Handlingsprogram

Telepensjonistenes Landsforbund (TPL) er en landsomfattende partipolitisk uavhengig og nøytral interesseorganisasjon med formål å samle alle telepensjonister. Vårt arbeid skal bidra til at vi har et godt tilbud, med sosialt nettverk for kollegaer.

Vi skal ivareta felles økonomiske, sosiale, helse- og velferdsmessige, samt kulturelle interesser.

Handlingsprogrammet skal være førende for Telepensjonistenes Landsforbund både sentralt og lokalt og gi støtte for det vi skal arbeide med.

Programmet er delt i tre hovedsatsingsområder:

  • Organisasjon
  • Informasjon og kommunikasjon
  • Samarbeid med andre organisasjoner i et sterkere samfunnsengasjement

Under hvert hovedsatsningsområde er formålet beskrevet. I tillegg beskrives strategisk mål, suksessfaktorer og tiltak.

 

Organisasjon

Formål
Sikre en velfungerende og effektiv organisasjon med hensikt å gi best mulig utbytte for våre medlemmer.

Strategisk mål
TPL skal være en forening som gir god informasjon og sosialt fellesskap til tidligere kollegaer med partnere.

 

Informasjon og kommunikasjon

Formål
Gi relevant og rett-tidig informasjon om aktuelle saker og aktiviteter sentralt og lokalt av interesse for tillitsvalgte, og så vel eksisterende som potensielle nye medlemmer.

Strategisk mål
TPL skal etablere og vedlikeholde gode kommunikasjonsløsninger som gjør at alle medlemmer får relevant og oppdatert informasjon, samtidig som de sikrer en best mulig toveis informasjonsflyt mellom forbundsledelsen og lokalforeningene.

De viktigste kommunikasjonskanalene er:

  • Direkte kommunikasjon ved hjelp av bl.a. e-post, SMS og brev
  • Nettsidene telepensjonistene.no (teleseniorene.no)
  • Medlemsbladet Telepensjonisten

De ulike kommunikasjonskanalene skal understøtte hverandre, slik at de utnyttes mest mulig effektivt for intern og ekstern kommunikasjon.

Hjemmesidene og Telepensjonisten vil i stor grad være TPLs ansikt utad, og det er et mål at disse mediene oppfattes som interessante også utenfor TPL, og dermed kan bidra til å rekruttere nye medlemmer.

 

Samarbeid med andre organisasjoner i et sterkere samfunnsengasjement

Formål
TPL vil gjennom påvirkning av relevante myndigheter bidra til å videreutvikle en god eldrepolitikk som også ivaretar våre medlemmers interesser.

Strategisk mål
Utnytte arenaer lokalt og sentralt for å påvirke politiske beslutninger som har betydning for våre medlemmer. TPL baserer sitt videre arbeid på hovedprioriteringer Pensjonistforbundet har gjort i sitt nåværende handlingsprogram, og også bruke SAKO-avtalen* for å påvirke hvilke saker som vektlegges fremover.

TPL vil videreføre sitt gode samarbeid med personalorganisasjonene i Telenor og med Telenor selv, for å:

  • Sikre rekruttering og videre støtte
  • Være bidragsyter i Telenors samfunnsengasjement hvor velferdsteknologi står sentralt
  • Ivareta vår felles historie
  • Sikre en god utvikling av tjenestepensjonene i Telenor pensjonskasse

 

Du kan lese hele handlingsprogrammet ved å klikke her.

Pensjonistforbundets handlingsprogram kan du se her

(For ordens skyld gjøres oppmerksom på at Pensjonistforbundets nye handlingsprogram går fra 2018 – 2021. Teksten i TPLs gjeldende handlingsprogam referer til forrige versjon av Pensjonistforbundets handlingsprogram, som du kan se ved å klikke her. Nytt handlingsprogram for TPL vil bli vedtatt på landsmøtet i mai 2019.)

* Se handlingsprogrammet for detaljer.