Vedtekter

Vedtekter for Telepensjonistene Østfold

Logo

TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

 

 

 Vedtekter for  Telepensjonistene Østfold

2015 – 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mal Vedtekter for lokalforeningene i Telepensjonistenes Landsforbund 2015-2017,

Vedtatt av Landsmøte 2015

Vedtekter

Telepensjonisten Østfold i Telepensjonistenes Landsforbund

 

§ 1.

Foreningens navn er Telepensjonistenes forening Østfold

 

§ 2.

Formål

Foreningen er en lokalforening i Telepensjonistenes Landsforbund og har som formål å samle alle telepensjonistene i/på geografisk angitt sted relatert til Telenor for å ivareta

felles økonomiske, sosiale, helse- og velferdsmessige samt kulturelle interesser.

 

§ 3.

Organisasjon

For å styrke medlemskontakten kan lokalforeninger som omfatter et større geografisk område opprette lokale avdelinger innenfor foreningen. Nærmere retningslinjer for avdelingenes virksomhet fastsettes av årsmøtet. Avdelingsleder har møte- og talerett i lokalforeningens styre.

 

§ 4.

Medlemskap

Tidligere ansatte i Televerket/Telenor eller virksomheter som er utskilt fra Telenor og ansatte i de samme bedriftene, deres ektefelle/samboer og gjenlevende ektefelle/samboer, kan bli medlem av foreningen.

 

§ 5.

Kontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.

.

 

§ 6.

Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen 15. februar. Det innkalles med minst 3 ukers varsel.

Forslag som ønskes behandlet må være kommet til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet behandler:

beretning
revidert regnskap (regnskap følger kalenderåret)
fastsetting av kontingent, jfr. § 5
budsjett
vedtekter jfr. § 11
oppretting av lokale avdelinger, jfr. § 3
valg i henhold til § 7. Valg avgjøres med alminnelig flertall og foretas skriftlig når noen ber om det
Innkomne forslag.

 

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene setter fram skriftlig krav om det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med 14 dagers varsel. Bare de sakene som er årsak til innkallingen kan behandles på møtet.

 

 

§ 7

Styret

Foreningen ledes av et styre på minimum 5 medlemmer. I tillegg bør lokalredaktør for foreningens hjemmeside ha møte- og talerett. Redaktør har ikke stemmerett.

 

Styret velges for 2 år, men kan som et absolutt unntak velges for 1 år dersom dette av lokale årsaker er mest hensiktsmessig, Ved valgene bør det legges vekt på å unngå at hele styret skiftes ut samtidig.

 

Hvert år velges;
en eller to varamedlemmer til styret
en revisor og et varamedlem for denne
valgkomité på inntil tre medlemmer og et varamedlem
arrangementskomité
andre komiteer/utvalg
der det er realistisk, forslag til kandidat(er) til Eldreråd i kommunen(e) for valgperioden på 4 år.

 

§8

Styrets oppgaver

Styret skal
behandle alle saker som vedrører foreningens virksomhet og sette i verk de tiltak som fremmer dens formål
holde god kontakt med forbundets øvrige organer
veilede og følge opp arbeidet i komiteer/utvalg
påse at foreningens midler forvaltes på en betryggende måte og at regnskap og beholdning alltid er i orden
oppnevne kontaktperson for Telepensjonisten

 

§ 9.

Møter

Lederen innkaller til styremøter og leder disse. Dersom lederen har forfall overtar nestlederen. Styret innkaller til medlemsmøter. Det innkalles til møter så ofte leder/styret finner det ønskelig.

 

§10.

Oppløsning

Oppløsning av lokalforeningen kan bare vedtas av et årsmøte (ordinært eller ekstraordinært, jfr. § 6) og med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag om oppløsning skal være varslet ved innkallingen til årsmøtet. Foreningens arkiver, protokoller og regnskap oversendes landsforbundet til oppbevaring. Foreningens aktiva oppbevares også av forbundet og nyttes ved en eventuell nydanning av pensjonistforening samme sted.

 

§ 11.

Vedtekter

Med utgangspunkt i forbundets mal for vedtekter i lokalforeningen og innenfor rammen av forbundets vedtekter fastsetter lokalforeningens årsmøte foreningens vedtekter. Fastsetting av vedtekter og endring av vedtektene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.