Styremøte 7 mai

Protokoll

Tid: 07. mai 2018.
Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.
Tilstede: Marie, Jan, Kari, Brit, Fridtjof
Forfall: Leif Roger, Harald

Sak 1. Protokoll fra styremøtet 9. april og referat fra medlemsmøtet 25. april.
Protokoll fra styremøtet 5. mars 2018:
Ingen merknader.
Referat fra medlemsmøtet 21.mars 2018:
God tilbakemelding på underholdningen.
Ingen merknader

Sak 2. Innkommet post.
Marie leste opp takkekort fra jubilanter og takk for oppmerksomhet ved bortgang.
Tatt til etterretning.

Det har kommet en henvendelse fra firmaet Bo-trygg, et selskap som er i ferd med å etablere/bygge et privat Omsorgssenter/Sykehjem på Tiller. De ønsker å komme på et av våre medlemsmøter for å informere om prosjektet.
Marie undersøker nærmere med selskapet.

Sak 3. Økonomi.
Jan la fram status regnskap og gjennomgikk resultat i forhold til budsjett.
Styret sier seg godt fornøyd med økonomien.

Det er 17 medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2018. Det er sendt ut ny purring i april. Styret avventer videre behandling.

Sak 4. Reiseliv.
Styret diskuterte på nytt høstturen til Hitra og Frøya. Det er flere aktiviteter/steder som kun har åpent i juni-august, på begge øyene, så styret er usikker på om vi skal satse på denne turen i høst.
Andre turalternativer ble diskutert, og Brit jobber videre med saken.
Styret satser på å ha høstturen klar til styremøtet i juni, og invitasjon til turen blir sendt ut før sommerferien.

Sak 5. Inntak av nytt medlem, tidligere utmeldt medlem.
Kari hadde sendt inn en redegjørelse på forhånd, og saken ble diskutert med bakgrunn av denne.
Styret ble enige, og Marie tar saken videre.

Sak 6. Høstens aktiviteter (både medlemsmøter og andre ting)
Styret diskuterte høstens aktiviteter og underholdning på medlemsmøtene. Det kom fram mange interessante forslag som det blir jobbet videre med.

Høstens program skal være klart for utsending 11. juni 2018.

Årets julelunsj blir arrangert på hotell Augustin, 5. desember 2018. Marie kontakter hotellet og bestiller plass.
Underholdning på julelunsjen tas opp på neste styremøte.

Sak 7. Fotballbilletter til kampen RBK – TIL, 7. juli..
Styret har fått 10 billetter fra Telenor til kampen mellom RBK og TIL, 7. juli.

Marie lager plakat som Kari sender ut med frist for påmelding 22. mai 2018.
Loddtrekking og utlevering av billetter blir på medlemsmøte 23. mai 2018.

Sak 8. Nytt fra Landsstyret.
Marie orientert fra Landsstyret.
Trondheims forslag om en endring i § 10 i vedtektene for lokalforeningene ble avvist av Landsstyret. Trondheim vil ta opp saken på nytt på landsmøte i 2019. Landsmøtet er bestemt avholdt 7. og 8. mai 2019.

Tatt til etterretning

Kari orienterte kort om innføringen av nytt medlemsregister.

Tatt til etterretning.

Sak 9. Nytt fra PFO.
Marie orienterte, bl.a. fra årsmøte i PFO.
Tatt til etterretning

Sak 10. Nytt fra Seniorrådet i Trondheim og Eldrerådet i Trøndelag.
Marie orienterte.

Tatt til etterretning.

Sak 11. Eventuelt.

1. Fasttelefon. Fasttelefonen skal ikke legges ned foreløpig. Telenor har sendt ut melding om heving av prisene, på abonnementet og på tellerskrittene. Kari kontakter medlem som har hatt spørsmål om saken.

2. Ingen flere saker under eventuelt.

Møtet hevet kl. 1400.

Trondheim, 07.05.2018.
Kari Bugten