Styremøte 8. juni

Tid: 08. juni 2015

Sted: Nedre Flatås vei 170

Tilstede: Marie, Gisela, Jan, Kari, Gerd, Fridtjof, Ingrid

Sak 1. Protokoll fra styremøte 4. mai og referat fra medlemsmøte 20. mai 2015.

Kari hadde følgende merknad til protokoll fra styremøte 4. mai, sak 4. Reiseliv:

Til Stockholmturen er det påmeldt 27 deltakere. Turen har blitt avkortet med 1 dag, men prisen har likevel blitt 1200 kroner dyrere enn om 30 hadde meldt seg på. Styret har fått en del negative tilbakemeldinger p.g.a dyrere reise og avkorting av turen.

Ved kunngjøring/invitasjon til turer/reiser er det viktig å presisere at prisen gjelder ut fra hvor mange som er påmeldt. F.eks. en pris fra 20 – 30, en pris fra 31 – 40 osv. Ved under 20 deltakere blir turen avlyst.

Jan etterlyser bilder fra Ytterøyturen.

Ellers ble protokoll og møtereferat godkjent uten andre merknader.

Sak 2. Innkomne saker

Marie orienterte om følgende saker:

• Takkekort fra 3 medlemmer.

• Oversikt over pensjonister fra Telenor Pensjonskasse

Sak 3. Økonomi

Jan gjennomgikk regnskap/budsjett. Regnskapet viser at vi ligger godt an i forhold til budsjett. Tatt til etterretning.

Noen få har enda ikke betalt kontingent, det er sendt ut purring

Ett medlem melder ikke å ha fått giro for innbetaling. Kari sender ut giro.

Sak 4. Reiseliv.

Marie orienterte.

Styret har mottatt invitasjon om Reisetreff i Hornemansgården 2. juni, ingen fra styret har deltatt. Videre har styre mottatt invitasjon til Reisetreff i Hornemansgården 17.juni som er utsendt til alle med mailadresse. Ingen fra styret har anledning til å delta.

Gerd orienterte.

• Gerd skal i møte med sjåføren til Stockholmturen i løpet av uken. Reisebyrået har meddelt at de spanderer middag siste dagen på reisen.

• Høstturen til Vauldalenen med avreise 25. august er i boks. Kari sender ut invitasjoner, på mail til de med mailadresse og kopierer opp og sender i posten til resten av medlemmene.

 

 Sak 5. Høstens planer, datoer og program.

Marie har fått bekreftet møtelokaler for høstens styremøter, som tidligere i Kreftforeningens lokaler i Prinsensgt.

Møtedatoer er satt til: 31. august, 5. oktober, 2. november, 30. november.

Høsten program for medlemsmøtene ble vedtatt. Marie redigerer programmet og sender Kari for utsendelse til medlemmene. På mail til de med mailadresse og kopierer opp og sender ut i posten til resten av medlemmene. Møtedatoer er satt til : 23.09, 21.10, 25.11, 09.12.)

Sak 6. Landsmøtet 2015 – evaluering.

Styret evaluerte Landsmøtet og det kom fram bl.a. følgende punkter:

• Det var et fint landsmøte. Ledelsen var god og lengden på landsmøte var grei, møtet var faktisk ferdig før angitt avslutning.

• Det var en del innlegg, flest fra Trondheim, hvor alle var på talerstolen.

• Styret er skuffet over behandlingen av OU som bare var orienteringssak og ingen av forslagene fra OU ble vedtatt.

• Valget gikk greit. Nå er både forbundsleder og landsmøtedeltaker fra Trondheim!

• Neste alle var misfornøyd med hotellet.

 Sak 7. Eventuelt.

1. Marie er innkalt til Landsstyremøte 17.-18. juni 2015, en dag til det nye Landsstyret og 1 dag til det gamle Landsstyret.

2. Kari foreslo, for å avlaste Marie som har blitt landsmøterepresentant, at noen av hennes oppgaver fordeles på andre i styret. Marie vil avvente til hun ser hvor arbeidsbelastende oppgaven som landsstyremedlem blir.

3. Kari foreslo en brainstorming i forbindelse med et innlegg i Telepensjonisten som Gerd skal utarbeide til høsten. Enighet om at Gerd lager et forslag til innlegg som sendes Marie til uttalelse.

Trondheim, 9.juni 2015

Kari