Styremøte 6 februar

Protokoll

Tid: 02. februar 2017.

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.

Tilstede: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Else,

Harald

Sak 1. Protokoll fra styremøte 9. januar, referat fra medlemsmøte 25. januar.

Protokoll fra styremøte 9. januar 2017: 

Kari opplyste at til Øl-smaking/omvising på E.C. Dahls 9. februar er det 35 påmeldte. Det er 25 som har meldt fra om at de vil spise middag etterpå. Når så mange skulle spise sammen forutsattes det at alle skulle velge samme meny.

Styret har derfor valgt følgende hovedrett; Røkt storfekjake, med potetpure, selleri, sopp, syltet rødbet og portersaus. De har godt øl som passer til denne retten. Hovedretten koster kr 255,-, øl kommer i tillegg. Vi må ha opptelling ved oppmøte over hvor mange som skal spise og gi kjøkkenet beskjed. (det er 25 påmeldte, men erfaringsvis er det forfall) Videre opplyste hun at det er 30 påmeldte til Teaterkvelden i februar.

Marie opplyste at musikk til julelunsjen er bestilt og bekreftet.

Referat fra medlemsmøte 25. januar.

Ingen merknader.

Sak.2. Innkommet post.

Marie orienterte om:

 Takkekort fra jubilanter.

Takkekort fra Teleklang for blomster til 50-årsjubileum 4. februar 2017.

Sak 3. Årsmøte 2017, oppfølging.

Alle dokumenter i forbindelse med årsmøte 2017 er godkjent og underskrevet.

(Årsmelding, protokoll, vedtekter, regnskapsoversikter) Jan sørger for innsending til Landsforbundet.

Sak 4. Økonomi.

Jan la fram oversikt regnskap, inntekter og utgifter i forhold til budsjett. Ingen spesielle merknader.

Krav om innbetaling av kontingent 2017 sendes ut snares, med innbetalingsfrist 20. mars 2017. Kari sørger for utsending, på mail og i posten.

Sak 5. Reiseliv.

Styret diskuterte høstens tur og ble enige om å satse på turen «Namdalskysten» med Vega Reiser AS. Brit avtaler nærmere med byrået.

Angående turen til Sunndalsøra for å overvære spillet Lady Arbutnott, med Nidarostour, har styret noen merknader til byrået. Når disse er avklart, blir invitasjon sendt medlemmene med påmeldingsfrist før påske.

Sak 6. PFO, ref. utsendte protokoll, januar 2017.

Årsmøtet for PFO avholdes 30. mars 2017 fra1000 – 1400 i Hornemansgårdens Festsal.Som delegater til årsmøtet oppnevnte styret Marie, Brit, Harald, vara Else.

Fristen for forslag til årsmøtesaker må sendes PFO innen 2.mars 2017. Styret har foreløpig ingen saker som ønskes behandlet.

 Valgkomiteen har bedt om forslag til kandidater til styret i PFO. Marie tar opp på medlemsmøte i februar om noen ønsker å ta på seg verv for PFO.

Sak 7. Nytt fra forbundet.

Marie orienterte.

Tatt til etterretning.

Sak 8. Verving.

Styret diskuterte verving og vil ta saken videre på neste styremøte.

Sak. 9. Eventuelt.

Ingen saker under eventuelt.

 Møtet hevet kl 1300.

rondheim, 06.02.2017.  Kari Bugten