Styremøte 4 mars

Protokoll

Tid: 04. mars 2019.

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.

Tilstede: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Fridtjof,

Forfall: Kjell Erik

Marie ønsket velkommen til styremøtet.

Sak 1. Protokoll fra styremøte 4. februar og medlemsmøte 27. februar 2019.

Protokoll fra styremøte 04.februar 2019:

Godkjent uten merknader.

Referat fra medlemsmøte 27. februar:

Godkjent med en del rettelser.

Sak 2. Innkommet post.

Marie refererte takkekort fra jubilant. Tatt til etterretning.

Sak 3. Økonomi.

Jan la fram regnskapsoversikt tatt ut fra Styreweb, og styret ble enige om å ta i bruk denne oversikten resten av året. Regnskapet viser at vi er i rute i forhold til budsjett.

75 % av medlemmene har innbetalt kontingenten innen fristen, 27. februar.  Vi avventer med å sende purring.

Sak 4. Reiseliv.

Høstens tur går til Berlin. Styret satser på å arranger turen i uke 37. (9. -13.september) Det er innhentet tilbud fra flere reisebyrå som styret så nærmere på. Brit arbeider videre med saken og legger fram forslag på neste styremøte, 2. april.

  Sak 5. Landsmøtet 2019, 7. – 8. mai.

Trondheim kan stille med 4 delegater på Landsmøte.

Følgende ble oppnevnt: Jan, Kari, Fridtjof, Leif Roger. Brit og Kjell Erik er reserver.

Styret vil legge fram forslag til endringer i § 10 i Mal vedtekter for lokalforeningene.

Marie la fram forslag til formulering av saken som styret godkjente med noen få endringer.

Det har kommet forespørsel fra valgkomiteen om forslag til kandidater til Landsstyret. Ingen i vårt styre ønsker å stille seg til disposisjon. Etter en diskusjon hadde vi noen aktuelle navn på papiret. Marie vil spørre om de kan tenke seg å stille til valg.

 Sak 6. IT-opplæring.

Styret har søkt om midler fra Landsstyret for å arrangere IT-kurs. Innholdet i kurset vil bli E-post, Internett, Offentlige digitale tjenester, skylagring m.m. og opplæringen vil vare noen timer i løpet av en dag.

Før oppstart ønsker vi å kartlegge interessen/behovet for en slik opplæring. Styret vil derfor sende ut en forespørsel til alle medlemmene og be om tilbakemelding fra de som ønsker å delta på et kurs.

Sak 7. Kassererkurs

Landsstyre skal arrangere kurs for kasserere. De har uttrykt ønske om bistand fra lokalt hold.

Vår kasserer har ikke behov for kurs og har heller ikke anledning til å bistå på kurset.

Sak 8. Aktiviteter i vår (medlemsmøtet i mai

Styret venter på tilbakemelding fra foredragsholderne til medlemsmøtet i mai. Leif Roger purrer og gir tilbakemelding til Marie innen 1 uke.

 Aktivitetsdag 10. mai.

I år markerer vi aktivitetsdagen med oppmøte på Ringve hvor det blir omvisning og kaffe med vafler etterpå.

De som ønsker det kan gå tur på Ladestien før oppmøte på Ringve.

Sak 9. Nytt fra PFO

Marie orienterte. Tatt til etterretning

Sak 10. Nytt fra Eldrerådene.

Marie orienterte.

Eldres dag 01.10.2019.

Fylkes eldreråd har samling av kommunene 4. og 5. juni, på Stjørdal.

Tatt til etterretning.

Sak 11. Eventuelt.

Ingen saker under eventuelt.

 Møtet hevet kl. 1410

Trondheim, 05.03.2019.
Kari Bugten