ÅRSMØTEPROTOKOLL FOR TELEPENSJONISTENE 2010.

Årsmøteprotokoll for 2010 fra årsmøtet 23. mars 2010.

TELEPENJONISTENES FORENING, HAMAR

Årsmøteprotokoll 2010

Årsmøtet ble avholdt på Jernbanesamfunnet den 8.mars KL 17.00.

Det var 21 medlemmer tilstede.

Kåre ønsket velkommet og beklaget at underholningen uteble pga. sykdom.

Møtet mintes medlemmer som var gått bort, med ett minutts stillhet.

Saksliste.

Åpning. Valg av møteleder og sekretær.

Årsberetning.

Regnskap.

Budsjett for 2010

Forslag fra styret

Nye vedtekter

Retningslinjer for oppmerksomhet ved spesielle anledninger

Kontingent

Styrehonnorar

6. Innkomne forslag

7. Valg

1. Kåre Garmager og Reidun Kverneng ble valgt til henholdsvis

møteleder og referent.

2. Referent gikk igjennom årsberetningen med en tilføyelse av at en medlem, Agnete Starheim gikk bort noen dager før årsmøtet.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

3. Arnfinn delte ut regnskapet og redegjorde for tallene. Regnskapet viser en balanse med en egenkapital på kr. 42570,00.

Regnskapet ble enstemmig godkjent, uten komentarer.

4. Kåre delte ut busjettet for 2010 og forklarte at tallene var stort sett litt høyere enn for 2009, siden det er lagt opp til høyere aktivitet i år.

Budsjettet ble godkjent, uten kommentar.

Forslag fra styret

1. Styrets forslag besto av små endringer i vedtektene og i overenstemmelse med forbundets mal for vedtekter for lokalforeninger. Det kan dannes klubber i innenfor geografiske område som var Hamar teleområde. For eksempel Tynset.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

2. Foreningen har praktisert retningslinjer for oppmerksomhet, når medlemmer fyller 80 år og ved medlemmers bortgang. I tillegg la styret frem forslag til retningslinjer for oppretting av ”æresmedlemskap”, tiltenkt medlemmer som over lengre tid har ytet spesiell innsats for foreningen og/eller har markert foreningen på en positiv måte utad.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

3. Styrets forslag var at medlemskontingenten forblir uendret.

Forslaget enstemmig vedtatt.

4. Forslag om at styrehonorarer forblir uendret.

Enstemmig vedtatt.

6. Innkomne forslag. Ingen.

7. Valg

Valgkomiten la frem forslag til styre og komiteer for 2010/2011. Med noen små justeringer ble alle valgt med akklamasjon. Valget ble slik:

Leder Kåre Garmager

Nestleder Henry Nordvi

Sekretær Reidun Kverneng

Kasserer Arnfinn Hongseth

Styremedlem Edel Havik Valgkomite Jon Flusund

Anni Marit Fadnes Jon Kroken

Egil Jordhøy A.M. Bratterud Andersen

Klubbleder Tynset Grete Seim Varamann Tor Gullhav

Varamann Thorbjørn Markussen Arr/festkomite Sigrid Rønningen

Ruth B. Kvarstad Astrid Helgemo

Revisor Aud Bekkevold Edel Havik

Jon Kroken Varamann Kristine Johnsen

Varamann Dora Elverhøy

Telefonvakter: Astrid Helgemo, Aud Bekkevold, Anni M Fadnes,

A.M. Bratterud Andersen, Anne Lise Sæther og Sigrid Rønningen.

 

Styret hadde bestemt at det skulle premieres for godt oppmøte på medlemsmøtene.

I alt 7 medlemmsmøter i 2009/2010 telte med. Ca 50% av medlemmene hadde 1 eller flere oppmøter. Totalt 145 oppmøter på disse 7 møtene. 5 stk. (Kåre, Randi, Aud, Anders og Arnfinn) hdde full score dvs. er med i trekning på premie. Kåre Garmager vant oppmøtepremien.

Det ble en hyggelig stund med god mat og en hyggelig prat rundt bordene og noen saker ble diskutert:

Dagtur under planlegging, mulig Botanisk Hage, Oslo, 10 evt. 11 mai 2010.

 

Allerede 23. september er det fellesmøte på Lillehammer.

 

Aktivitetskalender (ny) må lages. Styremøte i forkant av felles medlemsmøtet på Lillehammer.

 

Innspill til evt. ny møtedag, fortsatt stemning for mandager og mange ønsker endring til kl. 1800 igjen – behandles på styremøtet.

Reidun Kverneng (sekretær)