Trygdeoppgjøret 2018

En farse i to akter

Nå foreligger trygdeoppgjøret for pensjonistene, og Tore Andli vil som forbundsleder for Telepensjonistene fortelle hva som har skjedde i år.

Gjennom vår samarbeidsorganisasjon SAKO, ivaretar Pensjonisgtforbundet (PF) også våre interesser vis-a-vis myndighetene. Generalsekretæren i Pensjonistforbundet (PF), Harald Olimb Norman skriver at han er skuffet over årets trygdeoppgjør og kaller det  «en farse i to akter».

Nedenstående er hentet fra PF´s nyhetsbrev for juni:

Trygdeoppgjøret 2018 er ferdig. Også i år ble det tap av kjøpekraft for landets alderspensjonister. For fjerde gang på rad. Pensjonen øker med 1,92 prosent på årsbasis. Forventet prisstigning er 2,1 prosent. Det betyr at en person som gikk av med pensjon i 2014 har opplevd at verdien av alderspensjonen blir mindre verdt, hvert eneste år. Det er skammelig.

Jeg har hatt gleden av å være med på trygdeoppgjørene siden 2005. Frem til 2010 var det alltid spennende hva vi endte med da forhandlingene gikk over bordet. Fra pensjonsreformens inntog i 2011 ha det stort sett vært gitt på forhånd hva resultatet ville bli, pensjon reguleres med gjennomsnittlig lønnsvekst fratrukket en faktor på 0.75 prosent. Vi har en begrenset mulighet til å påvirke resultatet, med unntak av bestemmelsen «det skal vurderes om det foreligger særlige forhold som har påvirket lønnsutviklingen….» Denne setningen har regjeringene vegret seg for å bruke, selv om vi henstilte sterkt til det i år, igjen.

Når jeg kaller årets oppgjør en farse i to akter så er det ut fra følgende:
Alle organisasjonene som deltok i trygdeoppgjøret presenterte fire krav til statsråd Anniken Haugli. Ingen av disse ble innfridd. Absolutt ikke noe! Vi fikk bare statsrådens tall tredd nedover hodet med beskjed om at hennes tilbud var fasiten for trygdeoppgjøret 2018. En fasit som indikerte at alle alderspensjonister med unntak av minstepensjonistene skulle få en lavere vekst i sin pensjon enn prisveksten. Minstepensjonistene skulle gå i null i forhold til prisvekst. Pensjonistforbundet valgte for fjerde år på rad å la være å skrive under protokollen. Dette var første akt. 

Neste akt startet med at vi sendte en anmodning til arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget om høring på trygdeoppgjøret 2018. Dette for å fortelle stortingspolitikerne hva som faktisk foregikk i våre drøftinger med regjeringen og hvor problematisk det er med et system som gir negativ vekst i pensjon. Først fikk vi melding om at det ikke kunne bli høring da kun saker som skal behandles i Stortinget skal til komiteen. Et trygdeoppgjør til en kostnad for staten på mangfoldige milliarder har regjeringen altså bestemt ikke skal til stortingsbehandling. Opposisjonen ga seg ikke og fremmet likevel forslag i Stortinget om at saken skulle behandles. Dette forslaget ble nedstemt av Stortingets presidentskap.

Nå ble det likevel en høring. SP og SV gikk sammen om å avholde privat høring i saken. Denne ble gjennomført 13. juni. Og Pensjonistforbundet undersøker nå om det er noen juridiske grep vi kan ha for å sikre alderspensjonen.

Riktig god sommer!

Harald Olimb Norman