Styremøte 30 november

PROTOKOLL fra styremøte

Tid: 30. november 2015 kl 1000

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt. 32

Tilstede: Marie, Gisela, Jan, Kari, Gerd, Ingrid, Fridtjof

Marie ledet møtet.

 Sak 1. Protokoll fra styremøte 2.november og referat fra medlemsmøtet 25. November.

Til protokoll fra styremøte 2. november:

Marie har fått positiv tilbakemelding fra Dag Kløvjan angående billetter til fotballkamp våren 2016.

Til referatet fra medlemsmøte 25. november:

Ingen merknader.

Sak 2. Innkommet post
Marie orienterte om følgende saker:

  • Takkekort fra flere jubilanter og takk for blomster i forbindelse med bortgang.
  • Mail fra TPL angående rapporteringer. Nytt i forbindelse med rapportering er at det skal sendes inn oversikt over aktiviteter og oppdaterte vedtektsendringer. Til neste styremøte må hver enkelt i styre lage en oversikt over sine aktiviteter/arbeidsoppgaver og regne ut timeforbruk. Samordning av aktiviteter og av timeforbruk i neste styremøte (i Januar 2016).
  • Fra møte i Arbeidsutvalgets siste møte.
  • Fra styremøte PFO, Møteprotokoll nr 4.
  • Fra Lederkonferansen PFO 13.11.2015. Marie og Kari deltok.

Orienteringen tatt til etterretning

Sak 3. Økonomi.

Jan gjennomgikk Regnskap i forhold til Budsjett. Slik Regnskapet ser ut i dag, kommer vi til å gå med et lite underskudd i 2015.

Sak 4. Påminning via mobil (gjennomgang v/Fridtjof)

Fridtjof har undersøkt omkring muligheten for å varsle våre medlemmer ved hjelp av SMS.

Han la fram to forskjellige løsninger som styret gjennomgikk og diskuterte.

Styret kom fram til at begge løsninger var for dyre, og saken legges foreløpig på “is”.

Marie tar saken opp i Landsstyret. Dette kan være noe som kan utredes der og derigjennom komme hele foreningen til gode.

 Sak 5. Reiseliv.

Gerd orienterte om siste forslag fra Orklareiser angående Englandsturen og styret sluttet seg til forslaget.

Styret ble enige om å be noen fra Orklareiser komme på vårt årsmøte og orientere om turen. Gerd tar dette opp med Reisebyrået.

Marie tar kontakt med Steinkjerforeningen og forhører seg om noen av medlemmene der er interessert i å delta på turen sammen med oss i Trondheim.

Gerd orienterte videre fra turen til Krakow 24. – 26. november 2015 hvor hun og Kari deltok .En fin og opplevelsesrik tur med reiseledere fra Escape.

Reisebyrået Escape har etablert kontor i Hornemansgården og skal samarbeide med Per reiseformidling.

Sak 6. Årsmøtet 2016, utkast til årsmelding, vedtektsendringer – forslag.

Marie la fram forslag til årsberetning 2015. Styret sluttet seg til det foreløpige framlegget. Justeringer kommer til etter hvert.

Styret gjennomgikk vedtektene for lokalforeninger å så på nødvendige endringer.

Endringene vil bli lagt fram som forslag på årsmøte.

Styret diskuterte endring av kontingenten og vil foreslå en forhøyelse fra kr 220,- til kr 250,- pr. person pr. år.

Forslaget begrunnes med den generelle prisstigningen i løpet av de siste årene.

 Sak 7. Brev til seniorrådet.

Marie og Kari har utarbeidet forslag til brev til Seniorrådet angående Eldreomsorgen i Trondheim. Brevet er sendt resten av styret på forhånd.

Styret gjennomgikk brevet og foretok noen små endringer. Marie renskriver brevet og sørger for å få sendt det ut, evt. ved oversending til Kari for utsending.

 Verving, liste over potensielle medlemmer og hvordan nå dem.

Fridtjof har foreslått å sende SMS til tidligere Teleansatte som styret er kjent med har gått av med pensjon. Han kom også med forslag til formulering som en som styret sluttet seg til. Styret mener vi kan få noen nye medlemmer ved en slik henvendelse.

Kari har laget liste over potensielle medlemmer og innhentet, adresse og mobiltelefonnummer på disse.

Fridtjof sender SMS til de som står på listen.

Sak 9. Julelunsjen 2015.

Kjøreplan for julelunsjen er klar.

Det er 73 påmeldte.

Gisela undersøker med hotellet om vi må betale hvis noen som er påmeldt ikke møter opp og om det går greit dersom flere møter opp enn de som er påmeldt. Hun purrer også på RBK og ber om tilbakemelding på hennes tidligere henvendelse angående innlegg under lunsjen.

 Sak 10. Eventuelt

  • Trøndelag Teater setter opp en musikal til våren som heter “Vår”.

Styret ble enige om å reservere billetter til en av forestillingene.

Ellers ingen saker under eventuelt.

Møte hevet kl 1420

Trondheim, 1. desember 2015.

Kari