Telepensjonistenes Landsforbund er en landsomfattende, ideell, partipolitisk uavhengig og nøytral interesseorganisasjon med formål å samle alle telepensjonister. Vårt arbeid skal bidra til at vi har et godt tilbud, med sosialt nettverk for kollegaer.

Vi er organisert med 28 lokale foreninger som dekker alle landets fylker. Antall medlemmer i lokalforeningene varierer mellom ca 450 og ca 25. Lokalforeningene er forbundets grunnorganisasjon og ivaretar medlemmenes interesser lokalt gjennom respektive aktivitetsprogram vedtatt av årsmøtene. Hver lokalforening har eget styre, egne vedtekter og fastsetter selv den årlige kontingenten for medlemskap.

Hver lokalforening har sin egen hjemmeside. Du får en oversikt over lokalforeningene ved å velge Våre lokalforeninger i hovedmenyen.

Telepensjonistenes Landsforbund er med i SAKO, en komité som består av mange pensjonistforbund fra offentlig sektor. Pensjonistforbundet er sekretariat for SAKO.  Ved å delta i SAKO er vi også med på å styrke pensjonistenes generelle stilling i samfunnet. Forbundslederen deltar i alle møter i regi av SAKO. Se mer om dette i vårt handlingsprogram. En oversikt over medlemmene i SAKO-samarbeidet finner du her.

Landsmøtet er høyeste myndighet. Landsmøtet behandler årsrapporter, regnskap, handlingsprogram for kommende periode og vedtektsendringer. Forbundets topptillitsvalgte velges her og det er Landsmøtet som staker ut den overordnede kursen for kommende periode.

Landsmøteperioden er på 2 år. Hvis du vil lese protokollene fra Landsmøtet, kan du velge Årsberetning og landsmøteprotokoller i menyen eller klikke her.

Landsstyret er forbundets høyeste myndighet mellom landsmøtene. Det består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 1 styremedlem. Redaktøren for vårt medlemsblad Telepensjonisten har møte- og talerett, men ikke stemmerett.

Funksjonstiden for de valgte er 2 år. Landsstyret holder møter så ofte som lederen finner det nødvendig, eller når minst 3 styremedlemmer krever det. Landsstyret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 2 styremedlemmer er til stede.

Protokoll fra landsstyrets forhandlinger sendes forbundets tillitsvalgte og alle lokalforeningene. Protokollen fra det siste landsmøtet kan du lese ved å klikke på lenken under. Der finner du også en lenke til vedtektene våre.