Styremøte 4 mai

Tid: 04.mai 2015 kl 10.00

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.

Tilstede: Marie, Gisela, Jan, Kari, Gerd, Fridtjof, Ingrid

 Sak 1. Protokoll fra styremøtene 13.april og 22. april og referat fra medlemsmøte 22. april 2015.

Til protokoll 13. april:

Jan ønsker oversendt bilder fra Ytterøyaturen før referatet legges ut på hjemmesiden.

Anne Evjen informerer fra Seniorrådet på første møte til høsten.

Til protokoll 22. april:

Behandles under sak 4.

Til referat 22. april:

Biledframvisningen fra Loenturen som Fridtjof viste var vellykket og underholdningen for øvrig var grei.

 Sak 2. Innkommet post.

Marie orienterte om følgende:

• Brev fra Kjell Engen angående feil på weben. Det jobbes med saken og weben forventes å være i orden ganske snart. Tatt til etterretning.

• Brev fra Nestor utvikling med diverse tilbud. Tatt til etterretning

• Takkekort fra flere jubilanter.

Sak 3. Økonomi

Jan gjennomgikk regnskap i forhold til budsjett. Økonomien ligger godt an. Orienteringen tatt til etterretning.

Noen av medlemmene har enda ikke betalt årets kontingent. Marie sender ut purring.

 Sak 4. Reiseliv.

Gerd orienterte.

Angående Stockholm:

Det er sendt invitasjon til Steinkjer- og Kristiansundforeningen, men ingen har meldt seg på derfra.

Innen fristen 1. mai var det 27 påmeldte, noe som betyr at prisen da blir

kr 10950,- i forhold til 9750,- som annonsert, dersom det ble 40 påmeldte.

Gerd ber byrået informere om at turen blir noe dyrere på grunn av lavere påmelding enn forventet, ved utsendelse av innbetalingsgiro til de påmeldte.

Angående Vauldalturen:

Gerd la fram forslag til høstens tur som arrangeres 25. – 27. august. Styret gikk igjennom forslaget og kom med noen merknader som Gerd bringer videre til Orklareiser, som er byrådet vi har valgt denne gangen.

Invitasjon til medlemmene sendes ut etter neste styremøte 8. juni. På mail til de med mailadresse og i posten sammen med høstprogrammet til de uten mailadresse.

Styret diskuterte deretter høstens program. Gisela har en liste med mange aktuelle underholdere/foredragsholdere. Hun vil ta kontakt og inngå avtale med noen av disse. Høstens program må være klart til styremøtet 8. juni.

Sak 5. Landsmøtet 27. – 28. mai 2015.

Styret har mottatt program og saker som skal behandles på landsmøtet og gjennomgikk og diskuterte det utsendte materialet.

Styret har en del spørsmål og kommentarer og også forslag som ønskes fremmet på landsmøtet. Marie, Gisela, Jan, Gerd og Kari som skal være representanter på landsmøtet, møtes 7. mai, etter avsluttet aktivitetsdag, og diskuterer nærmere hvordan sakene skal fremmes.

Sak 6. Eventuelt.

• Aktivitetsdagen 7. mai – Marie og Gisela møter opp på Ringve kl 1100.Trimgjengen møtes på Sirkus kl 1100 og de som ønsker det kan møte opp der og gå sammen med dem.

Trondheim 4. mai 2015.

Kari

Sekr.