RETNINGSLINJER FOR OPPMERKSOMHET OG ÆRESMEDLEMSKAP.

Retningslinjer for oppmerksomhet ved spesielle anledninger, oppmerksomhet ved jublileer, oppmerksomhet ved medlemmers bortgang og æresmedlemskap. Vedtatt på årsmøtet 23. mars 2010.

Retningslinjer for oppmerksomhet ved spesielle anledninger.

Disse retningslinjene gjelder hvordan pensjonistforeningen skal håndtere spesielle anledninger knyttet til medlemmene så som jubileer, æresmedlemskap og ved medlemmers bortgang.

Som generelt prinsipp skal gjelde at alle medlemmer behandles likt. Det skal således i utgangspunktet ikke gjøres forskjell på aktive og passive medlemmer. Styret kan i hvert enekelt tilfelle avvike fra det generelle prinsippet.

Oppmerksomhet ved jubileer.

Med jubileer skal i denne forstand froståes når medlemmer fyller «runde» år. Det gies oppmerksomhet når medlem fyller 80 år. Oppmerksomhetene fra foreningen skal være et kort med en hilsen fra foreningen og en blomsterhilsen. Det tilligger styret å holde oversikt over hvem som jubilerer hvert år, og sørge for at hilsen sendes. Styret kan på eget intitiativ beslutte annen form for oppmerksomhet i hvert enkelt tilfelle hvis styret mener det er på sin plass.

Oppmerksomhet ved medlemmers bortgang.

Som generell regel skal det gies oppmerksomhet fra foreningen ved medlemmers bortgang. Styret bestemmer i hvert enkelt tilfelle hvilken form oppmerksomheten skal ha.

Æresmedlemskap.

Æresmedlemskap skal være en måte å gi ekstra honnør til medlemmer som over lengre tid har ytet spesiell innsats for foreningen og/eller markert foreningen på en positiv måte utad. Spesiell innsats kan for ekspempel være mangeårig deltagelse i styret. Markering av foreningen utad kan for eksempel være engasjement i kommunens eldreråd eller andre offentlige interesseorganisasjoner for pensjonister. Det er viktig at regningslinjene praktiseres strengt slik at det ikke går inflasjon i det med æresmedlemskap. For eksempel skal ikke langvarig medlemskap alene være grunnlag for æresmedlemskap.

Det tilligger styret å vurdere og utnevne æresmedlemmer. Æresmedlemskap markeres med diplom og blomster, og utnevnelse skal fortrinnsvis skje på foreningens julemøte. Æresmedlemmer firtaes for medlemskontingent.