Styremøte 5 november

Protokoll

Tid: 05. november 2018.

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.

Tilstede: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Fridtjof

Forfall: Harald

Sak 1. Protokoll fra styremøtet 1. oktober og referat fra medlemsmøte 24. oktober 2018.

Protokoll fra styremøtet 05.oktober 2018:

Ingen merknader.

Referat fra medlemsmøtet 24.oktober 2018.

Ingen spesielle merknader.

Sak 2. Innkommet post.

Marie orienterte.

Takkekort fra jubilanter. Tatt til etterretning.

Telenor har sendt ut invitasjon til sin Julekonsert etter gammel medlemsliste, dvs. medlemslista fra i fjor. Til informasjon.

Sak 3. Økonomi.

Jan la fram status regnskap og gjennomgikk resultat i forhold til budsjett.

Ingen store endringer siden forrige styremøte. Regnskapet viser at vi ligger under budsjett på et par poster på grunn av prisøkninger.

Jan viste deretter til brev fra forbundskassereren med informasjon om tilskudd fra Forbundet for 2019.

Marie la fram kostnadsoverslag for årets julelunsj, 12. desember. Styret gjennomgikk dette og ble enige om en egenandel på kr 350,- pr medlem.

Leif Roger inngår avtale med Kåre og Knut som skal underholde på lunsjen.

Marie utarbeider plakat som Kari sender ut til medlemmene, pr. E-post og i Posten, tar imot påmeldinger og informerer om konto for innbetaling.

Kari har kjøpt ny skriver til foreningen, en blekkskriver type Canon TR 7550. Den er tatt i bruk og fungerer godt. Gammelskriveren, som er utslitt, skrotes.

 Sak 4. Reiseliv.

Blaafarveværket.

Kari og Inger har utarbeidet forslag til 3-dagers tur til Blaafarveværket og styret har sluttet seg til forslaget. Turen foreslås avviklet 4. – 6. juni 2019. Brit sender over forslaget til Orklareiser, Nidaros tour og Brustadbuss, og ber om tilbud.

Utenlandsturen i 2019.

Årets utenlandstur går til Berlin og blir arrangert i uke 36/37 (første halvdel av september). Brit kontakter Smartreiser, Escape og Peer Gynt Tours og ber om tilbud.

Åre-turen.

Brit orienterte fra møte med Orklareiser. Tatt til etterretning.

 Sak 5. Nytt fra Landsstyret/Landsmøtet 2019

Landsstyret har startet arbeidet med landsmøtet 2019 og har sendt

ut Handlingsprogram 2019 – 2021 (utkast), Vedtektsendringer for Telepensjonistenes Landsforbund 2019 – 2021, Mal Rammevedtekter for lokalforeningene i Telepensjonistenes Landsforbund, og bedt om merknader.

Styret gjennomgikk sakene. Styret vil ta opp sak på Landsmøtet vedrørende endringer i § 10 Oppløsning, i vedtekter for lokalforeningene. Marie ser nærmere på saken.

I Pensjonistforbundets Handlingsprogram for perioden 2019 -2021 ble styret enig om følgende prioritering:

  1. Fjerne underregulering av pensjonen
  2. Spesialhelsetjenesten
  3. Munn- og Tannhelse
  4. PF med forhandlingsrett
  5. Velferdsteknologi

Marie vil foreslå Fridtjof som sekretær og Kari til å underskrive protokollen på Landsmøte 2019.

Sak 6. Årsmøtet 2019

Årsmøtet 2019 arrangeres 30. januar.

Følgende er klargjort i forbindelse med møtet:

Valgkomiteen er tilskrevet. Kari sender medlemsoversikt til leder av valgkomiteen.

Sekretær: Fridtjof

Møteleder: Gisela blir forespurt

Årsberetning: Marie starter opp arbeidet

Mat: 3 snitter pr medlem (Jan) og 2 kaker (Marie)

Marie, som er sekretær i Landsstyre, skal informere om Landsstyrets arbeid på medlemsmøtet etter årsmøtet.

Sak 7. Aktiviteter.

Styret diskuterte første halvårs aktiviteter 2019 (underholdning på medlemsmøtene). Det kom fram flere forslag som Leif Roger jobber videre med.

Bowling.

Det har kommet forslag om å danne en bowling-gruppe i regi av Telepensjonistene i Trondheim.

Styret jobber med saken, og den tas opp igjen på neste styremøte.

Sak 8. Nytt fra PFO.

PFO arrangerer lederkonferanse 06.november. Marie og Kari deltar.

Sak 9. Nytt fra Eldreråd/Seniorråd.

Marie orienterte. Tatt til etterretning.

Sak 10. Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

Møtet hevet kl. 1400.

Trondheim, 06.11.2018.
Kari Bugten