VEDTEKTER FOR TELEPENSJONISTENES FORENING STAVANGER

Vedtekter vedtatt på årsmøtet 25 januar 2016

Vedtekter for Telepensjonistenes Forening Stavanger

 1.

Navn

Foreningens navn er Telepensjonistenes Forening Stavanger

 

§ 2.

Formål

Foreningen er en lokalforening i Telepensjonistenes Landsforbund og har som formål å samle alle telepensjonister innenfor det geografiske området som var Stavanger Teleområde for å ivareta felles økonomiske, sosiale, helse- og velferdsmessige samt kulturelle interesser.

 

§ 3.

Organisasjon

For å styrke medlemskontakten kan lokalforeninger som omfatter et større geografisk område opprette lokale klubber innenfor foreningen. Nærmere retningslinjer for disse klubbenes virksomhet fastsettes av årsmøtet. Klubbleder har møte- og talerett i lokalforeningens styre.

 

§ 4.

Medlemskap

Tidligere ansatte i Televerket/Telenor eller i virksomheter som er utskilt fra Telenor og ansatte i de samme bedriftene, deres ektefeller/samboere og gjenlevende ektefeller/samboere, kan bli medlem av foreningen.

 

§ 5.

Kontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.

 

§ 6.

Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen 15. februar.

Det innkalles med minst 3 ukers varsel.

Forslag som ønskes behandlet må være kommet til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet behandler:

– beretning

– revidert regnskap (regnskap følger kalenderåret)

– fastsetting av medlemskontingent, jfr. § 5

– budsjett

– vedtekter, jfr. § 11

– oppretting av lokale klubber, jfr. § 3

– valg i henhold til § 7.

Valg avgjøres med alminnelig flertall og foretas skriftlig når noen ber om det.

– innkomne forslag.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene setter fram skriftlig krav om det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med 14 dagers varsel. Bare de saker som er årsak til innkallingen kan behandles på møtet.

 

§ 7.

 Styret

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer. Leder pluss 4 styremedlemmer.

Ved valg bør det legges vekt på å oppnå best mulig kjønnsmessig fordeling av tillitsvervene.

Styret velges normalt for 2 år, men kan som et absolutt unntak velges for 1 år dersom dette av lokale årsaker er mest hensiktsmessig. Ved valgene bør det legges vekt på å unngå at hele styret skiftes ut samtidig.

Hvert år velges:

– en vararepresentant til styret

– to revisorer og en vararepresentant for disse

– valgkomite på to medlemmer og et varamedlem

 

§ 8.

Styrets oppgaver

Styret skal

– behandle alle saker som vedrører foreningens virksomhet,

og sette i verk de tiltak som kan fremme dens formål

– holde god kontakt med forbundets øvrige organer

– veilede og følge opp arbeidet til komite/utvalg

– påse at foreningens midler forvaltes på en betryggende måte

og at regnskap og beholdning alltid er i orden.

 

§ 9.

Møter

Lederen innkaller til styremøter og leder disse. Styret innkaller til medlemsmøter.   Det innkalles til møter så ofte leder/styret finner det ønskelig.

 

§ 10.

Oppløsning

Oppløsning av lokalforeningen kan bare vedtas av et årsmøte (ordinært eller ekstraordinært, jfr. § 6), og med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Forslag om oppløsning skal være varslet ved innkallingen til årsmøtet.

Foreningens arkiver, protokoller og regnskaper oversendes landsforbundet til oppbevaring. Foreningens aktiva oppbevares også av forbundet og nyttes ved en eventuell nydanning av pensjonistforening samme sted.

 

§ 11

Vedtekter

Med utgangspunkt i forbundets mal for vedtekter i lokalforeningen og innenfor rammen av forbundets vedtekter fastsetter lokalforeningens årsmøte foreningens vedtekter. Fastsetting av vedtekter og endringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.