Styremøte 30 november 2020

Protokoll

Tid:  30. november 2020 kl. 1000

Sted: Hornemansgården

Tilstede: Marie, Jan, Fridtjof, Kjell Erik, Tone

Forfall:  Brit og Leif Roger

 

Protokoll fra styremøtet 02.11.2020

Til protokollen fra styremøtet 02.11.20 – ingen merknader

 Innkommet post

Mottatt takk for oppmerksomhet i forbindelse med diverse jubileer.

Økonomi.

Jan gjennomgikk regnskapet. Mindre aktivitet, mindre utgifter og mindre inntekter.

4 medlemmer har fortsatt ikke betalt. De strykes nå fra medlemslistene.

Vi har mottatt avslag fra Landsstyret på støtte i forb med ytterligere koronatiltak.

Det er søkt om tilskudd fra EL og IT. Vi har ikke mottatt svar enda.

Godtgjøringer styret. Lederhonorar foreslås økt med 1000 (til 5000).  Dette ble enstemmig vedtatt av styret. Øvrige honorar forblir uendret.

Fra januar blir verdien på blomsterkort kr. 150,-.

Reiseliv

Tur til Rhinen ble avlyst.

Vi avventer å komme med flere reiseforslag til koronasituasjonen er avklart.

Julelunsj.

39 påmeldte + 2 musikere.
1130-1200 Oppmøte

1230 Gløgg

1300 Lunsj
1430 Musikk (spiller 45 min)

Kjøreplan er sendt ut og ingen kommentarer er kommet inn.

Bordplassering: Ektepar/nærkontakter kan sitte sammen.

Neste år

Styremøter 11.01.2021, 01.02.2021, 01.03.2021, 12.04.2021, 03.05.2021, 07.06.2021

Høst: 06.09.2021, 04.10.2021, 01.11.2021, 29.11.2021

Medlemsmøter: 10.3.2021, 12.5.2021, 08.09.2021, 13.10.20121, 10.11.2021, 08.12.2021 (julelunsj)

Landsmøte (planlagt i april, men ikke bestemt)

Trondheim avd. av Telepensjonistene skal feire 50-årsjubileum i løpet av 2021. Vi avventer koronautvikling før vi fastsetter dato.  Inger fullfører Telepensjonistenes historie. Vi regner med et tilskudd på kr 200 pr deltaker fra Sentralstyret i støtte.

Tidligere ledere av Telepensjonistene inviteres spesielt.

Til jubileumsmøtet inviteres leder/evt. annet styremedlem fra sentralstyret.

Leif Roger kontakter planlagte underholder til neste medlemsmøte.

Aktivitetsdag: Byvandring eller annen aktivitet med guide 14. april 2021? Leif Roger spør guide.

Årsmøtet 10.02.2021

Marie skriver årsberetning. Utkast er utsendt. Rettinger/tilføyelser sendes Marie.
Jan ferdigstiller regnskapet første uke i januar.

Sentrale retningslinjer for avvikling av årsmøtet elektronisk er sendt ut fra sentralstyret. Foreløpig tar vi sikte på å avholde møte fysisk.
Vedtektene er gjennomgått. Ingen endring i vedtekter.

Kontingenten holdes uendret.

Frist for å sende inn saker til årsmøtet er 14 dager før (27.1.2021)

Tone sender beskjed om at det ikke er møte i januar grunnet årsmøte i februar og at frist for innmelding av saker til årsmøtet er 20.01.21 (3 uker før årsmøtet).

Nytt fra Landsstyret

Protokoll er utsendt. Det vil komme avklaringer i løpet av desember om hvordan årsmøtet for Landsstyret skal avvikles. Vi foreslår at de avventer til januarmøtet før de bestemmer formen på årsmøtet.

Eventuelt

Bowling i desember avlyses. Marie varsler.

Møtet avsluttet klokken 13:15.

Trondheim 01.11.20/Tone