Vedtekter 2018

Vedtekter 2018

VEDTEKTER

FOR

TELEPENSJONISTENES FORENING GLÅMDAL

vedtektene er satt opp etter en mal fra Telepensjonistenes Landsforbund
som ble vedtatt på landsmøte i mai 2017

Vedtekter for Telepensjonistenes forening Glåmdal

§1.

Foreningens navn er Telepensjonistenes forening Glåmdal

§2.
Formål

Foreningen er en lokalforening i Telepensjonistenes Landsforbund og har som formål å samle alle telepensjonistene i/på geografisk angitt sted/område eller relatert til Telenor. Formålet er å ivareta felles økonomiske, sosiale, helse- og velferdsmessige samt kulturelle interesser.

§3.
Organisasjon

For å styrke medlemskontakten kan lokalforeninger som omfatter et større geografisk område opprette lokale avdelinger innenfor foreningen. Retningslinjer for avdelingenes virksomhet fastsettes av årsmøtet. Avdelingsleder har møte- og talerett i lokalforeningens styre.

§4.
Medlemskap

Tidligere ansatte i Televerket/Telenor eller virksomheter som er utskilt fra Telenor og ansatte i de samme bedriftene, deres ektefelle/samboer og gjenlevende ektefelle/samboer, kan bli medlem.

§5.
Kontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet i henhold til forbundets fastsatte minstesats for kontingent for lokalforeningen.

§6.
Årsmøte


Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen 15. februar. Det innkalles med minst 3 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet må være kommet til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Årsmøtet behandler:

 • Beretning
 • Revidert regnskap (regnskap følger kalenderåret)
 • Fastsetting av medlemskontingent, jfr. §5
 • Budsjett
 • Vedtekter jfr. §11
 • Oppretting av lokale avdelinger jfr. §3
 • Valg i henhold til §7. Valg avgjøres med alminnelig flertall og foretas skriftlig når noen ber om det.
 • Innkomne forslag

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene setter fram skriftlig krav om det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med 14 dagers varsel.
Bare de sakene som er årsak til innkallingen kan behandles på møtet.

§7
Styret

Foreningen ledes av et styre på minimum 5 medlemmer. I tillegg bør redaktør for foreningens hjemmeside ha møte- og talerett.

Styret skal normalt velges for 2 år, men kan unntaksvis velges for 1 år. Ved valgene bør det legges vekt på å unngå at hele styret skiftes ut samtidig.

Hvert år velges;

 • En eller to varamedlemmer til styret
 • En revisor og et varamedlem for denne
 • Arrangementskomité
 • Andre komiteer/utvalg

§8
Styrets oppgaver

Styret skal:

 • behandle alle saker som vedrører foreningens virksomhet og sette i verk de tiltak som fremmer dens formål
 • holde god kontakt med forbundets øvrige organer
 • veilede og følge opp arbeidet i komiteer/utvalg
 • påse at foreningens midler forvaltes på en betryggende måte og at regnskap og beholdning alltid er i orden
 • oppnevne kontaktperson for Telepensjonisten
 • der det er realistisk forslag til kandidat(er) til Eldreråd i kommunen(e) for valgeriode på 4 år
 • vedlikeholde foreningens egne nettsider

§9
Møter

Lederen innkaller til styremøter og leder disse. Dersom lederen har forfall overtar nestlederen. Styret innkaller til medlemsmøter. Styret innkaller til møter så ofte leder/styret finner det ønskelig.

§10
Oppløsning

Oppløsning av lokalforeningen kan bare vedtas av et årsmøte (ordinært eller ekstraordinært, jfr. §6) og med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag om oppløsning skal være varslet ved innkallingen til årsmøtet.

Foreningens arkiver, protokoller og regnskap oversendes landsforbundet til oppbevaring. Gjenværende aktiva tilfaller forbundet.

§11
Vedtekter

Med utgangspunkt i forbundets mal for vedtekter i lokalforeningen og innenfor rammen av forbundet vedtekter, fastsetter lokalforeningens årsmøte foreningens vedtekter. Fastsetting av vedtekter og endring av vedtektene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.