Vedtekter

VEDTEKTER FOR TELEPENSJONISTENES FORENING GLÅMDAL

Vedtektene er satt opp etter en mal fra Telepensjonistenes Landsforbund
som ble vedtatt på landsmøte i mai 2013.

 Vedtekter for Telepensjonistenes forening Glåmdal

 

 • 1. Foreningens navn er Telepensjonistenes forening Glåmdal
 • 2. Formål

Foreningen er en lokalforening i Telepensjonistenes Landsforbund og har som formål å samle alle telepensjonistene i/på geografisk angitt sted/område eller relatert til Telenor. Formålet er å ivareta felles økonomiske, sosiale, helse- og velferdsmessige samt kulturelle interesser.

 • 3. Organisasjon

For å styrke medlemskontakten kan lokalforeninger som omfatter et større geografisk område opprette lokale klubber innenfor foreningen. Nærmere retningslinjer for disse klubbenes virksomhet fastsettes av årsmøtet. Klubbleder har møte- og talerett i lokalforeningens styre.

 • 4. Medlemskap

Tidligere ansatte i Televerket/Telenor eller virksomheter som er utskilt fra Telenor og ansatte i de samme bedriftene, deres ektefelle/samboer og gjenlevende ektefelle/samboer, kan bli medlem.

 • 5. Kontingent

Medlemskontingent lokalt fastsettes av årsmøtet

 • 6. Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes innen 15. februar. Det innkalles med 3 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet må være kommet til styret senest 1 uke før årsmøtet.
Årsmøtet behandler:

 • Beretning
 • Revidert regnskap (regnskap følger kalenderåret)
 • Fastsetting av kontingent, jfr. §5
 • Budsjett
 • Vedtekter jfr. §11
 • Oppretting av lokale klubber jfr. §3
 • Valg i henhold til §7. Valg avgjøres med alminnelig flertall og foretas skriftlig når noen ber om det
 • Innkomne forslag

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene setter fram skriftlig krav om det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med 14 dagers varsel.
Bare de sakene som er årsak til innkallingen kan behandles på møtet.

 • 7. Styret

Foreningen ledes av et styre på minimum 5 medlemmer med to varamedlemmer. Styret består i utgangspunktet av leder, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem. I tillegg bør lokal redaktør for foreningens hjemmeside ha møte- og talerett. Redaktør har ikke stemmerett. Styret velges for 2 år, men kan som et absolutt unntak velges for 1 år dersom dette av lokale årsaker er mest hensiktsmessig. Ved valgene bør det legges vekt på å unngå at hele styret skiftes ut samtidig.

Hvert år velges;

 • En eller to varamedlemmer til styret
 • En revisor og et varamedlem for denne
 • Valgkomité
 • Arrangementskomité
 • Andre komiteer/utvalg
 • Der det er realistisk; forslag til kandidat(er) til Eldreråd i kommunen(e) for valgperioden på 4 år.
 • 8. Styrets oppgaver

Styret skal:

 • behandle alle saker som vedrører foreningens virksomhet og sette i verk de tiltak som fremmer dens formål
 • holde god kontakt med forbundets øvrige organer
 • veilede og følge opp arbeidet i komiteer/utvalg
 • påse at foreningens midler forvaltes på en betryggende måte og at regnskap og beholdning alltid er i orden
 • oppnevne kontaktperson for Telepensjonisten
 • 9. Møter

Lederen innkaller til styremøter og leder disse. Dersom lederen har forfall overtar nestlederen. Styret innkaller til medlemsmøter. Det innkalles til møter så ofte leder/styret finner det ønskelig.

 • 10. Oppløsning

Oppløsning av lokalforeningen kan bare vedtas av et årsmøte (ordinært eller ekstraordinært, jfr. §6) og med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Foreningens arkiver, protokoller og regnskap oversendes landsforbundet til oppbevaring. Foreningens aktiva oppbevares også av forbundet og nyttes ved en eventuell nydanning av pensjonistforening samme sted.

 • 11. Vedtekter

Med utgangspunkt i forbundets mal for vedtekter i lokalforeningen og innenfor rammen av forbundet vedtekter, fastsetter årsmøtet forenings vedtekter. Fastsetting av vedtekter og endring av vedtektene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.