Styremøte 7 mars

Protokoll

Tid: 07. mars 2017.

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.

Tilstede: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Else, Harald

Sak 1. Protokoll fra styremøte 6. februar, referat fra medlemsmøte 22. februar.

Protokoll fra styremøte 6. februar 2017: 

Det har kommet bare positive tilbakemeldinger på besøket på E. C. Dahls bryggeri.

Teaterkvelden var også vellykket, et morsomt og innholdsrikt teaterstykke.

Referat fra medlemsmøte 22. februar:

Positive tilbakemeldinger på musikken.

Sak.2. Innkommet post.

Marie orienterte om:

Fagseminar Trondheim kommune,15. mars, Marie og Brit er påmeldt.

PFOs årsmøte 30.mars, Marie, Brit, Harald, vara Else, er påmeldt.

Takkekort fra jubilanter.

Tatt til etterretning.

Sak 3. Økonomi.

Jan la fram oversikt regnskap og regnskap i forhold til budsjett. Styret sier seg fornøyd med økonomien.

Krav om innbetaling av kontingent med frist for innbetaling 20. mars 2017, er sendt ut på mail og i posten 7. februar 2017.

Det har blitt misforståelser i forbindelse med utsending til ektefeller med samme mailadresse. Kari sender ut nytt krav til de som ikke har betalt inn for ektefelle.

 Sak 4. Reiseliv.

Brit orienterte.

Til Kristiansundturen er det ved fristens utløp 20 påmeldte, så turen går som planlagt.

Til Krakow-turen er det 31 påmeldte ved fristens utløp, og det blir tur.

Invitasjon til Sunndalsøra for å se Lady Arbuthnott er sendt ut til medlemmene, som mail og i posten. Det samme er invitasjon til Aktivitetsdagen 11. mai.

Medlemsbevis PFO deles ut på medlemsmøtene. Kari sender mail og opplyser om dette. De som ikke har mail-adresse har fått beviset i posten.

Tur til Namdalskysten høsten 2017 er under arbeid.

 Sak 5. Julelunsjen.

Julelunsjen 2017 er bestemt til 6. desember og arrangeres på Augustin kl 1230 – 1600. Marie har avtalt med hotellet.

Sak 6. Landsmøtet, herunder oppnevning av delegater, gjennomgang av papirer utsendt fra landsstyret, saker som vi ønsker å ta opp m.m.

Landsmøtet arrangeres 9. og 10. mai 2017.

Frist for å melde inn delegater og sende inn forslag til saker er satt til 12. mars.

Følgende delegater fra Trondheim er oppnevnt: Leif Roger Simonsen, Jan Ross, Kari Bugten, Brit Vanvikmyr, vara Harald Vik, Else Gautvik. Marie Aashagen deltar fra landsstyret.

Marie melder inn delegatene til Landsstyret.

Jan sjekker flytider som passer, tur/retur Trondheim-Gardermoen 9. – 10. mai..

Marie orienterte om følgende forslag som blir fremmet fra Landsstyret:

Kontingentfritak, Æresmedlemskap, Minstekontingent, Størrelsen på Landsstyret, Diverse økonomi herunder honorar til landsstyret.

Styret gjennomgikk og diskuterte forslagene.

Styret ble enige om å sende inn følgende forslag til Landsmøtet: Styret mener ordningen med æresmedlemskap er gammeldags og bør fases ut. Vi foreslår derfor en endring i Landsforbundets vedtekter 2015 – 2017, § 8, ved at pkt 11,  «Eventuelt foreta utnevning av Forbundets æresmedlemmer etter innstilling fra Landsstyret», sløyfes/tas ut i vedtektene.

Marie formulerer og sender inn forslaget til Landsstyret.

Landsmøte tas opp igjen på neste styremøte.

Sak 7. PFO.

Utsettes til neste styremøte.

 Sak 8. Seniorrådet/Fagseminar.

Utsettes til neste styremøte.

 Sak. 9. Verving

Utsettes til neste styremøte.

Sak 10. Eventuelt.

Foreningens historie vil bli lagt ut på nettet.

Marie undersøker med Trykkpartner hva det koster å få trykt opp noen eksemplar.

Honorar for utført arbeid blir gitt til Vardensenteret. Marie informerer Inger.

Møtet hevet kl 1320.

Trondheim, 06.02.2017.  Kari Bugten