Telepensjonistene Gjøvik nedlegges 1. mars 2017

Årsmøtet i Telepensjonistene Gjøvik har vedtatt at foreningen nedlegges med virkning fra 1. mars. Det arbeides nå med å gjennomføre avviklingen.

Årsmøtet gjorde følgende enstemmige vedtak

Telepensjonistenes forening Gjøvik blir lagt ned fra og med 1. mars 2017.

Avvikling skjer i samsvar med foreningens vedtekter og Forbundets retningslinjer for avvikling av en lokalforening. Foreningens nåværende leder og kasserer gis fullmakt til å gjennomføre avviklingen i samsvar med beskrevet handlingsplan.

Medlemmene informeres om vedtaket i eget brev og anbefales å melde seg inn i eventuelt Lillehammer eller Hamar lokalforening.

Handlingsplanen som skal gjennomføres  har følgende hovedpunkter:

  • Nåværende leder er formelt ansvarlig for gjennomføring av avviklingen.
  • Den praktiske gjennomføringen av avviklingsprosessen utføres av kasserer og revisor.
  • Kasserer gjennomfører prosessen med ferdigstilling og avslutning av lokalforeningens regnskap fra og med sist avlagte og godkjente årsregnskap, herunder overlevering av lokalforeningens egenkapital til Forbundet etter avviklingen. Dette inkluderer blant annet at alle påløpne utgifter og eventuelle inntekter er regnskapsført.
  • Revisor har ansvar for å revidere avslutningsregnskapet og signere for dette sammen med leder og kasserer.
  • Foreningen har ikke noe inventar eller andre kapitalgjenstander og leiekontrakter m.m. som skal forvaltes i etterkant. Det er ikke kjent at avviklingen har noen økonomiske konsekvenser for Forbundet eller andre og som ikke vil bli avklart gjennom avviklingsprosessen nevnt foran.