Trygdeoppgjøret 2023

Trygdeoppgjøret 2023

23. mai kl 13.30 var TPL sammen med Pensjonistforbundet (PF) og SAKO innkalt til møte med Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. I møtet presenterte statsråden regjeringens tilbud i årets trygdeoppgjør. Alderspensjonen fra folketrygden blir regulert med 8,54% fra 1. mai, det gir en årsvekst på 6,91%.

På vegne av PF og SAKO kommenterte Jan Davidsen at vi er fornøyd med regjeringens tilbud for 2023, men etterlyste kompensasjonen for etterslepet fra 2021, der bare halvparten av resultatet av høyere lønns- og prisvekst ble kompensert. Dette etterslepet utgjør 2,2 mrd. Stortinget skal behandle trygdeoppgjøret denne uken i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, derfor er det fortsatt et lite håp om å få gjennomslag for denne kompensasjonen. Vi vet at det i disse dager snakkes med alle partiene for å påvirke resultatet. En eventuell kompensasjon vil bli brukt til å heve minstepensjonene over fattigdomsgrensen.

Resultat for årets trygdeoppgjør:

  • Alderspensjon fra folketrygden reguleres med 8,54% fra 1. mai.
  • Pensjoner fra Statens Pensjonskasse reguleres med 8,54% fra 1. mai.
  • Folketrygdens grunnbeløp reguleres til 118 620 kr fra 1. mai.
  • AFP for privat sektor er ikke del av trygdeoppgjøret og blir fortsatt regulert etter den gamle metoden med lønnsvekst fratrukket 0,75 prosentpoeng, dvs. 5,61% fra 1. mai. Se mer om dette her.

Som vi har skrevet i en tidligere artikkel reguleres pensjonene fra Telenor Pensjonskasse med 4% fra 1. mai i år. Det betyr at Telenor tilgode ser pensjonistene med under halvparten av det alderspensjonen og andre offentlige tjenestepensjoner reguleres med i årets oppgjør. Fripolisene reguleres individuelt, så der vet vi dessverre ikke resultatet.

 

Behandling av etterslepet for 2022

Pensjonistforbundet la senere ut en artikkel hvor de ønsker å oppklare en misforståelse rundt etterslepet fra 2022.

Pensjonistforbundet beregnet at etterslepet fra 2022 utgjorde om lag 5500 kroner i gjennomsnitt ekstra i årlig pensjon per pensjonist. Dette har av noen medier feilaktig blitt fremstilt som at etterslepet skulle utbetales som en engangs etterbetaling.

Dette er ikke riktig. Etterslepet er bakt inn i den prosentvise økningen på 8,54 prosent. Dette gir en bedre løsning for oss pensjonister fordi det sikrer oss en varig høyere pensjon enn dersom etterslepet var blitt utbetalt som engangsbeløp. Hadde ikke etterslepet fra i fjor vært medregnet, ville økningen fra 1. mai i år kun vært 6,20 prosent.

Les hele artikkelen her.