VEDTEKTER FOR TELEPENSJONISTENES FORENING HAMAR

Nye vedtekter vedtatt på årsmøtet tirsdag 23. mars 2010.

VEDTEKTER

FOR

TELEPENSJONISTENES FORENING HAMAR

 

§ 1.

Navn

 

Foreningens navn er: ”Telepensjonistenes forening Hamar”.

§ 2.

Formål

 

Foreningen er en lokalforening i Telepensjonistenes Landsforbund og har som formål å samle alle telepensjonister innenfor det geografiske område som var Hamar teleområde. For å ivareta felles økonomiske, sosiale, helse- og velferdsmessige samt kulturelle interesser.

§ 3.

Organisasjon

 

For å styrke medlemskontakten kan lokalforeninger som omfatter et større geografisk område opprette lokale klubber innenfor foreningen. Nærmere retningslinjer for disse klubbenes virksomhet fastsettes av årsmøtet. Klubbleder har møte- og talerett i lokalforeningens styre.

§ 4.

Medlemskap

 

Tidligere ansatte i Televerket/Telenor eller i virksomheter som er utskilt fra Telenor og ansatte i de samme bedriftene, deres ektefeller/samboere og gjenlevende ektefeller/samboere, kan bli medlem av foreningen.

§ 5.

Kontingent

 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og skal ikke være lavere enn en minstekontingent som fastsettes av forbundets landsmøte.

 

 

 

 

 

§ 6.

Årsmøte

 

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen 1. kvartals utgang. Det innkalles med minst 3 ukers varsel.

Forslag som ønskes behandlet må være kommet til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet behandler:

– beretning

– revidert regnskap (regnskap følger kalenderåret)

– fastsetting av medlemskontingent, jfr. § 5

– budsjett

– vedtektene, jfr. § 11

– oppretting av lokale klubber, jfr. § 3

– valg i henhold til § 7. Valg avgjøres med alminnelig flertall og foretaes skriftlig når noen ber om det.

– innkomne forslag.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene setter fram skriftlig krav om det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med 14 dagers varsel.

Bare de saker som er årsak til innkallingen kan behandles på møtet.

§ 7.

Styret

 

Foreningen ledes av et styre på inntil sju medlemmer med en eller to vararepresentanter.

Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlemmer. Et av styrets medlemmer bør være datakontakt og ha ansvar for foreningens hjemmesider i forbundets internettbaserte informasjonsorgan ”Nettavisen”.

Styrets medlemmer velges normalt for 2 år. Ved valgene bør det legges vekt på å unngå at hele styret skiftes ut samtidig.

Hvert år velges:

– en eller to vararepresentanter til styret

– to revisorer og en vararepresentant for disse

– valgkomitè

– andre komiteer/utvalg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8.

Styrets oppgaver

 

Styret skal

– behandle alle saker som vedrører foreningens virksomhet, og sette i verk de tiltak

som kan fremme dens formål

– holde god kontakt med forbundets øvrige organer

– veilede og følge opp arbeidet til komite/utvalg

– påse at foreningens midler forvaltes på en betryggende måte og at regnskap og

beholdning alltid er i orden.

§ 9.

Møter

Lederen innkaller til styremøter og leder disse. Dersom lederen har forfall overtar nestlederen. Styret innkaller til medlemsmøter. Det innkalles til møter så ofte leder/styret finner det ønskelig.

§ 10.

Oppløsning

 

Oppløsning av lokalforeningen kan bare vedtaes av et årsmøte (ordinært eller ekstraordinært, jfr. § 6), og med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Forslag om oppløsning skal være varslet ved innkallingen til årsmøtet.

Foreningens arkiver, protokoller og regnskaper oversendes landsforbundet til oppbevaring. Foreningens aktiva oppbevares også av forbundet og nyttes ved en eventuell nydanning av pensjonistforening samme sted.

§ 11

Vedtekter

 

Med utgangspunkt i forbundets mal for vedtekter i lokalforeningen og innenfor rammen av forbundets vedtekter fastsetter lokalforeningens årsmøte foreningens vedtekter. Fastsetting av vedtekter og endringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.