Vedtekter for Telepensjonistene Telemark

Vedtekter for Telepensjonistene Telemark

Vedtekter for Telepensjonistenes forening Telemark

Lokal endring årsmøtet 2018

 • 1.

Foreningens navn er Telepensjonistenes forening Telemark

 • 2.

Formål

Foreningen er en lokalforening i Telepensjonistenes Landsforbund og har som formål å samle alle telepensjonistene i/på geografisk angitt sted relatert til Telenor for å ivareta felles økonomiske, sosiale, helse- og velferdsmessige samt kulturelle interesser.

 • 3.

Organisasjon

For å styrke medlemskontakten kan lokalforeninger som omfatter et større geografisk område opprette lokale avdelinger innenfor foreningen. Nærmere retningslinjer for disse avdelingenes virksomhet fastsettes av årsmøtet. Avdelingsleder har møte- og talerett i lokalforeningens styre.

 • 4.

Medlemskap

Tidligere ansatte i Televerket/Telenor eller virksomheter som er utskilt fra Telenor og ansatte i de samme bedriftene, deres ektefelle/samboer og gjenlevende ektefelle/samboer, kan bli medlem av foreningen.

 • 5.

Kontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.

Medlemmer som etter purring ikke har betalt sin kontingent innen 1. juli, meldes ut.

 • 6.

Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen 15. februar. Det innkalles med minst 3 ukers varsel.

Forslag som ønskes behandlet må være kommet til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet behandler:

 • Beretning (følger kalenderåret)
 • revidert regnskap (regnskapet følger kalenderåret)
 • fastsetting av medlemskontingent, jfr. § 5
 • budsjett
 • vedtekter, jfr. § 11
 • oppretting av lokale avdelinger, jfr. § 3
 • valg i henhold til § 7. valg avgjøres med alminnelig flertall og foretas skriftlig når noen ber om det
 • innkomne forslag

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene setter fram skriftlig krav om det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med 14 dagers varsel. Bare de sakene som er årsak til innkallingen kan behandles på møtet.

 • 7.

Styret

Foreningen ledes av et styre på minimum 5 medlemmer. I tillegg bør lokalredaktør for foreningens hjemmeside ha møte- og talerett. Redaktør har ikke stemmerett.

Styret velges for 2 år. Det kan som et absolutt unntak velges for 1 år dersom dette av lokale årsaker er mest hensiktsmessig. Ved valgene bør det legges vekt på å unngå at hele styret skiftes ut samtidig.

Årsmøtet velger hver enkelt rolle i Styret ved særskilte valg (gjelder fra valg 2019).

Hvert år velges:

 • en eller to varamedlemmer til styret
 • en revisor og en vararepresentant
 • valgkomite på inntil tre medlemmer og et varamedlem (medlemmene bør ikke tre ut av valgkomiteen samtidig)
 • Arrangementskomiteen velges for 2 år og går ut skiftevis.
 • Andre komiteer/utvalg
 • Hvis det er realistisk foreslå kandidat til Eldreråd i kommunen for valgperioden 4 år

 

 • 8.

Styrets oppgaver

Styret skal

 • behandle alle saker som vedrører foreningens virksomhet og sette i verk de tiltak som fremmer dens formål
 • holde god kontakt med forbundets øvrige oppgaver
 • veilede og følge opp arbeidet i komiteer/utvalg
 • påse at foreningens midler forvaltes på en betryggende måte og at regnskap og beholdning alltid er i orden
 • oppnevne kontaktperson for Telepensjonisten

 

 • 9.

Møter

Lederen innkaller til styremøter og leder disse. Dersom lederen har forfall overtar nestlederen. Styret innkaller til medlemsmøter. Det innkalles til møter så ofte leder/styret finner det ønskelig.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styret og leder eller nestleder er til stede. Ved stemmelikhet gjør leders stemme utslaget.

 

 • 10.

Oppløsning

Oppløsning av lokalforeningen kan bare vedtas av et årsmøte (ordinært eller ekstraordinært, jfr. § 6) og med minst 2/3 flertall av de angitte stemmer. Forslag om oppløsning skal være varslet ved innkalling til årsmøtet. Foreningens arkiver, protokoller og regnskap oversendes landsforbundet til oppbevaring. Foreningens aktiva oppbevares også av forbundet og nyttes ved en eventuell nydanning av pensjonistforening samme sted.

 

 • 11

Vedtekter

Med utgangspunkt i forbundets mal for vedtekter i lokalforeningen og innenfor rammen av forbundets vedtekter fastsetter lokalforeningens årsmøte foreningens vedtekter. Fastsetting av vedtekter og endring av vedtektene krever 2/3 flertall av de angitte stemmene.