Styremøte 7 mars

Referat

Tid: 07.mars 2016 kl. 1000

Sted: Kreftforeningens lokaler, Dronningensgt. 32.

Tilstede: Marie, Jan, Kari, Brit, Harald

Forfall: Else, Leif Roger

Marie ledet møtet.

 Sak 1. Protokoll fra styremøte 1. februar og medlemsmøte 24.februar 2016.

Til protokoll fra styremøte 1. februar:

Teaterkvelden ble flyttet til 8. mars. Det var reservert 30 billetter og alle billettene ble reservert.

Til medlemsmøte 27. januar:
Ingen merknader.

Sak 2. Innkommet post

Marie refererte takkekort fra flere jubilanter og takk for oppmerksomhet i forbindelse med bortgang.

Sak 3. Økonomi

Jan la fram regnskap sammenholdt med budsjett og kommenterte tallene.

Han opplyste at vi har fått overført momskompensasjon og videre at vi får tilført kr 25,- pr medlem fra landsforeningen på grunn av overskudd i forhold til budsjett i 2015.

 Sak 4 Reiseliv

Sommertur til England

Fristen for påmelding er 1. april, og det nærmer seg snart 30 påmeldte.

Dagstur

Brit har vært på visningstur, “Den naturlige omveg”, til Levanger med Trones reisebyrå. Hun orienterte kort om turen. En fin og innholdsrik tur.

Marie har vært på reisetreff med Vega reiser AS og Torleifs reisebyrå, hvor det ble presentert mange fine dagsturer.

Styret diskuterte forskjellige alternativer til dagstur, og havnet til slutt på tur til Veidholmen, med Vega Reiser AS, i uke 17. Brit tar kontakt med reisebyrået og ber om forslag med dato, program, pris m.m. som sendes over til styret.

Høsttur

Det foreligger forslag til turer fra flere reisebyrå. Brit vurderer de forskjellige turene og legger fram forslag til høsttur, i september, på neste styremøte.

Sak 5. Aktivitetsdagen 10. mai

Styret vil i år foreslå for medlemmene at vi på aktivitetsdagen 10. mai møtes på Skansen og går tur langs sjøsiden fram til Jernbanen, opp i byen og avslutter på Hornemansgården med kaffe og vafler.

Marie utarbeider innbydelsesplakat til neste styremøte.

Sak 6. Høstens planer, julelunsj, underholdning.

Marie har tidligere vært i kontakt med Dag Kløvjan og har blitt lovet billetter til en av Rosenborgs fotballkamper. I slutten av mai spiller Rosenborg kamp mot Molde. Marie kontakter Kløvjan og spør om det er mulig å reservere billetter til denne kampen.

Julelunsjen 2016

Marie har innhentet tilbud til julelunsj 2016 fra flere hoteller. Styret gjennomgikk tilbudene og ble enige om at Marie og Leif Roger kontakter Quality Augustin og Thon Prinsen for vurdering av lokaler, meny, priser m.m.

Saken tas opp igjen på neste styremøte..

 Høstens Underholdning.

Arbeidet med høstens medlemsmøteprogram er i gang. Styre har mottatt mange forslag til underholdning fra medlemmene. Marie har vært i kontakt med aktuelle aktører og jobber videre med saken.

Høstens program blir sendt ut før sommerferien.

 Sak 7. Nytt fra landsstyre.

Marie orienterte:

Lederkonferansen avholdes 26. – 27. mai 2016, på Best Western, Lillestrøm. Konferansen kombineres med feiring av foreningens 40-årsjubileum.

Vervegruppen som ble nedsatt har levert sluttrapport. Gruppen er ikke lagt ned, men kan starte opp igjen ved behov.

Årsrapport 2015 er ferdig og blir sendt ut til lokalforeningene. Det som er viktig å merke seg er at medlemstallet pr 31.12.2015 ligger på 3556, en ganske stor nedgang i forhold til for ett år siden da tallet lå i underkant av 4000.

Jan Ross er med i redaktørforum for Websiden.

I forbindelse med gjennomgang av OU, er det nedsatt en gruppe som består av Arne Jensen, Marie Aashagen og Tore Andli. Gruppen skal se på og vurdere hvilke av de foreslåtte tiltakene i OU som kan settes i verk uten at de må legges fram for landsmøtet.

Landsmøte 2017 er besluttet gjennomført i uke 19.

Sak 8. Nytt fra PFO

PFO avholder årsmøte 28. april. Styret oppnevnte Marie, Kari og Jan som deltakere. Varamenn er Brit og Harald.

 Sak 9. Nytt fra seniorrådet

Årsrapporten fra rådet foreligger ikke enda.

Sak 10. Verving.

Vi har mistet 6 medlemmer hittil i år, 4 har gått bort og 2 har meldt seg ut. Vi har fått 1 nytt medlem. Marie har sendt ut informasjon til alle vi kjenner til har gått av med pensjon, men som ikke har meldt seg inn i foreningen enda. Vi tror på at flere melder seg inn etter hvert! Jungeltelegrafen gjelder fortsatt for verving!

 Sak 11. Eventuelt

  1. Jan
    Jan er oppnevnt som teknisk redaktørstøtte for Midt-Norge. Han orienterte om arbeidet med Web-siden. Det er ganske omfattende og systemet er hele tiden under utvikling.
  2. Ingen flere saker under eventuelt.

  Møte hevet kl 1420.

Trondheim, 7. mars 2016.

Kari