Styremøte 5 januar 2015

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.

Tilstede: Marie, Gisela, Jan, Kari, Gerd, Fridtjof, Ingrid

Sak 1. Protokoll fra styremøte 1. desember 2014.

Ingen merknader til protokollen.

Sak 2. Evaluering av julelunsjen 10. desember 2014.

Styret gjennomgikk arrangeringen av julelunsjen 2014.

Under gjennomgangen kom det fram forskjellige forhold som Gerd vil ta opp med hotellet. Styret har fått gode tilbakemeldinger fra medlemmene og vil derfor satse på Royal Garden også for årets julelunsj, som ble bestemt arrangert 9. desember 2015. Gerd kontakter hotellet for å reservere plass.

 Sak. 3. Innkommet post

Marie ga følgende orienteringer:

• Takkekort fra jubilant

• Protokoll fra Landsstyremøte 4. desember 2014.

• Oversikt over nye telepensjonister i Trondheim.

• Oversikt over kontaktdata til den enkelte lokalforening. Marie orienterer om saken på medlemsmøtet.

• Landsforbundet har flyttet til nye lokaler på Fornebu.

• Telepensjonistene Trondheim har fått tilbakebetalt moms for 2013 fra Lotteritilsynet.

• Mal for brosjyre til bruk ved rekruttering.

Sak 4. Årsmøte 2015

Styret gjennomgikk forslag til årsmelding 2014, valgkomiteens forslag, regnskap 2014 og forslag til budsjett 2015.

Marie innarbeider merknadene som kom fram til årsmeldingen og sender den ut til styret for endelig godkjenning. Styret godkjente det framlagte budsjettforslaget. Regnskapet blir revidert i uke 2.

Godkjent årsmelding, regnskap, budsjett og valgkomiteens forslag oversendes Kari som sørger for kopiering og utsending, pr mail og post, senest onsdag i uke 3.

 Sak 5. Reiseliv.

Gerd orienterte.

Stockholm/Åland-turen er snart klar, siste møte med reisebyrået er 6. januar. Gerd oversender invitasjonen til Kari som kopierer og sender ut i uke 3, pr mail og post.

Det foreligger mange forslag til 1-dagsturer våren 2015. Gerd vurderer og kommer med forslag til tur.

Styret er invitert til reisetreff i Hornemansgården 14. januar med frist for påmelding 12. januar. Gerd har meldt seg på og flere i styret vurderer å melde seg på.

 Sak 6. Organisasjonsutvalgets innstilling.

Organisasjonsutvalgets innstilling foreligger nå og er sendt lokalforeningene til uttalelse, med frist 1. februar 2015.

Dette er en innstilling på 47 sider som krever en omfattende behandling. Styret foretok en kort gjennomgang og vil bruke hele styremøtet i februar på å behandle innstillingen.

 Sak 7. PFO.

Marie orienterte kort og medelte at hun har trukket seg fra styret i PFO.

 Sak 8. Eventuelt.

1. Kari sender ut påminnelser i uke 5 angående Teaterkvelden 24. mars, om påmeldingsfrist 7. februar og henting av billetter 15. februar.

2. Marie ba alle i styret se gjennom tilbudene i “Den kulturelle spaserstokken” og vurderer om noe kan være aktuelt å satse på som fellesarrangement for våre medlemmer.

3. Styremøte i mars utsatt en uke til 9. mars 2015.

Møtet hevet kl 1445

Trondheim, 6. januar 2015.

 Kari

Sekr.