Vedtekter 2021

Vedtatt på årsmøte 26. januar 2021

§ 1. Navn

Foreningens navn er Telepensjonistene Drammen

§ 2. Formål

Foreningen er en lokalforening i Telepensjonistenes Landsforbund og har som formål å samle alle telepensjonister i tidligere Drammen teleområde for å ivareta felles økonomiske, sosiale, helse- og velferdsmessige samt kulturelle interesser.

 § 3. Organisasjon

For å styrke medlemskontakten kan lokalforeninger som omfatter et større geografisk område opprette lokale avdelinger innenfor foreningen. Retningslinjer for avdelingenes virksomhet fastsettes av årsmøtet. Avdelingsleder har møte- og talerett i lokalforeningens styre.

 § 4. Medlemskap

Tidligere ansatte i Televerket/Telenor eller i virksomheter som er utskilt fra Telenor og ansatte i de samme bedriftene, deres ektefeller/samboere og gjenlevende ektefeller/samboere, kan bli medlem av foreningen.

 § 5. Kontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet i henhold til forbundets fastsatte minstesats for kontingent for lokalforeningen.

 § 6. Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen 15. februar.  Det innkalles med minst 3 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet, må være kommet til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet behandler:
– beretning
– revidert regnskap (regnskap følger kalenderåret)
– fastsetting av medlemskontingent, jfr. § 5
– budsjett
– vedtekter, jfr. § 11
– oppretting av lokale avdelinger, jfr. § 3
– valg i henhold til § 7
Valg avgjøres med alminnelig flertall og foretas skriftlig når noen ber om det.
– innkomne forslag.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene setter fram skriftlig krav om det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med 14 dagers varsel. Bare de saker som er årsak til innkallingen kan behandles på møtet.

 § 7. Styret

Foreningen ledes av et styre på minimum 5 medlemmer.  I tillegg bør redaktør for foreningens hjemmeside ha møte- og talerett.

Styret skal normalt velges for 2 år, men kan unntaksvis velges for 1 år. Ved valgene bør det legges vekt på å unngå at hele styret skiftes ut samtidig.

Hvert år velges:
– en eller to vararepresentanter til styret
– en revisor og et varamedlem for denne
– arrangementskomite
– andre komiteer/utvalg

 § 8. Styrets oppgaver

Styret skal
– behandle alle saker som vedrører foreningens virksomhet, og sette i verk de
tiltak som kan fremme dens formål
– holde god kontakt med forbundets øvrige organer
– veilede og følge opp arbeidet til komite/utvalg
– påse at foreningens midler forvaltes på en betryggende måte og at regnskap
og beholdning alltid er i orden
– oppnevne kontaktperson for Telepensjonisten

– der det er realistisk foreslåes kandidat(er) til eldreråd/seniorråd i kommunen(e) og

fylkeskommunen for valgperiode på 4 år

– vedlikeholde foreningens egne nettsider

§ 9. Møter

Lederen innkaller til styremøter og leder disse. Dersom lederen har forfall, overtar nestlederen. Styret innkaller til medlemsmøter så ofte leder/styret finner det ønskelig

 § 10. Oppløsning

Oppløsning av lokalforeningen kan bare vedtas av et årsmøte (ordinært eller ekstraordinært, jfr. § 6), og med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag om oppløsning skal være varslet ved innkallingen til årsmøtet.

Foreningens arkiver, protokoller og regnskaper oversendes landsforbundet til oppbevaring. En forholdsmessig andel av foreningens gjenværende aktiva følger de medlemmene som ønsker å opprettholde sitt medlemskap i forbundet ved overføring til annen lokalforening. Med forholdsmessig menes total kapitalbeholdning på oppløsningsdatoen delt på antall aktive medlemmer på samme dato. Aktiva som ikke fordeles til mottakende forening, tilfaller forbundet.

§ 11. Vedtekter

Med utgangspunkt i forbundets mal for vedtekter i lokalforeningen og innenfor rammen av forbundets vedtekter fastsetter lokalforeningens årsmøte foreningens vedtekter. Fastsetting av vedtekter og endringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

Rammevedtektene er vedtatt av landsmøtet 2019.

 

 

Drammen, 26. januar 2021