Styremøte 6 februar

Protokoll

 

Protokoll fra styremøte 6. februar 2023

Marie ønsket velkommen til det nye styret.

  1. Protokoll fra styremøtet 9. januar og fra årsmøtet 25. januar

Protokoll fra styremøte 9. januar:

Navnet på Ove Leraan er feilskrevet i referatet og endres.

Utover det var det ingen merknader til protokollen

  1. Innkommet post

Takk fra jubilanter.

Trimgruppen opphører som formell gruppe, men de samme personene går hver 14. dag fra Sirkus shopping eller et annet avtalt sted. Kirsten Reitan er kontaktperson.
Høring om Jernbanepassasjeres rettigheter ble tatt opp og kommentert.

  1. Økonomi

Jan gjennomgikk og kommenterte regnskapet.

Det var ingen merknader til regnskapet.

  1. Styrets oppgaver – arbeidsfordeling pr i dag

Marie gikk gjennom styrets arbeidsfordeling.

Liste over oppgaver sendes til styret.

Ingen endringer i oppgavefordelingen.

  1. Reiseliv og aktivitetsdag

Tur med Orkla til Hitra, Frøya og Sula 6.6.2023 foreslås av styret. Påmelding 5. april.

Tur med Hansteen utsettes.

Forslag om Revytur til Pe Torsa i Lierne i august. Fridtjof sjekker med Orkla.

  1. Møter og andre aktiviteter vår 2023

Aktivitesdagen på Hauken 31.5.2023. Vi setter opp detaljert program for dagen når det nærmer seg.

Marie kontakter Bjarne Kråkvik om evt underholdning på aktivitetsdagen

Oversikt over vårens aktiviteter er sendt ut til alle medlemmer

Medlemsmøter til høsten må starte enten 1030 eller 1400. Vi ser hvordan det går med møtetidspunkt kl 1030. Vi har mulighet for å endre til kl. 1400. Vurderes når vi har litt mer erfaring med det nye møtetidspunktet

  1. Nytt fra Landsstyret

Protokoll fra møte 17.1. er sendt ut til styret.

Vi sender leder + 2 til Landsstyremøte.

  1. Nytt fra PFO

Årsmøte PFO 31.3. Deltaker på årsmøtet fra Telepensjonistene Trondheim er Marie Aashagen og Jan Ross.

  1. Eventuelt

Jubileumsberetningen legges ut på nett. Bildegalleri legges ut for seg på nettet.

Trondheim 6. februar 2023