Telepensjonistenes Landsforbund er en landsomfattende, ideell, partipolitisk uavhengig og nøytral interesseorganisasjon med formål å samle alle telepensjonister. Vårt arbeid skal bidra til at vi har et godt tilbud, med sosialt nettverk for kollegaer.

Vi skal ivareta felles økonomiske, sosiale, helse- og velferdsmessige, samt kulturelle interesser.

Handlingsprogrammet skal være førende for Telepensjonistenes Landsforbund både sentralt og lokalt og gi støtte for det vi skal arbeide med.

Programmet er delt i tre hovedsatsingsområder:

  • Organisasjon
  • Informasjon og kommunikasjon
  • Pensjon, velferd og eldrepolitikk

Under hvert hovedsatsningsområde er formålet beskrevet. I tillegg beskrives strategisk mål, suksessfaktorer og tiltak.


Organisasjon

Formål
Sikre en velfungerende og effektiv organisasjon med hensikt å gi best mulig utbytte for våre medlemmer.

Strategisk mål
TPL skal være en forening som gir god informasjon og sosialt fellesskap til tidligere kollegaer med partnere.


Informasjon og kommunikasjon
Formål
Gi relevant og aktuell informasjon om saker og aktiviteter sentralt og lokalt til tillitsvalgte, eksisterende og potensielle medlemmer.

Strategisk mål
TPL skal etablere og vedlikeholde gode kommunikasjonsløsninger som gjør at alle medlemmer får relevant og oppdatert informasjon, samtidig som de sikrer en best mulig toveis informasjonsflyt mellom forbundsledelsen og lokalforeningene.

De viktigste kommunikasjonskanalene er:

  • Direkte kommunikasjon ved hjelp av bl.a. e-post, SMS og brev
  • Nettsidene telepensjonistene.no (teleseniorene.no)
  • Medlemsbladet Telepensjonisten
  • Facebookgruppen Telepensjonistenes Landsforbund

De ulike kommunikasjonskanalene skal understøtte hverandre, slik at de utnyttes mest mulig effektivt for intern og ekstern kommunikasjon.

Hjemmesidene, Facebookgruppen og Telepensjonisten vil i stor grad være TPLs ansikt utad, og det er et mål at disse mediene oppfattes som interessante også utenfor TPL, og dermed kan bidra til å rekruttere nye medlemmer.


Pensjon, velferd og eldrepolitikk
Formål

TPL vil påvirke relevante myndigheter til å videreutvikle en god eldrepolitikk som ivaretar våre medlemmers interesser.

Strategisk mål
TPL skal etablere og vedlikeholde kompetanse og kommunikasjoskanaler for å sikre at

  • våre krav blir hensyntatt i drøftinger om årlige trygdeoppgjør
  • pensjonsytelsene fra Telenor Pensjonskasse sikrer minst opprettholdt kjøpekraft over tid
  • pensjonistenes interesser blir hensyntatt ved utforming av eldrepolitikk og utvikling av ordninger som har betydning for de eldres livssituasjon

Du kan lese hele handlingsprogrammet ved å klikke på lenken under.