Styremøte 4 desember

Protokoll

Tid: 04. desember 2017 kl 1000.

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.

Tilstede: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Else, Harald

Sak 1. Protokoll fra styremøtet 13. 11 og fra medlemsmøtet. 22.11. 2017.

Protokoll fra styremøte 13. november: 

Merknader:

16 medlemmer var med på omvisning i Jødisk Museum.

 Referat fra medlemsmøte 22. november:

Merknader:

Et meget vellykket kåseri av Ivar Stenklev.

Sak 2. Innkomne saker

Marie orienterte om takkekort fra 85-årsjubilant.

Tatt til etterretning.

Sak 3. økonomi.

Jan la fram status regnskap, og inntekter/utgifter i forhold til budsjett. Ingen merknader fra styret.

Marie opplyste at Jan sammen med Finn Egil og Einar har utarbeidet et enkelt regnskapssystem som bygger på excel. En veiledende kontoplan er utarbeidet av Finn Egil og Einar. Regnskapssystemet vil bli sendt ut til lokalforeningene som mal for rapportering, men vil være frivillig å ta i bruk.

Sak 4. Reiseliv.

Brit har arbeidet med å få til en tur til Gålå for å se spelet om Peer Gynt, og det foreligger tilbud fra 2 reisebyrå.

Styret gjennomgikk tilbudene og bestemte seg for å bruke Nidaros Tour AS. Styret legger vekt på å få til en så billig tur som mulig og vedtok en tur med en overtatting og med et hotell som ligger 15 minutters busstur fra spillestedet.

Turen blir 5.- 6. august. 2018 og det vil bli sendt ut invitasjon på nyåret.

 Brit kontakter Nidaros Tours AS og bekrefter at vi aksepterer deres tilbud.

Til sommerturer til Normandie og Paris har styret mottatt tilbud fra 3 reisebyrå.

Styret har gjennomgått tilbudene og kommet til at Vegareiser har det tilbudet som passer oss best.

Brit underretter 2 av byråene om avslag og bekrefter overfor Vegareiser at vi aksepterer deres bilbud.

Da blir det tur til Normandie og Paris 3. – 9. juni 2017 med Vegareiser. Invitasjon blir sendt ut over jul.

Sak 5. Julelunsj.

Julelunsjen arrangeres 6. desember på Augustin hotell.

Det er 74 påmeldte. Kari ringer og minner om innbetaling til 4 som har glemt å betale.

Marie har utarbeidet kjøreplan og fordelt ansvaret på styremedlemmene og laget sanghefte.

Alt til julelunsjen skal da være klart.

 Sak 6. Årsmøtet 2018.

Årsmøte avvikles 31. januar 2018.

Følgende er avklart:

 • Styret foreslår at vi beholder kontingenten uendret på kr 250,- pr medlem.
 • Kari har regnet ut gjennomsnittsalder og oppmøteprosent på medlemsmøtene. Dette skal inn i årsberetningen.
 • Marie har foreslått endringer i vedtekter for lokalforeningen, som styret sluttet seg til.
 • Valgkomiteen er tilskrevet og har fått tilsendt medlemslister.

Styret gjorde følgende vedtak:

 • Møteleder Gisela Johannessen
 • Møtesekretær Kari Bugten
 • Tellekorps og personer til å skrive under protokollen oppnevnes på årsmøtet.
 • Det blir servert koldtbord, kaffe og kaker.
 • Marie sender utkast til årsmelding til resten av styret for gjennomgang og innspill.

årsmøte vil bli hovedsaken på første styremøte på nyåret.

Sak 7. Aktiviteter våren 2018.

Følgende aktiviteter er klart for våren 2018.

 • Omvisning på St. Olav Domkirke, mandag 26. februar kl 1200.
 • Omvisning i »de indre gemakker i teateret», torsdag 15. mars kl 1500
 • Det er reservert billetter til «Spellemann på taket». torsdag 22. mars kl 1930.

Jan legger ut informasjon på nettet slik at de som kan tenke seg å være med, kan sette av datoene.

Plakat/utfyllende informasjon blir sendt ut i løpet av januar.

Sak 8. Nytt fra LANDSSTYRET

Marie orienterte.

Det er møte i Landsstyret neste uke og bl.a. følgende saker er satt opp på saklista:

Kassererfunksjonen v/Finn Egil

Medlemsregisteret v/Einar

Velferdsteknologi v Lars Bakken, Telenor

Telemuseet v/Direktør Eli Hall, Telemuseet,

Tore og Marie jobber med ledersamlingen som skal arrangeres i april 2018.

Protokoll fra møtet blir sendt styret.

Tatt til etterretning.

Sak 9. Nytt fra PFO.

Marie refererte fra siste styremøteprotokoll fra PFO.

Lite å gripe fatt i der.

 Sak 10.Nytt fra seniorrådet.

Marie orienterte.

Vi har merket oss at Seniorrådet har tatt opp gangtid mellom bussholdeplassene til de nye metrobussene, når disse tas i bruk. Det er viktig at Seniorrådet griper fatt i denne saken.

Sak.11. Verving.

Styret jobber kontinuerlig med verving. Marie tar kontakt med Relacom om å få legge ut brosjyrer på arbeidsplassen.

Sak 12. Eventuelt.

Ingen saker under eventuelt.

Møtet hevet kl. 1320.

Trondheim,14.11.2017 Kari Bugten