Styremøte 7 januar

Protokoll

Tid: 07. januar 2019.

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.

Tilstede: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Fridtjof

Forfall: Harald

Marie ønsket velkommen til årets første styremøte.

Sak 1. Protokoll fra styremøtet 3. desember og evaluering av julelunsjen 2018.

Protokoll fra styremøtet 03. desember 2018:

Møte 6. desember kl. 1100, hos Marie, for en gjennomgang av modulene i StyreWeb, ble avlyst på grunn av sykdom.

Evaluering av julelunsjen 12. desember 2018:

Bare positive meldinger. Medlemmene har skrytt av maten og de har gitt uttrykk for at de trivdes godt.

Sak 2. Innkommet post.

Marie refererte takkekort fra jubilanter.

Tatt til etterretning.

Sak 3. Økonomi, herunder årsregnskap.

Jan la fram status regnskap 01.01 – 31.01.2018. Denne viser at vi sitter igjen med overskudd i forhold til budsjett. Jan gikk deretter gjennom postene for inntekter og utgifter og kommenterte disse.
Styret sier seg godt fornøyd med økonomien.

StyreWeb.

Trondheim har meldt seg på for å prøve ut økonomimodulen i StyreWeb. Jan vil vurdere om denne er enklere å bruke enn det systemet som  brukes i dag. Etter en prøveperiode vil styret ta stilling til om vi skal gå inn for å ta i bruk Styreweb økonomimodulen.
Jan skal melde seg på kurs i StyreWeb.

Styret ble enige om et møte 14. januar kl 1100 i Hornemansgården, for å

gjennomgå modulene i StyreWeb. Alle tar med hver sin PC.

Sak 4. Årsmøte 2019 – 30. januar.

Styret gjennomgikk «årsmøtepapirene» og følgende er klart og godkjent av styret:

  • Innkalling til årsmøte 2019.
  • Årsberetningen for 2018 (som også ble underskrevet av alle i styret)
  • Forslag om å beholde kontingenten uendret
  • Forslag til budsjett for 2019

Følgende gjenstår:

Sørge for revidering av regnskap (Jan)

Utarbeiding av forslag til endring av § 7 i lokalforeningens vedtekter (Marie)

Valgkomiteens forslag legges fram på årsmøtet.

Alle «årsmøtepapirene» oversendes Kari, som sørger for kopiering og utsending til medlemmene.

 Sak 5. Reiseliv

Styret har valgt Orklareiser som ansvarlig reisebyrå for turen til Blaafarveværket. Brit kontakter Orklareiser og avtaler den videre gang i saken.

Styret vil søke Eldrerådet i Trondheim om tilskudd til denne turen samt tilskudd til driften av foreningens Trimgruppe.

 Sak 6. Deltakelse av ikke-medlemmer på turer og aktiviteter i foreningens regi.

Styret arrangerer mange turer og aktiviteter for sine medlemmer i løpet av et år. Ikke-medlemmer har anledning til å være med som ledsager til et medlem hvis det er plass ledig, men kan ikke melde seg på alene. Det vil fremgå av kunngjøringen av hver tur/hvert arrangement hvilke forbehold som gjelder for ikke-medlemmer.

 Sak 7. Aktivitet i foreningen utover våren 2019.

Marie har reservert 20 billetter til festkonsert i Olavshallen 28. januar kl 1730 med påmeldingsfrist 17. januar. Kari har sendt ut invitasjon til medlemmene med E-post. De som er uten E-postadresse får invitasjonen i posten. Kari tar imot påmelding. Det er allerede 16 påmeldte.

Marie har også reservert 30 billetter til teaterforestillingen «Tordenskiold – alle tiders trønder», 3. april kl 1930, med påmeldings frist 25. februar. Kari sender ut invitasjon til alle med E-postadresse og i posten til de uten E-postadresse. Marie tar imot påmeldingen.

Følgende aktiviteter er vedtatt for resten av våren:

Bowling.

Styret har valgt Centrum Bowling som oppstartingssted for Bowling. Marie lager plakat og inviterer til første bowlingtreff 24.januar kl 1200. Kari sender ut til medlemmene.

Aktivitetsdag 10. mai.

Styret tar sikte på tur på Ladestien, deretter omvisning på Ringve og kaffe på  Victoria.

Opplæring i Data.

Vi kan få tilskudd fra landsforbundet til opplæring i data. Styret melder inn til forbundet at vi tar sikte på kurs for 8 medlemmer med beregnet kostnad kr 10 000,-.

Sak 8. Nytt fra Landsstyret.

Marie orienterte fra landsstyret. Tatt til etterretning.

Sak 9. Nytt fra eldreråd.

Marie orienterte. Tatt til etterretning.

Sak 10. Nytt fra PFO.

Marie orienterte. Tatt til etterretning.

 Sak 11. Eventuelt.

Ingen saker under eventuelt.

Møtet hevet kl. 1405

Trondheim, 09.01.2019

Kari Bugten