilke aktiviteter skal vi tilby.

Eldres dag i Trondheim arrangeres i Nova kino, fredag 28. september kl 1300. Marie informerer om dette på medlemsmøtet 24. oktober.

«Den kulturelle spaserstokken» for september – desember 2018 har kommet ut og inneholder mange aktiviteter for enhver smak. Den vil bli delt ut på medlemsmøtet 24. oktober, og styret anbefaler alle å se igjennom den. Utover dette har vi foreløpig ikke vedtatt noen aktivitet i styrets regi i høst.

 Sak 10. Eventuelt.

  1. A) Følgende møteplan for 2019 er satt opp:

 

Styremøter 2019 – første halvår Medlemsmøter 2019
7. januar 30. januar – Årsmøte
4. februar 27. februar
4. mars 27. mars
1.     april 24. april
6. mai 22. mai
3.     juni 25. september
  23. oktober
  20. november
  1. B) Frist for innsending av stoff til Telepensjonisten er satt til 10. september.
  2. C) Neste styremøte mandag 1. oktober.

Møtet hevet kl. 1400.

Trondheim, 04.09.2018.
Kari Bugten