Styremøte 3 oktober

PROTOKOLL fra styremøte

Tid: 03.oktober 2016.

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.

Tilstede: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Harald

Forfall: Else, Brit

Inger Qvam deltok under sak 7.

Sak 1. Protokoll fra styremøte 19. september og referat fra medlemsmøte 21. september 2016.

Protokoll fra styremøte 19. september 2016:

Til sak 4:

Marie, Brit og Kari er påmeldt til reisetreff på Hornemansgården 4. september 2016.

Til sak 7:

PFO har utsatt sin undersøkelse angående IKT-bruk blant eldre.

Referat fra medlemsmøte 21. september 2016.

Ingen merknader

 Sak 2. Innkommet post.

Styret har mottatt informasjon fra Teleklang om Teletreff på Tyholt 28. november 2016. Formell invitasjon kommer senere.

Sak 3. Økonomi.

Jan tok først opp medlemsutviklingen.

Hittil i år har 15 medlemmer gått ut, 5 nye har kommet til og ett medlem er overført fra Steinkjer. Medlemmer innmeldt etter 1. oktober betaler halv kontingent.

Jan la deretter fram status regnskap og regnskap i forhold til budsjett. Styret sier seg fornøyd med økonomien.

Jan sender ut oversikt over honorarer til styre til neste styremøte.

Sak 4. Reiseliv.

Styret får tilbud om tur til Berlin, Krakow og Gardasjøen fra Vegareiser.

I tillegg er vi invitert til høsttakkefest på Stiklestad. 2 personer kan delta.

Brit deltar.

Trimgruppa har kommet med forslag om tur til Sunndalsøra for å se «spelet» om Lady Arbuthnott – frua på Elverhøy. Styret vurderer om dette kan bli neste års 1-dagstur og vil undersøke eventuelle muligheter.

Sak 5.Neste år – underholdningen.

Det foreligger foreløpig ingen konkrete forslag.

Sak. 6. Nytt fra Landsstyret

Marie orienterte:

Kirsti Leiros har bedt om fritak fra sitt verv i landsstyret p.g.a helsa.

Landsstyret har delt landet inn i 9 regioner med kontaktperson fra landsstyret for oppfølging av lokalforeningene. Marie har hatt fått tildelt Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal og vil ta kontakt med lokalforeningene.

Oppkjøring mot landsmøtet 2017 har starta opp. Saker som antas å komme opp er bl.a. reduksjon av antall medlemmer i landsstyret, kontingent – hel eller delvis, æresmedlemskap.

Det er to landsstyremøter resten av året, 2. november og 12. desember, begge fysiske møter.

Sak 7. Nytt fra PFO.

Dato for lederkonferansen er satt til onsdag 16. november 2016. Deltakeravgift er kr 250,- pr deltaker.  Innkalling kommer senere.

Sak 8. Foreningens historie.

Inger Qvam har sagt seg villig til å oppdatere Trondheimsforeningens historie, fra 2009 og fram til 31.12.2016. Arbeide er ganske omfattende og hun deltok derfor på styremøtet under denne saken. Inger la fram sitt foreløpige arbeid som styret  kommenterte og svarte på spørsmål fra henne. Som betaling/honorar ønsker Inger at styret gir et beløpt til kreftforeningen.

Sak 9 Årsmøte 2017.

Marie tilskriver valgkomiteen.

Sak 10. Seniorrådet.

Marie la fram saker hun hadde merket seg fra Seniorrådet. Tatt til etterretning.

Referat fra møtene i rådet ligger ute på nettet slik at alle kan gå inn å lese dem.

 Sak 11. Verving.

Fordi verving er særdeles viktig, har styret vedtatt at denne saken skal stå på saklista på alle styremøter. Denne gangen har styret sett på medlemsutviklingen og konstatert at det er nedgang på og 9 medlemmer hittil i år. Vi håper alle medlemmer tenker verving!

 Sak 12. Eventuelt.

  • Julelunsjen 7. desember 2016 på Augustin hotell – Styret er enige om å engasjere Selsbakkgutan til underholdning på julelunsjen. Marie kontakter gruppen og inngår avtale.

Trondheim, 03.10.2016.

Kari Bugten