Styremøte 9 april

Protokoll

Tid: 09. april 2018.
Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.
Tilstede: Marie, Leif Roger, Kari, Brit, Harald
Forfall: Jan, Fridtjof

Sak 1. Protokoll fra styremøtet 5. mars og referat fra medlemsmøtet 21. mars.
Protokoll fra styremøtet 5. mars 2018:
Ingen merknader.
Referat fra medlemsmøtet 21.mars 2018:
God tilbakemelding på underholdningen.

Sak 2. Innkomne saker.
Marie leste opp takkekort fra jubilanter.
Tatt til etterretning.

Sak 3. Økonomi.
Jan er på ferie og det blir ikke lagt fram oversikt over økonomien på dette møtet, men styre mener økonomien er under god kontroll.

Marie opplyste av styret har mottatt bidrag fra El&IT på kr 12000,- for 2017 og 2018, med oppfordring om å bruke pengene til noe fornuftig for medlemmene. Styret vil etterkomme oppfordringen og vi takker så mye for bidraget.

Det er enda 29 medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2018, til tross for utsendt purring 21.03.2018. Vi avventer med ny purring.

Sak 4. Reiseliv.
Reisen til Gålå for å se Peer Gynt spelet, 5. – 6. august, med frist for påmelding 22. juni, er klart for utsending.
Kari sender ut på E-post og i posten i løpet av uka.

Styret har mottatt forslag fra Orklareiser og Vega reiser med program for høsttur til Hitra og Frøya. Styret er ikke fornøyd med opplegget og Brit jobber videre med saken.

Sak 5. Handlingsplan 2017-2019, vedtatt på landsmøte 2017, lokale tiltak.
Styret gjennomgikk handlingsplanen for 2017 – 2019 og kommenterte de forskjellige punktene. Handlingsplanenskal opp på Lederkonferansen. Der vil den bli behandler i gruppearbeid. Leif Roger og Kari vil delta i dette gruppearbeidet.

Sak 6. § 10 i vedtektene.
Angående § 10 i foreningens vedtekter, blir denne behandlet på Landsstyrets neste møte. Styre i Trondheim går inn for at pengene som er igjen når en lokalforening legges ned, skal følge medlemmene som melder seg inn i en nærliggende lokalforening.

Sak 7. Nytt fra Landsstyret.
Marie orienterte om lederkonferansen som skal avholdes på Gardermoen, 10.– 11. april.
Tatt til etterretning.

Sak 8. Nytt fra PFO,
Årsmøtet PFO er 18.april 2018.
Marie, Brit, Kari, deltar som representanter, Harald er vararepresentant.

Jernbanepensjonistenes forening har sendt inn skriftlig forslag til årsmøtet om å endre dato for innrapportering av medlemstall til PFO, til 1. april.

Vårt styre går inn for innrapportering pr.1.januar, samme som i dag.

Sak 9. Nytt fra Trondheim seniorråd og Trøndelag eldreråd.
Ikke noe spesielt nytt fra seniorrådet.
Neste møte i Trøndelag eldreråd 16. april 2018.

Sak 9. Eventuelt.

• Verving. – Styret er enige om å invitere potensielle medlemmer til et møte å informere om foreningens formål og aktiviteter. Marie utarbeider et forslag til bl.a. møtested, tidspunkt og brevets innhold. Saken behandles på styremøte i mai.

• Fotballbilletter. – Styret har i fått tilbud om 10 billetter til Fotballkampen Rosenborg – Tromsø,7. juli 2018. Vi takker ja og tar gjerne mot flere billetter.

Møtet hevet kl 1330.

Trondheim, 09.04.2018.
Kari Bugten