Styremøte 4 januar

Tid: 04.januar 2016 kl 1000

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt. 32

Tilstede: Marie, Gisela, Jan, Kari, Gerd, Ingrid, Fridtjof

Marie ledet møtet.

 Sak 1. Protokoll fra styremøte 30. november 2015.

Til protokoll fra styremøte 30. november:

Ingen merknader.

 Sak 2. Evaluering av julelunsjen 9. desember 2015.

Styret evaluerte julelunsjen og følgende kom fram under diskusjonen:

 • Kontakten med hotellet var bra, men det er viktig at hotellet gir beskjed dersom de oppnevner ny kontaktperson.
 • Det er bindende påmelding til julelunsjen. Dersom noen må melde forfall, etter betalingsfristen, må de likevel betale for lunsjen. Meldes det forfall før betalingsfristen, blir innbetalt beløp tilbakebetalt.
 • Ved inngåelse av avtale med hoteller, er det viktig å avklare om det må betales for antall påmeldte, antall oppmøtte eller om det kan dekkes på til flere, dersom det kommer flere enn antall påmeldte.
 • Servicen på hotellet var god. Betjeningen var hyggelig og gjorde en god jobb. Lokalet var stort og “luftig”, det var god plass og det var fint med runde bord. Styret vil likevel vurdere flere alternativer for julelunsjen i 2016.
 • Maten var god, et flott koldtbord, god varm mat og flotte desserter.
 • Musikken var skuffende. Repertoaret var ikke tilpasset forsamlingen og anledningen.
 • Vår egen kjøreplan fungerte utmerket.
 • Invitasjon og frist for påmelding kan settes nærmere dato for julelunsjen.
 • Tilbakemelding fra medlemmene er stort sett gode.

Styret sier seg i hovedsak godt fornøyd med gjennomføringen av julelunsjen 2015.

Sak 2. Innkommet post
Marie orienterte om følgende saker:

 • Anne-Marie Evjen har blitt fast representant i Seniorrådet.
 • Det har kommet svar fra Seniorrådet på vårt brev om eldreomsorgen i Trondheim.
 • Invitasjon til fjordhoteller på Sør-landet.
 • Takkekort fra flere jubilanter

Orienteringen tatt til etterretning.

Sak 4. Økonomi.

Jan gjennomgikk regnskap hittil i år og kommenterte tallene. Tatt til etterretning

Jan la fram forslag til budsjett 2016. Styret kommenterte og sluttet seg til forslaget.

Marie avklarer med landsstyret hvorfor det er foretatt avkorting på tilskuddet derfra.

Når regnskapet for 2015 er godkjent av revisorene og budsjettetforslaget er klart, sendes papirene over til Ingrid, som kopierer disse til neste styremøtet .

Jan oppga følgende tall i forbindelse med medlemsrapportering 2015:

Medlemmer pr 31.12.2015 Medlemmer pr 01.01.2016 Avgang Tilgang
275 268 18 18

 Sak 5. Årsmøtet.

Styret gjennomgikk “årsmøtepapirene” og ble enige om følgende arbeidsfordeling fram til styremøte mandag 11.januar:

Marie “renskriver” årsberetningen og kopierer opp 56 eksemplarer.

Kari kopierer opp 56 eksemplar av Innkallingen, forslag til vedtektsendringer med forklaring, forslag til kontingentforhøyelse.

Jan avslutter regnskapet 2015 og sørger for godkjenning av revisorer og gjørklart forslag til budsjett 2016.

Ingrid kopierer opp 56 eksemplar av Regnskap 2015/Budsjettforslag 2016, oversendt fra Jan.

Kari tar ut konvolutter til medlemmene som skal ha “årsmøtepapirene” i posten.

På styremøtet 11.01.2016 samles alle papirene, legges i konvolutter klar for utsending. Etter møtet sørger Kari for postlegging og utsending på mail til alle med mailadresse.

 Sak 6. Reiseliv.

Tore Kvam, fra Orklareiser, kommer på medlemsmøte etter årsmøte 28.01.2016 og orienterer om Englandsturen som arrangeres i juni 2016. Han møter kl 1330.

Gerd kopierer opp 56 eksemplarer av innbydelsen til Englandsturen til neste styremøte. Kari sender ut i posten og på mail til medlemmene etter styremøte.

Sak 7. Eventuelt

 1. Verving – settes som fast post på saklista 2016.

 Web-siden – Jan er oppnevnt som teknisk redaktørstøtte for Midt-Norge. Web-redaktør sentralt er Einar Nymoen. Jan redegjorde for arbeidet denne oppgaven innebærer.

 1. Aktivitetsrapportering – Marie fyller ut rapporteringsskjema og sender inn
 1. Marie orienterte fra Landsstyret.

Møte hevet kl 1420

Trondheim, 5. januar 2016.

Kari