Vedtekter for telepensjonistene i Trondheim

Vedtatt av årsmøte2023

 

Telepensjonistenes Forening Trondheim

                        Vedtekter

 § 1 Navn

 Foreningens navn er: Telepensjonistenes forening Trondheim.

§ 2 Formål

Foreningen er en ideell, partipolitisk uavhengig og nøytral lokalforening i Telepensjonistenes landsforbund og har som formål å samle alle telepensjonister i Trondheimsområdet for å ivareta felles økonomiske, sosiale, helse- og velferdsmessige samt kulturelle interesser.

 § 3 Organisasjon

For å styrke medlemskontakten kan lokalforeninger som omfatter et større geografisk område opprette lokale avdelinger innenfor foreningen. Nærmere retningslinjer for disse avdelingenes virksomhet fastsettes av årsmøtet. Avdelingsleder har møte- og talerett i lokalforeningens styre.

 § 4 Medlemskap

Tidligere ansatte i Televerket/Telenor eller i virksomhet som er utskilt fra Telenor og ansatte i de samme bedriftene, deres ektefelle/samboer og gjenlevende ektefelle/samboer, kan bli medlem av foreningen.

 § 5 Kontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet i henhold til forbundets fastsatte minstesats for kontingent for lokalforeninger. Medlemmer som etter purring ikke betaler medlemskontingenten, blir strøket fra medlemsregisteret.

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen 15.februar. Det innkalles med minst 2 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet må være kommet til styret senest 3 uker før årsmøtet.

Årsmøtet behandler:

 • Beretning
 • Revidert regnskap (regnskapet følger kalenderåret)
 • Fastsetting av medlemskontingent, jfr. § 5
 • Budsjett
 • Vedtektene, jfr. § 11
 • Oppretting av lokale avdelinger, jfr. § 3
 • Valg i henhold til § 7

I tillegg velges hvert år:

2 varamedlemmer til styret

2 revisorer med 1 vararepresentant

Valgkomité på inntil 3 medlemmer med 1 varamedlem

Arrangementskomité på 4 medlemmer

Valg avgjøres med alminnelig flertall og foretas skriftlig når noen ber om det

 • Innkomne forslag

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene fremsetter skriftlig krav om det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel. Bare de saker som er årsak til innkallingen kan behandles på møtet.

§ 7 Styret

Foreningen ledes av et styre på minimum 5 medlemmer, med 2 varamedlemmer. Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem. Et av styrets medlemmer bør ha ansvar for foreningens hjemmesider. Styrets medlemmer velges normalt for 2 år men kan unntaksvis velges for 1 år. Varamedlemmer til styret velges for 1 år. Ved valgene bør det legges vekt på å unngå at hele styret skiftes ut samtidig.

§ 8 Styrets oppgaver

Styret skal

 • Behandle alle saker som vedrører foreningens virksomhet, og sette i verk de tiltak som kan fremme dens formål
 • Holde god kontakt med forbundets øvrige organer
 • Oppnevne medlemmer/representanter til diverse komitéer og utvalg og veilede og følge opp arbeidet i disse
 • Foreslå kandidater til Eldreråd i aktuelle kommuner og Trøndelag fylkeskommune.
 • Oppnevne representanter til årsmøtet i PFO
 • Oppnevne kontaktperson for Telepensjonisten
 • Påse at foreningens midler forvaltes på en betryggende måte og at regnskap og beholdning alltid er i orden
 • Sørge for at foreningens nettsider vedlikeholdes

§ 9 Møter

Lederen innkaller til styremøter og leder disse. Dersom leder har forfall overtar nestleder. Styret innkaller til medlemsmøter. Det innkalles til møter så ofte leder/styret finner det ønskelig.

 § 10 Oppløsning

Oppløsning av lokalforeningen kan bare vedtas av et årsmøte (ordinært eller ekstraordinært, jfr. § 6), og med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Forslag om oppløsning skal være varslet ved innkallingen til årsmøtet. Foreningens arkiver, protokoller og regnskap oversendes Landsforbundet til oppbevaring. En forholdsmessig andel av foreningens gjenværende aktiva følger de medlemmene som ønsker å opprettholde sitt medlemskap i forbundet ved overføring til annen forening. Med forholdsmessig menes total kapitalbeholdning på oppløsningsdatoen delt på antall aktive medlemmer på samme dato. Aktiva som ikke fordeles til mottakende forening, tilfaller forbundet.

§ 11 Vedtekter

Med utgangspunkt i forbundets rammevedtekter for lokalforeninger og innenfor rammen av forbundets vedtekter, fastsetter lokalforeningens årsmøte foreningens vedtekter. Fastsetting av vedtekter og endring i vedtektene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 Vedtatt av årsmøtet 2023.