Vedtektene for TELEPENSJONISTENE TROMSØ

Telepensjonistene Tromsø ble stiftet 24 januar 1994. På årsmøtet 10. februar 2020 ble vedtektene endret.

Vedtekter for Telepensjonistene Tromsø, stiftet 24.01.1994

Vedtatt på årsmøtet 17. mars 2011
Vedtatt endret i årsmøtet 11. februar 2016
Vedtatt endret i årsmøtet 14. februar 2018

Vedtatt endret i årsmøtet 10. februar 2020

§ 1 Navn
Foreningens navn er: Telepensjonistene Tromsø

§ 2 Formål
Foreningen er en lokalforening i Telepensjonistenes Landsforbund og har som formål å samle alle telepensjonister i Tromsø kommune og andre kommuner i Troms og Finnmark  for å ivareta felles økonomiske, sosiale, helse- og velferdsmessige samt kulturelle interesser.

Foreningen er selveiende, dvs. at ingen i kraft av eierposisjon kan disponere over dens formue, har krav på utdeling av overskudd, hefter for dens gjeld mv og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

§ 3 Organisasjon
For å styrke medlemskontakten kan lokalforeningen som omfatter et større geografisk område opprette lokale avdelinger innenfor foreningen. Retningslinjer for disse avdelingenes virksomhet fastsattes av årsmøtet. Avdelingsleder har møte- og talerett i lokalforeningens styre.

§ 4 Medlemskap

Tidligere ansatte i Televerket/Telenor eller i virksomheter som er utskilt fra Telenor og ansatte i de samme bedriftene, deres ektefeller/samboere og gjenlevende ektefeller/samboere, kan bli medlem av foreningen.

§ 5 Kontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet i henhold til forbundets fastsatte minstesats for kontingent for lokalforeningen.

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen 15. februar.

Det innkalles med minst 3 ukers varsel.
Forslag som ønskes behandlet, må være kommet til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Årsmøtet behandler:
– beretning
– revidert regnskap (regnskap følger kalenderåret)
– fastsetting medlemskontingent, jfr, § 5
– budsjett
– vedtekter, jfr. § 11
– oppretting av lokale avdelinger, jfr. § 3
– valg i henhold til § 7. Valg avgjøres med alminnelig flertall og foretas skriftlig når
noen ber om det.
– innkomne forslag

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av
medlemmene setter fram skriftlig krav om det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med 14 dagers varsel.
Bare de saker som er årsak til innkallingen kan behandles på møtet.

§ 7 Styret
Foreningen ledes av et styre på minimum 5 medlemmer.

Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlemmer. Det åpnes likevel for kombinasjon av styreverv, for eksempel leder og sekretær.

I tillegg bør redaktør for foreningens hjemmeside ha møte- og talerett.

Styrets medlemmer velges normalt for 2 år, men kan unntaksvis velges for 1 år . Ved valgene bør det legges vekt på å unngå at hele styret skiftes ut samtidig.

Hvert år velges:
– en eller to vararepresentanter til styret

– en revisor og et varamedlem for denne

– valgkomite på inntil tre medlemmer og en vararepresentant
– arrangementskomite
– andre komiteer/utvalg

§ 8 Styrets oppgaver og fullmakter

Styret skal
– behandle alle saker som vedrører foreningens virksomhet, og sette i verk de tiltak
som kan fremme dens formål
– holde god kontakt med forbundets øvrige organer
– veilede og følge opp arbeidet til komiteer/utvalg
– påse at foreningens midler forvaltes på en betryggende måte og at regnskap og
beholdning alltid er i orden
– oppnevne kontaktperson for Telepensjonisten
– der det er realistisk foreslåes kandidat(er) til eldreråd/seniorråd i kommunen og
fylkeskommunen(e) for en valgperiode på 4 år
– vedlikeholde foreningens egne nettsider

Tildeling av signaturrett er en fullmakt til å opptre på vegne av enheten i alle anliggende.
Dette innbærer bl.a. fullmakt til å overdra og behefte fast eiendom.
Styrets leder og ett styremedlem i felleskap er tildelt signatur i foreningen.
Tildeling av prokura er en fullmakt til å opptre på vegne av enheten i alt som angår driften
av denne, med unntak av overdragelse eller pantsettelse av bl.a. enhetens faste eiendom.
Styrets leder alene er tildelt prokura i foreningen.

§ 9 Møter
Lederen innkaller til styremøter og leder disse. Dersom lederen har forfall overtar nestlederen. Styret innkaller til medlemsmøter. Det innkalles til møter så ofte leder/styret finner det
ønskelig.

§ 10 Oppløsning

Oppløsning av lokalforeningen kan bare vedtas av et årsmøte (ordinært eller ekstraordinært, jfr. § 6), og med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Forslag om oppløsning skal være varslet ved innkallingen til årsmøtet.

Foreningens arkiver, protokoller og regnskaper oversendes landsforbundet til oppbevaring.
En forholdsmessig andel av foreningens gjenværende aktiva følger de medlemmene som ønsker å opprettholde sitt medlemskap i forbundet ved overføring til annen lokalforening. Med forholdsmessig menes total kapitalbeholdning på oppløsningsdatoen delt på antall aktive medlemmer på samme dato. Aktiva som ikke fordeles til mottakende forening, tilfaller forbundet.
(Gjenværende aktiva tilfaller forbundet.)

§ 11 Vedtekter
Med utgangspunkt i forbundets mal for vedtekter i lokalforeningen og innenfor rammen av forbundets vedtekter fastsetter lokalforeningens årsmøte foreningens vedtekter. Fastsetting av vedtekter og endring i vedtektene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Rammevedtektene er vedtatt av landsmøtet 2019.