Styremøte 5 oktober

Protokoll

Tid: 5. oktober 2020 kl. 1000

Sted: Hornemansgården

Tilstede : Marie, Jan, Brit, Leif Roger, Fridtjof

Forfall : Tone

 1. Protokoll fra styremøtet 31.08.2020 og referat fra medlemsmøte 09.09.2020

Til protokollen fra styremøtet 31.08.20, – sak 6: ”Årsmøtet er avholdt som nettmøte”, skal være at det var PFO´s ekstraordinære årsmøte som ble avholdt som nettmøte. Vi deltok ikke på dette møtet.

Ingen merknader til referat fra medlemsmøte 09.09.20.

 1. Innkommet post

Mottatt takk for oppmerksomhet i forbindelse med diverse jubileer.

 1. Økonomi.

Det er fremdeles noen som ikke har betalt kontingent. Purrer igjen, men avventer til desember med å slette de som til da ikke har betalt.

Jan gjennomgikk regnskapet, – økonomien ser bra ut.

Marie søker TLP om tilskudd for ekstra coronarelaterte utgifter til gjennomføring av styremøter.

Marie sender en henvendelse til PFO og eldrerådet i kommunen hvor de høye leiekostnader i Hornemansgården blir påpekt ,og ber om at det blir tatt et initiativ slik at disse kan bli redusert. Slik det er i dag er disse kostnadene betydelig for mange foreninger i Trondheim.

 1. Reiseliv

Høstturen ”Trollheimen rundt” ble avlyst pga manglende påmelding.

Tilbudet fra Escape om cruise på Rhinen ble diskutert. Vi går for dette hvis vi får bearbeidet det slik vi ønsker. Brit følger opp.

 1. Julelunsj.

Styret besluttet å arrangere årets julelunsj hos Royal Garden 2. desember. Samme egenandel som i fjor, kr. 400 for medlemmer. Ikkemedlemmer må ut med kr. 720. Påmeldingsfrist 17. november. Marie lager utkast til plakat.

 1. Høstens aktiviteter

Ingen andre nye aktiviteter enn de som allerede er planlagt. To medlemsmøter og julelunsj.

 1. Årsmøtet 2021 + feiring av 50 år som forening

Årsmøte 2021 planlagt til 10. Februar. Det vil ikke bli medlemsmøte i januar.

Vi utsetter planlegging av jubileumsfeiring til neste styremøte.

 1. Nytt fra Landsstyret

Einar Nymoen ønsker involvering av lokale redaktører til nettsteder, dvs. hjemmesider og facebookgrupper.

Det er søkt om momsrefusjon for 2019.

 1. Nytt fra PFO

Lederkonferanse som var planlagt til 30 oktober er utsatt til januar. 2021

 1. Nytt fra eldrerådene

En halvårsevaluering er lagt ut på kommunens hjemmesider.

 1. Eventuelt

Neste styremøte er 2. november kl. 10 i Hornemansgården

Møtet avsluttet klokken 13:00.

Trondheim 05.10.20

Fridtjof