Vedtekter

for lokalforeningen

§ 1
Navn
Foreningens navn er: ” Telepensjonistenes forening Kristiansand”

§ 2
Formål

Foreningen er en lokalforening i Telepensjonistenes landsforbund og har som formål å samle alle telepensjonister i/på (sted/geografisk område eller relatert til Telenors organisasjon f eks Sentrale enheter) for å ivareta felles økonomiske, sosiale, helse- og velferdsmessige samt kulturelle interesser.

§ 3
Organisasjon

For å styrke medlemskontakten kan lokalforeninger som omfatter et større geografisk område opprette lokale klubber innenfor foreningen. Nærmere retningslinjer for disse klubbenes virksomhet fastsettes av årsmøtet.   Avdelingsleder har møte- og talerett i lokalforeningens styre.

§ 4
Medlemskap
Tidligere ansatte i Televerket/Telenor eller i virksomheter som er utskilt fra Telenor og ansatte i de samme bedriftene, deres ektefelle/samboer og gjenlevende ektefeller/samboer, kan bli medlem av foreningen.

§ 5
Kontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og skal ikke være lavere enn en minstekontingent som fastsettes av forbundets landsmøte.

§ 6
Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen 1. kvartals utgang. Det innkalles med minst 3 ukers varsel.
Forslag som ønskes behandlet må være kommet til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Årsmøtet behandler:
– beretning
– revidert regnskap (regnskap følger kalenderåret)

– fastsetting av medlemskontingent, jfr. § 5
– budsjett
– vedtektene, jfr. § 11
– oppretting av lokale klubber, jfr. § 3

– valg i henhold til § 7. Valg avgjøres med alminnelig flertall og foretas skriftlig når
noen ber om det.

– innkomne forslag

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene setter fram skriftlig krav om det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med 14 dagers varsel.
Bare de saker som er årsak til innkallingen kan behandles på møtet.

§ 7
Styret
Foreningen ledes av et styre på inntil sju medlemmer med en eller to vararepresentanter.
Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlemmer. Et av styrets medlemmer bør være datakontakt og ha ansvar for foreningens hjemmesider i forbundets internettbaserte informasjonsorgan ”Nettavisen”.
Styrets medlemmer velges normalt for 2 år. Ved valgene bør det legges vekt på å unngå at hele styret skiftes ut samtidig.

Hvert år velges:

– en eller to vararepresentanter til styret
– en reviser og en vararepresentant for denne
– valgkomité på inntil tre medlemmer og en vararepresentant
– arrangementskomité
– andre komiteer/utvalg

§ 8
Styrets oppgaver

Styret skal
– behandle alle saker som vedrører foreningens virksomhet, og sette i verk de tiltak
som kan fremme dens formål
– holde god kontakt med forbundets øvrige organer
– veilede og følge opp arbeidet til komiteer/utvalg

– påse at foreningens midler forvaltes på en betryggende måte og at regnskap og
beholdning alltid er i orden
– oppnevne kontaktperson for Telepensjonisten

§ 9
Møter

Lederen innkaller til styremøter og leder disse. Dersom lederen har forfall overtar nestlederen. Styret innkaller til medlemsmøter. Det innkalles til møter så ofte leder/styret finner det ønskelig.