Styremøte 5 mars

Protokoll

Tid: 05. mars 2018.

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.

Tilstede: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Fridtjof, Harald

Sak 1. Protokoll fra styremøtet 5. februar og referat fra medlemsmøtet 21. februar 2018.

Protokoll fra styremøtet 5. februar 2018: 

Til sak 4: Honorar for 2017 er utbetalt i mars.

Referat fra medlemsmøtet 21. februar 2018:

Positive tilbakemeldinger på Dugstads innlegg om Victoria Bachke.

Styret har mottatt innspill om besøk på Ringve med omvisning – noe styret vil jobbe videre med.

Sak 2. Innkommet post

Marie leste opp takkekort fra jubilanter takk for oppmerksomhet ved dødsfall.

Tatt til etterretning.

Sak 3. Økonomi.

Jan gjennomgikk regnskap, inntekter og utgifter. Tatt til etterretning.

Det er mange som ikke har betalt kontingent for 2018 innen fristen som var 1. mars. Vi avventer før vi sender ut purring.

 Sak 4. Reiseliv.

Invitasjon til turen for å se spelet om Peer Gynt, i august, vil bli sendt ut etter påske.

Brit jobber med høsttur, som er tenkt avviklet i midten av september. Flere alternativer ble diskutert. Brit tar kontakt med diverse reisebyrå og ber om forslag.

Sak 5. Aktiviteter 2018.

Styret diskuterte høstens aktiviteter samt underholdning på medlemsmøtene.

Det kom fram mange forslag som ble notert og som det vil bli arbeidet videre med.

 Sak 6. Nytt fra Landsstyret.

Marie orienterte fra landsstyret, om Velferdsteknologi, Nytt medlemsregister,

Lederkonferansen, (Leif Roger deltar fra Trondheim) m.m.

Tatt til etterretning.

Sak 7. Nytt fra PFO, samt valg av representanter til årsmøtet i PFO.

Årsmøtet PFO er 18.april 2018.

Marie, Brit, Kari, deltar som representanter.

Seniorforum har informasjonsmøte om aktivitetsappen Seniorsmart, i Hornemansgården 9. april kl. 1200.

Sak 8. Verving.

Styret vurderer å invitere tidligere kolleger, som ikke er medlemmer, til et informasjonsmøte. Det jobbes videre med dette, og saken tas opp på neste styremøte.

 Sak 9. Eventuelt.

1)    Marie er oppnevnt som representant i det nye Trøndelag fylkes eldreråd og er innkalt til møte 15. mars 2018.

2)    Ingen flere saker under eventuelt.

Møtet hevet kl 1350.

Trondheim, 06.03.2018.

Kari Bugten