Organisasjonsnytt i Nord

Organisasjonsnytt i Nord

 

Innhold på denne siden:

 • Bodø kommunale eldreråd
 • Mer om prosjektet «Lengst mulig i eget hjem – i eget liv»Bodø kommunale eldreråd.
 • Samhandlingsreformen – hva er det?
 • Bodø eldreråd til tjeneste
 • Prosjektet «Lengst mulig i eget liv i eget hjem»

 

Bodø kommunale eldreråd

BOD-NilsBe2
Leder av Bodø eldreråd frem til 2015 Nils Bøe

 

MÅL OG MENING  (fra vedtektene).

 • Eldrerådet er et rådgivende utvalg for kommunen.
 • Vi skal forelegges alle saker av interesse for de eldre i kommunen og har rett til å gi uttalelse til disse.
 • Eldrerådet har rett til å uttale seg om planer og budsjett som er under arbeid  i etatene i den utstrekning  dette berører de eldres situasjon.
 • Etatene plikter å oversende alle saker hvor eldre kan være berørt til eldrerådet for uttalelser før avgjørelser blir tatt.
 • Rådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldre i kommunen. Eldrerådet skal gi informasjon om sin virksomhet.
 • Eldrerådet er partipolitisk uavhengig og skal ivareta eldres interesse i kommunen på tvers av partigrenser.

 

Som det framgår av vedtektene så har eldrerådet en viktig rolle som «vakthund» for eldre i kommunen. Forutsetningen er at kommuneadministrasjonen og politikerne respekterer eldrerådets rolle og utspill. Dette setter selvfølgelig også krav til eldrerådets kompetanse og gode innsikt i sakene som forelegges eller tas opp. Telepensjonistene bør prøve å finne egnede kandidater til de spennende vervene i hjemmekommunen. Det vil også være til vår egen fordel hvis vi sjøl,  familie eller televenner trenger omsorg.  Da bør hjelpeapparatet være intakt.

05.02.2013 Nils

 

Mer om prosjektet «Lengst mulig i eget hjem – i eget liv»

Det som tidligere var 2 prosjekter ble etterhvert slått sammen til en etablert tjeneste kalt Hverdagsrehabilitering, hvor formålet er å hjelpe kommunens borgere til å klare seg selv hjemme best mulig. Dette gjelder spesielt de som har vært innlagt på sykehus og trenger oppfølging hjemme, men det kan også være andre som har behov for hjelp til selvhjelp. Dette vil kunne gi den enkelte borger et bedre liv samt at kommunen vil på lengre sikt kunne spare ressurser ved at behovet for sykehjemsplass og lignende vil reduseres.

I 2013 var hovedfokuset på å øke volumene (dvs antall borgere som får hjelp) i sonene Mørkved, Rønvik og Sentrum etter at resursene ble doblet i 2013. Resultatet er at 54 borgere til nå har fått tilbud om rehabilitering. 20 av disse var fra perioden mai 2012 til mai 2013 mens tilbudet fremdeles var et pilotprosjekt. Det har altså vært en økning på 34 personer det siste halvåret av 2013, og dette til tross for at ferieavvikling, rekruttering osv har vanskeliggjort tilbudet. I løpet av året har dessuten terapiressursen blitt doblet, noe som også har bidratt til det økede volumet.

I løpet av 2013 ble det også vedtatt at Universitetet i Nordland skal drive følgeforskning på Hverdagsrehabilitering, og nødvendige midler er stilt til disposisjon. Catrine F. Moe er utpekt som stipendiat for prosjektet, og hun følger nøye med i det som skjer og deltar på alle møter i referansegruppa. Fokus på følgeforskningen vil være opplevelsen hos eldre som deltar i Hverdagsrehabiliteringen, de ansattes opplevelse kontra ordinær hjemmetjeneste samt kommunes økonomi i denne sammenheng. Følgeforskningen vil vare i flere år fremover.

For 2014 vil Hverdagsrehabiliteringen bli utvidet til også andre soner i kommunen som Tverlandet, Saltstraumen og Skjerstad. Når disse er implementert vil det også bli etablert på Kjerringøy.

 

Per Hetty
medlem i Bodø Eldreråd

 

Samhandlingsreformen – hva er det?

Per Hetty Per Hetty
medlem av Bodø kommunale eldreråd.
Ansvar: deltakelse i prosjektet «Lengst mulig i eget liv – i eget hjem» og Utviklingsprogram for forebyggende hjemmebesøk».

De fleste av oss har hørt om Samhandlingsreformen, men hva er det og hvordan innvirker det på vår hverdag? Underteksten til Reformen lyder; Rett behandling – på rett sted – til rett tid. Disse ordene sier mye om målsettingen med Samhandlingsreformen.

Utviklingen innen helse- og omsorg var ikke bærekraftig (det ville aldri bli bra nok, uansett hvor mye ressurser man pøste på). Så noe måtte gjøres. Og de smittsomme sykdommene var ikke lenger helsevesenets største utfordring, men derimot kroniske og livsstilsykdommer som for eksempel KOLS, diabetes, demens, kreft og psykiske lidelser. Vi lever lenger og de store etterkrigskullene gjør at det blir flere eldre i forhold til den yrkesaktive del av befolkningen. Dette har konsekvenser med tilgjengelighet av de gode hender i helse- og omsorgstjenesten, samt et økonomisk dilemma; det blir stadig færre å fordele kostnadene for velferdssamfunnet på.

Samhandlingsreformen legger opp til et mye bredere samarbeid mellom Helseforetak (sykehus) og kommune, innen kommunen, mellom kommuner, mellom sykehus, og mellom sykehusavdelinger. Den har ført til at det er blitt mer fokus på forebygging og rehabilitering fremfor kun å helbrede syke. Tilbudet i kommunene er blitt bredere, og det er blitt lettere å få helsehjelp lokalt. Oppfølging av personer med kroniske lidelser er blitt bedre. Tjenestene skal oppleves mer helhetlige og koordinerte.

Men reformen berører også de valg den enkelte innbygger gjør. Like viktige som gode tjenester og forebyggende tiltak er tilrettelegginger som stimulerer til egenaktivitet, nettverksbygging og helsefremmede levesett. Sagt med andre ord; vår livsstil vil ha stor innflytelse på de tjenester vi etter hvert vil kunne få behov for.

Reformen har derfor som intensjon å dempe den sterke veksten i bruk av helsetjenester i befolkningen og flytte helsetjenestene nærmere der folk bor. Satsing på forebyggende arbeid og tidlig innsats, skal gi en mer bærekraftig utvikling. Dette innebærer at Bodø kommune har fått en større rolle innen helsetjenesten, hvor kommunen blant annet må medfinansiere bruk av spesialisthelsetjenester, og ta vare på utskrivingsklare pasienter og gi dem nødvendig oppfølging. Dette betyr at hvis du må innlegges på sykehus eller få annen hjelp av spesialisthelsetjenesten, må kommunen betale en stor del av kostnadene. Og hvis kommunen ikke umiddelbart kan overta ansvaret for deg når du skrives ut og du har behov for oppfølging, vil kommunen måtte betale en «døgnmulkt» på mer enn kr 4 000. Foreløpig har Bodø kommune unngått noen større utlegg i denne sammenheng.

Noen av resultatene av Samhandlingsreformen er prosjektet;Lengst mulig i eget liv – i eget hjem. Prosjektet handler om å innføreHverdagsrehabiliteringi hjemmetjenesten, som innebærer en ny måte å tildele tjenester til hjemmeboende på. Bodø kommune er en av de kommunene, som er kommet lengst i Norge i å etablere dette tilbudet.

Undersøkelser viser at eldre ønsker å være aktiv og bo hjemme lengst mulig, mestre de hverdagslige oppgavene og delta i sosialt liv. Hverdagsrehabilitering kan forebygge fall i funksjon og dermed utsette behov for pleie og sykehjem.

Så langt er Hverdagsrehabilitering etablert i de tre største hjemmetjenestesonene. Målet for 2014, vil være å etablere tilbudet i hele hjemmetjenesten.

Kort oppsummert så er Hverdagsrehabilitering en tidsbegrenset rehabilitering, hvor opptrening i hverdagslivets gjøremål skjer hjemme hos den enkelte. Et tverrfagligteam foretar systematisk kartlegging og i samarbeid med den enkelte utarbeides det mål for hva den enkelte synes er viktig å mestre i sin hverdag.

Tilbudet kan gis til utskrivings klare pasienter, som har rehabiliteringspotensial. Disse vil få tilbud om opptrening og tilrettelegging, slik at man etter hvert klarer seg selv og kan fortsette å bo i eget hjem.

Vi blir flere eldre. Mange har flere diagnoser og sammensatte sykdommer, men mange av disse kan også forebygges. Derfor er det viktig at vi får den hjelp vi trenger når behovet er tilstede, men samtidig har vi alle et ansvar for å gjøre de tiltak vi kan både for å forebygge alvorlige lidelser, men også for å mestre hverdagen lengst mulig i eget hjem. Den enkelte vil få en bedre hverdag, og samfunnet vil spare ressurser. Det er dette Samhandlingsreformen handler om.

Per Hetty
13.11.2013

 

Bodø eldreråd til tjeneste

Bli kjent med medlemmene og eldrerådets deltakelse i arbeidsgrupper og prosjekter

Nils Bøe Inger Johanne Jentoft
Ellen Kjellmo Per Hetty2
Odd Paulsen Audun Spjell
Ali Horori Vibeke Nikolaisen

271013

 

Prosjektet «Lengst mulig i eget liv i eget hjem»

Artikkelen er hentet fra Bodø kommunes eldreråds nyhetsbrev nr. 1. Forfatter: Per Hetty, medlem av eldrerådet.

PerHettyMålsetting; Økt selvstendighet/ helse og tilfredshet hos brukee av hjemmetjenesten, mer tilfredse medarbeidere samt redusert behov for hjemmetjenester.
Bakgrunn; Som et resultat av både Samhandlingsreformen samt økte behov for hjemmetjenester, er det behov for å effektivisere rehabiliteringen slik at man på sikt vil få både en bedre hverdag for eldre som har behov for hjemmetjeneste (klare seg selv i størst mulig grad) og samtidig redusere kommunens utgifter. Initiativet kom fra Danmark, og flere kommuner i Norge har startet et slikt prosjekt. Bodø Kommune er blant de som har kommet lengst i prosessen.

Status; Mørkved Rehabiliteringssenter er utpekt som det første innen kom- munen hvor dette prøves ut. Et tverrfaglig team er etablert for å gi potensielle brukere et best mulig tilbud.

Man har øremerket noen ”pasienter” med stort potensial for klare seg selv i eget hjem med minimum av hjelp fra hjemmetjenesten. Dette har vært gjennomført med meget godt resultat, og prosjektet går nå videre hvor målsettingen er å gjøre dette til en ”normal” prosedyre hvor pasienter som er ut- skrevet fra sykehus vil få tilbud om å være i eget hjem og klare seg selv med nødvendig støtte fra hjemmetjenesten i stedet for å bli innlagt på sykehjem.

Per Hetty

240913