Styremøte 30 september

Protokoll

Tid: 30. september kl. 1000.

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt. 32

Tilstede: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Fridtjof,

Forfall: Kjell Erik

Marie ønsket velkommen til styremøtet.

Sak 1. Protokoll fra styremøtet 2. september 2019.

Protokoll fra styremøtet 2.september 2019:

Ingen spesielle merknader.

Sak 2. Økonomi.

Jan la fram regnskapsrapport, status pr d.d., inntekter og utgifter og kommenterte tallene. Vi ligger under budsjett på postene inngangsbilletter og loddsalg. Årsaken til dette er mindre oppmøte på medlemsmøtene. Vi forventer tilskudd fra TLP, men ligger likevel på et lite underskudd i forhold til budsjett. Styret sier seg likevel fornøyd med økonomien.

Godtgjøring til styret ble vurdert og vedtatt uendret for 2020.

Det er enda 4 medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2019, til tross for flere purringer. Ved siste purring ble det opplyst at de blir tatt ut som medlemmer fra en gitt dato, hvis kontingenten ikke er innbetalt.

Sak 3. Reiseliv, Savalen. Neste års sommertur samt evaluering av Berlinturen.

Berlin-turen 11. – 15 september 2019 – evaluering.

Marie, som var med på turen, orienterte. Dette var en veldig fin tur med mange opplevelser, flinke guider, fine spisesteder med god mat, m.m.

Hun vil sende en evaluering av turen til Smartreiser og skrive en oppsummering av turen som Jan legger ut på vår hjemmeside.

Savalen 07. – 09. september.

Fristen for påmelding til Savalen er 30. september og det er pr. dato 12 påmeldte.

Turen blir derfor avlyst pga. for få påmeldte. Brit avbestiller turen og sier fra til de som har meldt seg på.

 Sommertur 2020.
Styret har fått tilbud fra Escape om tur på Rhinen. Brit tar kontakt med Escape og ber om et tilbud på tur, tilpasset oss, i månedsskifte mai/juni 2020. Vi vil også invitere Anne fra Escape til neste styremøte, hvis det passer for henne.

Kulturtur 2020.

Det ble fremmet forslag om tur til Røros i august 2020 for å oppleve musikkteateret «Elden». Brit undersøker i «markedet» og legger fram forslag på neste styremøte.

Høsttur 2020.

Det ble fremmet forslag om tur til Spitsbergseter i september 2020. Brit undersøker muligheter og legger fram program for en tur dit.

Sak 4. Innkomne saker.

Marie orienterte.

Takkekort fra jubilanter.

Kulturenheten har endret navnet på «Den kulturelle sparstokken» til «Kulturtilbud for seniorer.» Denne katalogen blir ikke sendt ut i pakker til forskjellige foreninger lenger, men det er anledning til å melde seg på til kulturenheten å få tilsendt en katalog til egen adresse. Marie sender inn liste over påmeldte fra siste medlemsmøte. Ellers kan den enkelte kan henvende seg til Kulturenheten, Telefon 72545700/72545714 eller til deres nettside www.trondheim.kommune.no/seniorkultur, for mer informasjon. «Kulturtilbud for seniorer» kan leses digitalt på samme nettsted.

Høstens aktiviteter.

Vinsmakingskveld – vi venter på endelig dato.

Dataopplæring – Marie arbeider med saken.

Julelunsjen 4. desember – I år blir julelunsjen på Royal Garden. Marie lager plakat som Kari sender ut til medlemmene i løpet av uke 40/41.

Sak 6. Aktiviteter neste år. Vi flytter til Hornemansgården. Datoer for medlemsmøter, aktivitetsdag 11. mai.

Fra januar 2020 flytter vi våre medlemmsmøter fra Sommerveita til Hornemansgården.

 Vi leier Hornemansgården til medlemsmøtene våre første halvår 2020. Møtedag blir andre onsdag i hver måned.

Første møte blir årsmøte 29. januar 2020.

Medlemsmøter for øvrig første halvår 2020 blir på følgende datoer:

  1. februar
  2. mars
  3. april
  4. mai
  5. mai aktivitetsdag

Sak 7. Nytt fra Landsstyret.

Ikke noe spesielt nytt fra Landsstyret.

Sak 8. Nytt fra PFO.

Marie og Kari var delegater på PFOs ekstraordinære årsmøte 03.09.2019.

Saklisten for årsmøtet ble endret ved oppstart, fordi det var fattet et uventet vedtak i Formannskapet samme dag.

Første innleder var styreleder PFO som først informerte om de to møtene som hadde funnet sted mellom PFO og kommunaldirektør for helse og velferd og rådmannens fagstab.

Deretter refererte han følgende vedtak fattet i Formannskapet samme dag (03.09.2019):

«Driftsavtalen med PFO forlenges inntil videre. Rådmannen bes finne en løsning for videre drift som sikrer at byens eldre selv skal stå for driften av Hornemannsgården.»

Han opplyste også at Hornemansgården heretter skal ligge under Kulturenheten i kommunen.

PFOs styret ble, av årsmøtet, gitt nødvendige fullmakter til å forhandle med kommunen om videre drift av Hornemansgåren både innenfor økonomi og virksomhetsplaner.

Sak 9. Eventuelt.

Ingen saker under eventuelt.

 Møtet hevet kl 1400.

Trondheim 2.10.2019.
Kari Bugten