Vedtekter for Molde lokalforening i Telepensjonistenes Landsforbund

Vedtekter for Molde

§ 1.
Foreningens navn er Molde Telepensjonistforening.

§ 2.
Formål
Foreningen er en lokalforening i Telepensjonistenes Landsforbund, og har som formål å samle alle telepensjonistene i Molde/Romsdal for å ivareta felles økonomiske, sosiale, helse- og velferdsmessige samt kulturelle interesser.

§ 3.
Organisasjon
For å styrke medlemskontakten kan lokalforeninger som omfatter et større geografisk område opprette lokale avdelinger innenfor foreningen. Retningslinjer for avdelingenes virksomhet fastsettes av årsmøtet. Avdelingsleder har møte- og talerett i lokalforeningens styre.

§ 4.
Medlemskap
Tidligere ansatte i Televerket/Telenor eller i virksomheter som er utskilt fra Telenor og ansatte i de samme bedriftene, deres ektefeller/samboere og gjenlevende ektefeller/samboere, kan bli medlem av foreningen.

§ 5.
Kontingent
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet i henhold til forbundets fastsatte minstesats for kontingent for lokalforeningen.
Kontingenten fra 2023 er:
For medlemmer: Kr. 350,-
Medlemmer etter fylte 90 år: Kr. 100,- (uendret)

§ 6.
Årsmøte
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen 15. februar. Det innkalles med minst 3 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet, må være kommet til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Årsmøtet behandler:
– beretning
– revidert regnskap (regnskap følger kalenderåret)
– fastsetting av medlemskontingent, jfr. § 5
– budsjett
– vedtekter jfr. § 11
– oppretting av lokale avdelinger, jfr. § 3
– valg i henhold til § 7. Valg avgjøres med alminnelig flertall og foretas skriftlig når noen ber om det
– innkomne forslag

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene setter fram skriftlig krav om det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med 14 dagers varsel. Bare de saker som er årsak til innkallingen kan behandles på møtet.

§ 7.
Styret
Foreningen ledes av et styre på minimum 5 medlemmer. I tillegg bør redaktør for foreningens hjemmeside ha møte- og talerett.

Styret skal normalt velges for 2 år, men kan unntaksvis velges for 1 år. Ved valgene bør det legges vekt på å unngå at hele styret skiftes ut samtidig.

Hvert år velges:
– en eller to vararepresentanter til styret
– en revisor og et varamedlem for denne
– arrangementskomité
– andre komitéer/utvalg

§ 8.
Styrets oppgaver
Styret skal:
– behandle alle saker som vedrører foreningens virksomhet, og sette i verk de tiltak som kan fremme dens formål
– holde god kontakt med forbundets øvrige organer
– veilede og følge opp arbeidet til komité/utvalg
– påse at foreningens midler forvaltes på en betryggende måte og at regnskap og beholdning alltid er i orden
– oppnevne kontaktperson for Telepensjonisten
– der det er realistisk foreslåes kandidat(er) til eldreråd/seniorråd i kommunen(e) og fylkeskommunen(e) for valgperiode     på 4 år
– vedlikeholde foreningens egne nettsider

§ 9.
Møter
Lederen innkaller til styremøter og leder disse. Dersom lederen har forfall, overtar nestlederen. Styret innkaller til medlemsmøter. Styret innkaller til medlemsmøter så ofte leder/styret finner det ønskelig.

§ 10.
Oppløsning
Oppløsning av lokalforeningen kan bare vedtas av et årsmøte (ordinært eller ekstraordinært, jfr. § 6) og med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag om oppløsning skal være varslet ved innkallingen til årsmøtet.

Foreningens arkiver, protokoller og regnskaper oversendes landsforbundet til oppbevaring. En forholdsmessig andel av foreningens gjenværende aktiva følger de medlemmene som ønsker å opprettholde sitt medlemskap i forbundet ved overføring til annen lokalforening. Med forholdsmessig menes total kapitalbeholdning på oppløsningsdatoen delt på antall aktive medlemmer på samme dato. Aktiva som ikke fordeles til mottakende forening, tilfaller forbundet.

§ 11.
Vedtekter
Med utgangspunkt i forbundets mal for vedtekter i lokalforeningen og innenfor rammen av forbundets vedtekter fastsetter lokalforeningens årsmøte foreningens vedtekter. Fastsetting av vedtekter og endring av vedtektene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Endret 27.01.2020.