Styremøte 7 november

Protokoll

Tid: 07.november 2016.

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.

Tilstede: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit

Forfall: Else, Harald

Sak 1. Protokoll fra styremøte 3. oktober og referat fra medlemsmøte 26. oktober 2016.

Protokoll fra styremøte 3.oktober 2016:

Ingen merknader.

Referat fra medlemsmøte 26. oktober 2016.

Ingen merknader.

 Sak 2. Innkommet post.

Marie informerte.

 Innbydelse fra sangkoret Teleklang til pensjonisttreff ved Telenorsenteret 28. november 2016. Er sendt ut til alle med mail-adresse og legges ut til informasjon på medlemsmøte 26. november.

Innbydelse fra privatperson om å arrangere Seniortur til Kroatia. Tatt til etterretning.

Takkekort fra jubilanter.

Sak 3. Økonomi.

Jan la fram status regnskap og regnskap i forhold til budsjett. Styret sier seg fornøyd med økonomien.

Jan la videre fram oversikt over godtgjøring til styret 2016. Vedtak om ingen endring for 2017.

Husleien for møtelokalet til medlemsmøtene stiger stadig.

Marie legger foreningen inn på venteliste på Hornemansgården med ønske om medlemsmøte hver 4. onsdag i måneden.

Sak 4. Reiseliv.

For at styre skal få bedre oversikt over hvilke turer/ reiser som finnes, har Brit og Marie deltatt på informasjonsturer med forskjellige reisebyrå.

Brit var med Vegareiser på Høsttakkefest til Stiklestad og Marie har vært med Peer Gynt Tours til Spidsbergseter.

Begge la fram forslag til interessante og aktuelle turer for Trondheimsforeningen.

Etter en lengre diskusjon ble styret enige om følgende turer i 2017:

  1. mai

1-dagstur til Kristiansund – hurtigruta til Kristiansund – retur med buss til Trondheim. Turarrangør: Tide Buss.

  1. – 8. juni

Sommertur til Krakow. Turarrangør: Vega-reiser

  1. – 10. august

Høsttur til Peer Gynt-spelet ved Gålåvatnet. Turarangør : Peer Gynt Tours

Styret vil også undersøke muligheten for 1-dagstur til Sunndalsøra for å se spelet  «Lady Arbuthnott – frua til Elverhøy.»

 Brit kontakter reisebyråene og inngår avtaler vedrørende den enkelte tur.

 Sak 5. Planer for våren 2017, møter og andre aktiviteter.

Leif Roger la fram følgende forslag til underholdning på vårens medlemsmøter:

januar: Årsmøte – årsmøtesaker, diverse informasjoner m.m.

februar: Ranheim sang og musikkgruppe.

mars: Hans Petter Fyhn, kåseri «Gamle reklamer».

april: Infosenteret for kommunen, tema ikke helt avklart

mai: Foreløpig ikke avklart.

Saken tas opp igjen på neste styremøte.

Andre aktiviteter våren 2017:

Februar:

Besøk på E.C. Dahls bryggeri – omvisning/informasjon med avsluttende øl-smaking. Torsdag 9. februar kl 1500 – 1600. (Kontaktperson undersøker om ønsket dato passer)

Teaterkveld 23. februar for å se musikalkomedien «Rai, Rai i Sherwoodskogen». Marie kontakter teateret for bestilling av billetter.

Mars:

Besøk på RBK-brakka (dato ikke avklart) Marie kontakter Fridtjof om telefonnummer.

Mai:

Aktivitetsdag 11. mai. Leif Roger undersøker muligheten for guidet byvandring.

Sak 6. Julelunsjen, møter og andre aktiviteter.

Styret gjennomgikk detaljer for årets  julelunsj, 7. desember, på Hotell Augustin.

Marie utarbeider invitasjonsplakat og oversender Kari for utsending til medlemmene, elektronisk til de med mail-adresse, i posten til de uten. De som melder seg på får beskjed om betalingsfrist 25.november.

Sak. 7. Nytt fra Landsstyret.

Marie orienterte fra Landsstyret.

Sak 8. Nytt fra PFO.

PFO’s Lederkonferanse avvikles 16. november 2016 kl.10. – 14. Marie og Kari deltar.

Sak 9.  Seniorrådet.

Styret v/Marie har sendt bekymringsmelding til Seniorrådet og bedt rådet følge opp regjeringens forslag til fordeling av midler til eldreomsorgen og St. Olavs beslutning om ikke å gå videre med prøveordning for behandling av eldre med lårbeinsbrudd.

Sak 10. Eventuelt.

Marie la fram svarbrev fra Orklareiser. Tatt til etterretning.

Jan la fram statistikk over bruken av vår hjemmeside – antall besøk på hjemmesiden siste måned. Tatt til etterretning.

Møtet hevet kl 1415.

Trondheim, 08.11.2016.

Kari Bugten