Styremøte 4 februar

Protokoll

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsens gt 32, Trondheim.

Tilstede: Marie, Leif Roger, Jan, Brit og Kjell Erik.  Forfall Kari og Fridtjof

Sakliste:

 1. Protokoll fra styremøtet 7. januar 2019
 2. Etter årsmøtet

Styrets oppgaver

 1. Økonomi
 2. Reiseliv
 3. Aktiviteter utover våren
 4. PFO, årsmøte 2. april 2019 – hvem deltar?
 5. Nytt fra landsstyret/landsmøtet 2019
 6. Nytt fra eldreråd (kommune og fylke)
 7. Eventuelt

Marie ønsket velkommen til styremøtet, spesielt til Kjell Erik som er ny som varamedlem.

Sak 1. Protokoll fra styremøtet 07.01.2019.

 • Protokollen godkjent.

Sak 2. Etter årsmøtet.

 • Protokollen blir utsendt så snart den er godkjent og underskrevet.
 • Jan avventer aktivitetsoversikt fr Marie, øvrige papirer klar for innsending til forbundet
 • Vedtekter rettes etter ending gjort av årsmøtet
 • Ny oversikt over styret og andre tillitsvalgte sendes ut
 • Marie sørger for blomster til Harald som takk for innsatsen
 • Gjennomgang av styrets oppgaver og arbeidsfordeling.

Sak 3. Økonomi.

 • Jan gjennomgikk regnskapet så langt i år. Han har tatt i bruk StyreWeb, men har foreløpig beholdt det gamle regnskapssystemet vårt også.
 • Gjennomgang av styrehonorarer, disse beholdes uforandret i 2019. Honorarene utbetales i løpet av februar.

Sak 4. Reiseliv

 • Styret har besluttet å godta Orklas forslag til sommertur til Blåfarveværket. Brit gir beskjed til Orkla. Frist for påmelding er 30. april 2019. Kari sender ut tilbudet til medlemmene. Vi søker Trondheim kommune v/eldrerådet om kr 50.000,00 i støtte til turen.

Sak 5. Aktiviteter utover våren

 • Enighet om ikke å sette i gang flere aktiviteter akkurat nå. 38 har meldt seg på til teaterforestillingen 3. april 2019. Det er altså noen billetter igjen. Marie undersøker om det er mulig å få omvisning på Ringve på aktivitetsdagen 10. mai 2019.

Sak 6. PFO, årsmøte 02. april 2019 kl 10.00 – hvem deltar

 • Deltagere på årsmøtet: Marie Aashagen, Kari Bugten og Brit Vanvikmyr. Kjell Erik Fagervoll er vara til møtet. Marie sender påmelding sammen med kontaktskjema for 2019.

Sak 7. Nytt fra landsstyret/ landsmøtet 2019.

 • Marie orienterte fra landsstyret, tatt til etterretning. Møtepapirer til landsmøtet kommer antagelig etter landsstyremøtet torsdag 14. februar 2019. Vi beslutter i neste styremøte hvilke 4 styremedlemmer som reiser til landsmøtet 2019.

Sak 8. Nytt fra eldreråd (kommune og fylkeskommune)

 • Marie orienterte, tatt til etterretning.

Sak 9. Eventuelt

 • Det berammede styremøtet 6. mai flyttes til mandag 29. april.
 • Det minnes om bowling torsdager kl 12.00, Centrum Bowling.

Møtet hevet kl 13.30.

Trondheim 6. februar 2019. Brit