Styremøte 6 januar

Protokoll

Tid: 06. januar 2020 kl. 1000.

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt. 32

Tilstede: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Fridtjof, Kjell Erik

Marie ønsket velkommen til styremøtet.

Sak 1. Protokoll fra styremøtet 02.12.2019.

Protokoll fra styremøtet 02.12.2019:

Ingen merknader til protokollen.

 Sak 2. Økonomi.

Jan gjennomgikk regnskapet og kommenterte tallene i forhold til budsjett. Vi ligger med underskudd og styret anser økonomien som anstrengt. Dette vil gjenspeile seg i Budsjettforslaget for 2020 som legges fram for Årsmøtet.

 Sak 3. Reiseliv.

Sommertur 2020

Det blir tur til Montenegro 06. – 09. juni og invitasjon blir sendt ut med påmeldingsfrist 17. februar. Kari sender ut – på E-post og i posten.

 Kulturtur.

Det blir tur til Røros for å se Elden 29. juli 2020. Invitasjon blir sendt ut når byrået har alt klart.

 Vårtur.

Styret har laget skissert til en vårtur og vil overlate opplegget til turen til Orklareiser.

Reisemekka i Olavshallen 16. januar 2020, Marie og Brit deltar.

Sak 4. Innkommet post.

Marie orienterte.

Vi har mottatt informasjon fra Misjonsselskapet om oppussing av kjøkkenet. Vi flytter våre medlemsmøter til Hornemannsgården fra 2020, derfor blir vi ikke berørt av dette.

 Sak 5. Årsmøtet, gjennomgang av papirer, bl.a. beretning, budsjettforslag for 2020, vedtekter.

Styret gjennomgikk følgende:

Årsberetningen 2019 – er under arbeid

Forslag om Vedtektsendringer – Marie lager forslag

Valgkomiteens forslag foreligger og vil bli lagt fram på Årsmøtet.

Budsjett 2020 – herunder så styret på honorarer til styret og reduserte kostnadene noe.

Når papirene er klare, sender Kari ut til de med E-post adresse. Marie kopierer opp og sender ut til de som ikke har E-post.

 Sak 6. Evaluering av julelunsjen, skal vi bestille Royal Garden igjen?

Julelunsjen 2019 er gjennomført, og styret sier seg fornøyd med opplegget på Royal Garde. Vi vil likevel undersøke andre muligheter for neste julelunsj.

Sak 7. Aktiviteter våren 2020.

Underholdning på medlemsmøtene våren 2020 er stort sett klare og vil bli sendt ut i løpet av kort tid. Kari sender ut til alle.

Informasjon om aktivitetsdagen 11. mai sendes ut som egen informasjon på et senere tidspunkt.

Sak 8. Nytt fra landsstyret, eldreråd, PFO.

Ikke noe spesielt nytt fra landsstyret og eldrerådene.

PFO har sendt ut et informasjonsskriv som vi videresender til medlemmene.

Sak 9. Eventuelt.

Styreweb

Styret vil utarbeide en rapport om systemet og sende over til Landsstyret for behandling der.

 Møtet hevet kl. 1400

Trondheim 07.01.2020
Kari Bugten