Styremøte 5 oktober

PROTOKOLL fra styremøte

Tid: 05. oktober 2015 kl 1000

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt. 32

Tilstede: Marie, Gisela, Jan, Kari, Gerd, Ingrid

Forfall: Fridtjof.

Marie ledet møtet.

 Sak 1. Protokoll fra styremøte 31. august og referat fra medlemsmøtet 23. september.

Til protokoll fra styremøte: Marie jobber med brev til Seniorrådet, ellers ingen merknader.

Til referatet fra medlemsmøte: Ingen spesielle merknader.

Sak 2. Innkommet post
Marie orienterte om følgende saker:

  • Foreningen har fått tilbud om Visningstur til Krakow fra PFO og Escape Travel, 23. – 26. november 2015. Gerd og Kari er påmeldt.
  • Tilbud om Rundreise i Romania – er sendt ut på mail til alle.
  • Diverse informasjon fra Trondheim Kommune, Infosenteret, som er utsendt til alle med mailadresse
  • Teleklang holder sitt årlige Pensjonisttreff på Tyholt mandag 23. november 2015. Det vil komme formell invitasjon som vil bli sendt alle medlemmer med mailadresse og informert om på medlemsmøtet i oktober.
  • Kopi av brev fra Drammen telepensjonistforening. De har blitt forstøkt svindlet, og de ber oss være obs dersom vi får henvendelser fra ukjente firma/personer.
  • Takkekort fra jubilant.

Sak 3. Økonomi

Jan orienterte.

Han la fram oversikt over status, budsjett- regnskap. Regnskapet viser at vi ligger godt an i forhold til budsjett.

Godtgjøring til Styrets medlemmer ble deretter diskutert. Endringer vil bli lagt fram på årsmøtet i forbindelse med neste års budsjett.

Sak 4. Reiseliv.

Det har kommet invitasjon til juleturer til flere byer i Europa, fra reisebyrået “ Vega Reiser AS”. Kari sender ut invitasjonen til medlemmene med mailadresse og gjør oppmerksom på at dette er turer hvor de melder seg på direkte til Reisebyrået.

Orklareiser har kommet med forslag til sommertur til Sør-England og London. Styret diskuterte forslaget. Det kom fram en del merknader og ønsker som Gerd vil ta opp med reisebyrået.

Sak 5. Årets julelunsj – Neste år, forslag fra Gisela

Styret ble enige om å engasjere Kjartan Klingen og Kenneth Vilstrand som underholdere på årets julelunsj 09.12. Gisela ordner med bekreftende avtale.
Gisela tar kontakt med hotellet og undersøker om de kan stille med underholderholder fra RBK.

Gerd kontakter hotellet og avtaler “kjøreplan” og innbetalingsfrist for julelunsjen.

Gisela la fram forslag til underholdning på medlemsmøtene våren 2016.

Styret diskuterte forslagene. Gisela tar kontakt med bl.a. Wenche Malmedal, Marvin Wiseth, Terje Brattberg, Harald Karlsen m.fl. for eventuelle avtaler.

Vårens program må være klart til neste styremøte.

Sak 6. Verving.

Landsforeningen har nedsatt et utvalg som skal se på hvordan de sentralt kan bidra i forbindelse med verving av nye medlemmer. Utvalget har foreløpig gjennomgått forslagene i OU og Marie har sendt over vårt vervemateriale (brev,brosjyre m.m.).

Styret diskuterte muligheter for å nå fram med informasjon til de som blir pensjonister etter hvert, spesielt til de som jobber i bedrifter som er skilt ut fra Telenor. Styret kom fram til at den viktigste informasjonskilden er “jungeltelegrafen”, men venter også spent på forslag fra utvalget som er nedsatt sentralt.

Sak 7. Nytt fra Landsstyret

Marie orienterte

Landsstyret/forbundskontoret på Fornebu vil være bemannet 1dag i uken ved rullering blant landsstyremedlemmene som bor i Osloområdet.

Det foreligger møteplan for Landsstyrets møter for resten av året. Landsstyremøte 14. oktober er planlagt som telefonmøte.

Økonomien i foreningen ligger godt an.

Firmaet IDIUM har utarbeidet ny Webplattform for vår hjemmeside. Målet er at den nye plattformen skal være klar til 1. desember 2015. Dato for opplæring er foreløpig satt til 21.oktober og 2. november. Marie undersøker med Kjell om dette er riktige datoer. Jan er ansvarlig for hjemmesiden og vil bli innkalt til opplæring.

Sak 8. Nytt fra PFO

Marie refererte fra kopi av brev fra PFO hvor de henvender seg direkte til ordføreren og ber om en snarlig løsning i forbindelse med å få på plass ny revidert driftsavtale mellom PFO og Helse&Velferd om driften av Hornemansgården.

Videre refererte hun fra svarbrev til PFO fra Arbeids- og sosialdepartementet angående Trygdeoppgjøret 2015.

Sak 9. Eventuelt

 Redaktør for Telepensjonisten, Gunnhild Skoglund, vil besøke vårt medlemsmøte 21.10.2015. Hun ønsker å intervjue en som er relativt ny som telepensjonist og noen som har vært med lenge. Styret ble enige om å spørre Ståle Engdal, Marit Wold, Inger Qvam og Inger Paulsen om de vil stille som intervjuobjekter. Marie tar kontakt.

  1. Mange har fått nye postnummer fra 1. oktober. Kari har sendt ut mail og bedt om tilbakemelding fra dem som har skiftet nummer. Viktig med en påminning også på neste medlemsmøte.
  1. Allsang og dans på Rockheim 28. oktober. Det er foreløpig 22 påmeldte. Vi tar i mot påmeldinger til og med medlemsmøte 21. oktober, hvis det enda er ledige plasser.

Trondheim, 6. oktober 2015.

Kari